Advies LHV over het beleid op de Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV)

Vestia heeft de LHV gevraagd advies uit te brengen over het beleid op de Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). Dit advies is eind april uitgebracht en zal worden besproken in de vergadering met de Raad van Bestuur van 22 mei 2015. Het advies is nu te downloaden en we hebben het voor u samengevat.   

Kern van het advies

Lees het hele advies (pdf)

Het uitgangspunt van het advies was een voor de huurders voordelige invulling van het beleid van Vestia, waarbij bijvoorbeeld mogelijke overlast door ZAV’s wordt ingeperkt en efficiënt wordt bijgedragen aan de kerntaak van Vestia: goedkope woningen bieden aan de primaire doelgroep.

De LHV oordeelde positief over het voorgenomen beleid en verzocht Vestia:

  • De optie woningverbetering tegen huurverhoging te heroverwegen
  • Vestia-breed beleid op zonnepanelen- en collectoren te formuleren
  • De afschrijftermijnen voor door Vestia en door huurders geplaatste keukens gelijk te stellen 

Vervolg ZAV-beleid

Vestia en de LHV gaan uiteraard in overleg over het afgegeven advies. Ook wordt binnen 2 weken schriftelijk en gemotiveerd geantwoord door Vestia op het door de LHV afgegeven advies. Vervolgens zal Vestia het nieuwe beleid implementeren en hierover communiceren.

Vragen?

Wilt u meer weten over de totstandkoming van het advies of de inhoud? Neem contact op.

Tags: ,

Oproep aan huurders van een “vrije sector” huurwoning

Heeft u in de afgelopen maand een brief ontvangen van de Belastingdienst met daarin de vermelding dat uw inkomen is getoetst door Vestia? En woont u in een vrije sector woning? Dan is dit bericht bestemd voor u.

Voor een geliberaliseerd huurcontract geldt géén maximaal percentage voor de huurverhoging en géén inkomensafhankelijke huur.
Woont u in een “vrije sector” woning en heeft Vestia toch een inkomensindicatie opgevraagd, meld dit dan aan het bestuur van de LHV.

Twijfelt u of u in een sociale of vrije sector woning woont? Lees dan op deze pagina van de Rijksoverheid wat dat bepaalt.

Tags: , ,

Een eigen geschillencommissie voor Vestia

VestiaImageResizeHandler.ashxPer 1 januari 2015 heeft Vestia een eigen geschillencommissie. De LHV heeft met Vestia gewerkt aan de totstandkoming van het Reglement van de Geschillencommissie. Hierna heeft de LHV twee leden voor de geschillencommissie geworven en voorgedragen.

De kracht van een interne geschillencommissie

De LHV is voorstander van een interne geschillencommissie. Waarom? Een eigen commissie kan een “rode draad” uit ingekomen geschillen halen en Vestia en/of de LHV hierover (ongevraagd) adviseren. De huurders hebben via de voordracht van leden bovendien direct invloed op de kwaliteit van de geschillencommissie en via het instemmingsrecht direct invloed op het reglement.  Tot slot is een eigen commissie goedkoper, wat natuurlijk ook in het belang van huurders is.

Wat doet de geschillencommissie?

De Geschillencommissie doet een uitspraak over klachten die niet naar tevredenheid zijn of worden opgelost. De commissie beoordeelt onafhankelijk en doet een uitspraak die bindend is voor zowel Vestia als de huurder. Bij de behandeling van geschillen worden de rechten en plichten uit het huurrecht, de algemene huurvoorwaarden en het geschillenreglement gevolgd als uitgangspunt. Daarnaast wordt beoordeeld op basis van de aanwezige volkshuiskundige, juridische, financiële en uiteraard bouwkundige kennis.

Heeft u nog vragen?

Op de website van Vestia treft u meer informatie over de geschillencommissie en het geschillenreglement en kunt u wanneer dat nodig is een geschil indienen.

Heeft u vragen over de geschillencommissie of het –reglement? Die kunt u stellen aan Vestia. Heeft u vragen over de rol van de LHV in dit proces? Mail of bel ons.

Tags: , ,

Adviezen vanuit hurend Rotterdam

Door de nieuwe wetten moeten huurdersorganisaties veel nauwer betrokken worden bij de totstandkoming van afspraken tussen corporatie en gemeente. De LHV heeft de krachten gebundeld om samen met en namens de Rotterdamse Vestia huurders advies uit te brengen over de Prestatieafspraken in Rotterdam, de ontwerpverordening woonruimtebemiddeling en de spelregelnotitie. U kunt de adviezen hier downloaden.

Over de toewijzing van woningen

Over de prestatieafspraken

Met dank aan de LHV werkgroep prestatieafspraken Rotterdam 2015-2017.

Tags: , , , ,

Druk met regels over de Zelf Aangebrachte Voorziening, het Lik op Stuk-beleid en meer

Meestal plaatst de LHV alleen afgegeven adviezen op de website. Maar dit artikel gaat erover waar de LHV op dit moment mee bezig is en welke projecten net zijn afgerond. Aan de hand van een uitleg wordt stilgestaan bij welke activiteiten er allemaal bij komen kijken om tot nieuw beleid te komen.

Instemmingsrecht bij Lik op Stuk-beleid (Zo is het Prettig wonen!)

Een vraag: Stel, u woont in een flat en ’s morgens treft u braaksel in de gang op de vloerbedekking aan. Om toegang te krijgen tot de gangen van uw complex, is een sleutel vereist. Het is dus waarschijnlijk een mede-bewoner die deze vervuiling heeft veroorzaakt. Wie wijst de dader aan en wat als deze niet gevonden wordt? Wie is verantwoordelijk voor het melden? En het belangrijkste: Wie gaat het braaksel opruimen? Omdat dit dagelijkse praktijk bij Vestia is, moeten hier eenduidige regels voor zijn.

Verder lezen…

Tags: , , , , , ,

Advies: Huurbeleid 2015

Op 16 maart 2015 bracht de LHV advies uit aan Vestia over de voorgenomen huurverhoging van 2015. De LHV adviseerde negatief. U leest het advies door er op te klikken.

Heeft u vragen of opmerkingen over of naar aanleiding van het advies, mail ons dan.

Er is veel aandacht voor huurprijzen en de betaalbaarheid van wonen, ook bij de LHV. Op deze website zullen we u de uitkomst van het gesprek met Vestia over de besteding van het surplus en het beleid huurverhoging bij inkomensdaling melden. Ook kunt u binnenkort  meer lezen over de inzet van de LHV uit 2014 voor de betaalbaarheid van wonen in ons jaarverslag.

Let op: wilt u ook op directieniveau meepraten met Vestia over belangrijke onderwerpen zoals betaalbaarheid en/of service- en dienstverlening? Of wilt u bijdragen aan de totstandkoming van een advies? Grijp dan uw kans, want er is plek voor nieuwe bestuursleden! Bekijk de vacature

Tags: , , ,

Persbericht: LHV pas positief over grote vastgoedtransactie als minister Blok voorwaarden oplegt aan Patrizia

Op 20 oktober jongstleden bracht de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) haar zienswijze met betrekking tot de verkoop van 5.500 woningen aan de buitenlands belegger Patrizia uit. Het advies luidt: “voorwaardelijk positief”.

Erger kan het niet

Een ‘op winst beluste vastgoedhaai die ons tegen een goed bod zó weer doorverkoopt’, is zomaar een kreet die de LHV hoorde toen zij huurders vroeg hoe zij denken over Patrizia. Er is onrust binnen de 5.500 huishoudens die zich geconfronteerd zien met deze commerciële partij als nieuwe verhuurder. Hoewel Patrizia in het algemeen wel sprak met de LHV wilde zij concreet geen afspraken maken over de belangenbehartiging van deze huurders na de verkoop om zo de onrust weg te nemen. Echter de LHV ziet ook dat deze verkoop voor Vestia noodzakelijk is en dat de verkoopprijs van het vastgoed goed lijkt te zijn. De LHV stelt zich, als belangenbehartiger van de huurders, dan ook op het standpunt dat minister Blok zich bij zijn afweging om de verkoop wel of niet goed te keuren niet alleen moet laten leiden door een financieel belang maar ook door een sociaal belang waardoor hij er voor zorgt dat participatie door huurders mogelijk blijft.

De huurder als mens, niet zijn huis als cash cow

De LHV adviseert dan ook “voorwaardelijk positief” wat betekent dat zij positief is over de verkoop mits de minister hieraan vijf voorwaarden verbindt. Zo zal Patrizia een huurdersorganisatie in de zin van de wet zal moeten erkennen waarmee zij afspraken maakt over de wijze waarop belangenbehartiging geschiedt. Daarnaast zal er beleid gemaakt moeten worden met betrekking tot onderhoud, klachtenafhandeling, incassobeleid en de aanwezigheid van huismeesters. Dit beleid moet kenbaar worden gemaakt aan de bewonerscommissies per complex. Verder moet er, om te voorkomen dat Patrizia het vastgoed snel weer doorverkoopt, een verplichting tot verhuur van drie jaar worden opgelegd.

Tot slot

De LHV heeft een uitgebreid adviestraject doorlopen waarbij alle aspecten die van belang waren zo goed als mogelijk zijn doorgelicht. Daarbij viel op dat het verkoopproces als geheel niet transparant is verlopen. Dat hoeft geen probleem te zijn als er maar een toezichthoudend orgaan is dat het proces als geheel toetst. Dat orgaan is er echter niet. Wel vertonen de toetsingskaders van de externe toezichthoudende organen grote overlap met elkaar. Tot slot blijkt de partij die het vastgoed heeft getaxeerd ook de partij die het vastgoed (na overgang aan Patrizia) gaat beheren. Door dergelijke punten te benoemen en mee te nemen in haar afweging is de LHV tot een positief kritische zienswijze gekomen. Hiermee wordt hopelijk recht gedaan aan de belangen van alle betrokken huurders. Daarnaast moet het een signaal zijn aan alle overig betrokken partijen om zorgvuldig met de huurders om te gaan. Weliswaar zijn zij voor verhuurders onmisbaar, maar worden ze ook vaak niet gekend in hun belangen.

Het advies wordt gepubliceerd op de LHV website huurdersraadvestia.nl. Klik hier om het te downloaden.

—————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Laurette Vermeulen van de Landelijke Huurdersraad Vestia op 06-48086830.

Tags: , , ,

Jaarverslag LHV 2013

Het jaarverslag van de Landelijke Huurdersraad Vestia is op 19 juni 2014 door de Algemene Raad van de Landelijke Huurdersraad Vestia goedgekeurd. U treft het jaarverslag hier.

Tags: ,

Persbericht: Reactie Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) op de verkoop van 5.500 woningen aan een buitenlandse belegger 


 
Het bestuur van de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) is op de hoogte gebracht van de verkoopovereenkomst die Vestia op 24 juli 2014 met een Duitse beursgenoteerde belegger heeft gesloten. Het betreft de verkoop van onder andere 5.500 woningen van Vestia.

De LHV heeft nog geen adviesaanvraag van Vestia ten aanzien van deze verkoop ontvangen. Omdat de details van de verkoop nog niet bij de LHV bekend zijn, kan de LHV deze complexe verkoop nog niet beoordelen. Zodra alle benodigde informatie is ontvangen, zal de LHV zich een oordeel vormen over het belang van deze verkoop voor huurders van Vestia en zal de LHV Vestia daarover adviseren. Bij dit advies zullen lokale huurdersorganisaties betrokken worden.

 

—————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Laurette Vermeulen van de Landelijke Huurdersraad Vestia op 06 48 08 68 30.

Tags: , , , ,