Fotoverslag Huurdersdag 12 november 2016

Advies over (ont)labeling 55+

Soms krijgt de Huurdersraad te maken met ontwikkelingen die we liever zouden negeren. Dit geldt zeker voor de adviesaanvraag over 55+ complexen die ontlabeld worden. Hier vroegen we al lang om, want de ontwikkelde praktijk om te ontlabelen heeft bij ons veel berichten binnen doen komen van ontevreden huurders die niet door Vestia zelf waren geïnformeerd of gekend waren in hun bezwaar. Maar de keus tussen leegstand (gevaarlijk) of ontlabelen (ongewenst) is een keus uit twee slechte alternatieven. Na een uitgebreid gesprek met de Algemene Raad hebben we aan Vestia een advies afgegeven over ontlabeling. Je kunt hier lezen wat en waarom.

 

Ontlabelen is omstreden

Er is een tekort aan sociale huurwoningen op sommige plekken, maar er staan ook seniorenwoningen lang leeg. In het verleden werd het 55+ label wel eens gebruikt omdat dit makkelijk beheren was voor Vestia, terwijl het pand niet altijd specifiek levensloopbestendig en dus aangepast was aan deze doelgroep. Dit lijken redenen om best te kunnen ontlabelen, dus jongere huurders toelaten om in de 55+ complexen te wonen. Maar: de huurders in deze panden, hebben bewust gekozen voor deze leefomgeving. Een leefomgeving waar mensen met gevorderde leeftijd wonen die in de praktijk veel behoefte hebben aan een rustige omgeving. In een Amsterdams pand waar ontlabeld was zei de rechter dat er daarom niet ontlabeld had mogen worden, omdat het huurcontract was aangegaan voor die specifieke omgeving. Natuurlijk is het niet zo dat mensen onder de 55 jaar per definitie asociaal zijn of overlast veroorzaken, maar de angst hiervoor alleen al tast het woongenot aan van sommige ouderen. Leegstand is trouwens niet per se een teken dat er te weinig vraag naar de woningen is onder 55+’ers, de huurprijs moet natuurlijk wel in relatie staan tot een gemiddeld AOW, en we weten dat heel veel seniorenwoningen fors in prijs zijn verhoogd. Kortom: (ont)labelen is omstreden, zeker aangezien wij veel belang hechten aan tevreden mede-huurders van alle leeftijden.

 

Ons advies: alleen positief, als… 

Wij hebben aangegeven dat Vestia in sommige panden mag ontlabelen, maar alleen als het om een pand gaat dat niet specifiek is ingericht als seniorencomplex (met bijbehorende voorziening) en ook als er uitgebreid met de huurders is overlegd, als alle huurders zijn geïnformeerd en als er tot driemaal toe is geprobeerd de woningen toch aan ouderen aan te bieden op meerdere manieren. Leegstand van een woningtype waar een tekort aan is is namelijk bijna niet verdedigbaar en de toekomstige huurder is al zo enorm in slaagkansen erop achteruit gegaan de laatste jaren. Natuurlijk is het belangrijk dat de leegstand niet aan de hoge huur ligt, in dat geval zou ontlabelen een te makkelijke, verkeerde, oplossing zijn.

Overigens is de mate waarin Vestia belooft aandacht aan inspraak op beleid door betrokken huurders te besteden heel positief. Ook bewonersgroepen en klankborden krijgen formeel adviesrecht bij ontlabeling.

 

En nu?

In ons advies staan verbetervoorstellen voor het voorgestelde beleid en een kritische noot voor Vestia over afspraken nakomen. We wachten op reactie van Vestia, zoals hoort na een adviesaanvraag. Hou onze site in de gaten voor de reactie van Vestia. Als je nu in een ontlabeld pand woont zonder leegstand of als je nu in een speciaal aangepast seniorenpand woont (dus met voorzieningen voor ouderen) dan verandert er sowieso niets.

Tags: , , ,

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst

We waren op 30 november te gast bij de Raad van Commissarissen bij Vestia. Daar ondertekenden we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Vestia.

De samenwerkingsovereenkomst is het contract tussen de Huurdersraad en Vestia. De bijlage is een Kruisjeslijst, een uitwerking en interpretatie van de Wet op het overleg huurders verhuurder (“Overlegwet”) die specifiek voor Vestia en huurders van Vestia van toepassing is. Bewonerscommissies vinden hier hun rechten en plichten. We plaatsen voor hen nog een handleiding bij de samenwerkingsovereenkomst.

Waarom hebben we bijna een jaar onderhandeld voor een nieuwe overeenkomst, terwijl die in 2014 al is vernieuwd?

 1. We gaven de rechten van de nieuwe Woningwet van medio 2015 hiermee een formele plek in onze relatie met Vestia.
 2. Sommige afspraken bleken niet bruikbaar en hebben we dus verbeterd, waarbij natuurlijk geen rechten verloren zijn gegaan in dat proces. Een voorbeeld hiervan is het adviesrecht op onderhoud voor bewonerscommissies.
 3. Er was een participatiestructuur bij Vestia met een zelfstandige huurdersorganisatie per vestiging tussen de Huurdersraad en de bewonerscommissies. Er is echter zo veel gereorganiseerd bij Vestia dat de vijf nieuwe vestigingen géén eigen overlegpartner meer kenden die ook daadwerkelijk iets kon bereiken, want (bijna) al het beleid wordt op het Vestia hoofdkantoor gemaakt/uitgewerkt.

Ook op papier staat de laatste stand van samenwerken nu goed verwoord. Wij kunnen onze rechten toewijzen aan werkgroepen (bijvoorbeeld Rotterdam, Energie of servicekosten Hilledijk) en die werkgroepen worden door Vestia erkend als gesprekspartner.

2016-11-30-16-37-54

Cees van der Harst (voorzitter Huurdersraad a.i.) en Arjan Schakenbos (bestuurder Vestia) ondertekenen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst

De ondertekende samenwerkingsovereenkomst is hier te lezen en een leeswijzer/handboek voor bewonerscommissies van onze hand volgt!

 

 

 

 

Het Woonreferendum is niet mislukt

 

De gezamenlijke huurdersorganisaties uit Rotterdam zijn uiteraard zeer betrokken geweest bij de Rotterdamse Woonvisie en met name het Woonreferendum. En we geloven, afgaand op het gesprek dat zich in Rotterdam heeft afgespeeld, dat we deels zijn geslaagd in onze missie: het bespreekbaar maken van wonen als recht en noodzakelijke voorziening.

Onze aandacht blijft uitgaan naar de prestatieafspraken, waarin we elk individueel met onze eigen woningcorporatie en de gemeente ruimte hebben gemaakt voor betaalbaarheid en beschikbaarheid. Het draait ons om de mensen die dat echt nodig hebben, dus de mensen met een smalle beurs.

Daarnaast staan wij voor onze achterban: dat is geen marginale groep. Dat zijn wij en onze mede-huurders. En die onderscheiden zich in rechten niet van andere Rotterdammers, of zij nu particulier huren, duur huren of een koophuis hebben. Het gesprek en de discussie in de stad ging erg over arm versus rijk, links versus rechts en slopen versus opknappen. Maar de werkelijkheid is heel genuanceerd en dat geluid zullen wij blijven laten horen in ons driepartijenoverleg met de gemeente en onze eigen corporatie.

We willen alle Rotterdammers die hun stem hebben laten horen danken daarvoor!

 

Dit is een statement van Huurdersraad Vestia, Stichting Huurdersalliantie De Brug, Huurdersplatform SOR, Concern Participatieraad Woonbron en Klantenraad Woonstad, die samen de belangen van tienduizenden (sociale) huurders in Rotterdam behartigen.

Tags: , ,

2017 staat in het teken van…

Op de Huurdersdag (verslag volgt!) noemden we het al even: wat gáán we eigenlijk in 2017 doen? Sinds 2016 hebben we meer personeel, meer taken vanwege prestatieafspraken, maar ook meer kansen omdat er bij Vestia meer geld is en we daar samen met gemeenten aanspraak op kunnen maken. Wat willen we daarmee doen?

 

Je kunt het natuurlijk allemaal zelf lees hier in het 13 pagina’s tellende jaarplan, maar je kunt ook één woord onthouden en dat is: dienstverlening.

 

Binnen onze overlegstructuren met gemeenten, regio en natuurlijk de Woonbond, het ministerie en Vestia zelf, raken we eigenlijk alle onderwerpen al die verder belangrijk zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid, wooncomfort, veiligheid en duurzaamheid. Maar wij horen één onderwerp toch telkens voorbij komen en dan met name als het misgaat, en dat is de dienstverlening.

We gaan er van uit dat

–          Een Vestia-huurder niet bewust voor een Vestia-woning koos, maar bijvoorbeeld voor wonen in een bepaalde gemeente of wijk of woning

–          Een Vestia-huurder niet zomaar kan verhuizen als hij of zij ontevreden is, omdat er toch wel een woningtekort is voor veel woningen

En dat betekent simpelweg dat de mate waarin huurders blij zijn met Vestia, echt belangrijk is. En dat zou het moeten zijn voor Vestia. En dat is het voor ons. Want wij zijn huurders.

 

Nu hebben wij in 2016 een kwaliteitsovereenkomst gesloten met Vestia. Dit is een soort van contract waarin normen voor dienstverlening staan: hoe reageert Vestia inhoudelijk op telefoontjes, hoe snel moet een reparatie gedaan zijn, hoe snel wordt de telefoon opgenomen en hoe wordt er met bewonerscommissies omgegaan?

 

De normen zijn heel ambitieus, onze inzet op dienstverlening in 2017 gaat dan ook uit van het helpen realiseren van Vestia bij die normen. En natuurlijk herhalen we onze raadplegingen. In Rotterdam, Zoetermeer (zoals november 2016), Den Haag (zoals november 2015) en het Westland (zoals november 2016).

 

Tot slot: wij hebben vaak zaken dit jaar in de kinderschoenen gezet. Prestatieafspraken, e-mailings naar zelf verzamelde adressen, digitale en fysieke huurdersraadplegingen, een nieuwe Algemene Raad en werkgroepen. 2016 mag wat ons betreft een jaar worden waarin we eens geen nieuwe dingen doen, maar de bestaande dingen doorontwikkelen.

Tags: , , ,

Terugblik op 2015

Op onze Huurdersdag (verslag volgt!) lag een kopie van ons jaarverslag en veel bezoekers hebben hier nieuwsgierig in gekeken. Want wat deden wij eigenlijk in dat kalenderjaar? Lees hier de samenvatting of download het hele stuk.

 

De belangrijke punten

 • We gaven een positief advies af voor de servicekosten uniformering, dat betekent: minder kosten voor iedereen voor rioolontstopping, administratiekosten en de glasverzekering. Kleine bedragen, maar wel een besparing die elke maand doortikt en voor iedereen.
 • We kwamen overeen met Vestia dat vervuilers van hun eigen leefomgeving daar zelf de kosten voor moeten betalen, maar dat er nooit een heel pand mag worden belast voor vervuiling van een onbekende dader. Wel zou Vestia wat meer in camera-toezicht investeren.
 • In 2015 draaide de geschillencommissie haar eerste jaar! In de loop van het jaar hebben we telkens bijgestuurd op nog beter functioneren.
 • De 1e grote huurdersraadpleging waar alle Haagse huurders voor uitgenodigd waren is erg goed ontvangen en bezocht. Kijk voor een impressie hier.
 • In de eerste steden werd met prestatieafspraken geëxperimenteerd en daarbij werden de eerste bezwaren tegen de Rotterdamse Woonvisie geuit, wat later heeft uitgemond (in veel samenwerking) tot het Woonreferendum.
 • Aan het eind van het jaar werd de intentieovereenkomst getekend, waarin staat dat wij met Vestia een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gingen maken – deels gemotiveerd door de nieuwe Woningwet, deels door de centralisering van Vestia en deels door voortschrijdend inzicht van hoe onze rechten en plichten werken in de praktijk. Waar huurdersrecht wel op papier staat maar niet verzilverd kan worden, moeten we natuurlijk betere afspraken maken, dat beoogt deze samenwerkingsovereenkomst in wording ook.

 

Natuurlijk waren we intern ook aan het ontwikkelen:

 • In 2015 moesten er bestuursleden weg van wie het huurhuis aan een andere corporatie was verkocht: Jelle en George zwaaiden af en Aron, Boyd en Pieter traden toe tot het bestuur. Cees van der Harst (hij was al bestuurslid) nam daarbij het voorzittersstokje over.
 • Eind 2015 kregen we akkoord voor 1,5 medewerker extra! Dat betekent dat het bureau van één werknemer in 2016 uitgebreid kon worden en daarmee heel veel taken die niet opgepakt konden worden, kon gaan vervullen.
 • We maakten ook nieuwe statuten klaar, en bespraken deze veelvuldig binnen de Algemene Raad. Vanwege de omvang van Vestia, de nieuwe Woningwet en het wegvallen van veel platforms op lokaal niveau moesten we echt breder georganiseerd gaan raken en plaats maken voor een grotere Algemene Raad.

 

Niet genoeg aan de samenvatting? Lees hier het hele jaarverslag.

 

Wij gaan in januari/februari aan de slag met het jaarverslag van 2016!

 

Tags: , ,

Stemadvies Rotterdam

stemadvies-rotterdams-woonreferendumKomt deze kaart bekend voor? Dan ben je een Rotterdammer, net als 25.000 andere Vestia-huurders verspreid over bijna alle Rotterdamse wijken. Ga vooral stemmen op het Woonreferendum aanstaande woensdag. En als je er toch bent, stem dan tegen de Woonvisie.

Wij verzamelden hier feiten en andere redenen om tegen te stemmen.

Tags: , ,

De toekomst van sociale woningen van Vestia

Zienswijze: scheiding DAEB en niet-DAEB

  

artikel-westlandKrantenartikelen als deze verschenen in veel van de Vestia-gemeenten. En dat is terecht, want Vestia presenteerde aan gemeenten en ons een voorstel waarin staat hoe veel woningen ze sociaal blijven verhuren in de toekomst. En dat leidde op sommige plekken tot een schok. We mochten op dat voorstel (formeel) reageren en deden dat.

Onze vraag was: hoe ben je als belangenbehartiger een echte belangenbehartiger, maar ook effectief? En dat voor 136 gemeenten? Gelukkig kregen we op de Huurdersdag van 12 november veel input én staan we in veel gevallen op hetzelfde standpunt als de gemeente.

Lees onze zienswijze hier of lees de samenvatting hierna.

 

Harde eis

Een woningcorporatie doet meer dan sociale woningen aanbieden. Zeker als er minder sociale woningen worden aangeboden.

Wij vragen dringend aan Vestia extra aandacht voor: een echt sociaal incassobeleid dat leidt tot veel minder huisuitzettingen dan nu het geval is, een aanpak voor het feit dat er veel mensen in een te dure woning wonen (“omgekeerd” scheefwonen) en we verwachten dat Vestia pro-actief de samenwerking opzoekt met andere corporaties in de gemeenten waar veel sociale woningen (dreigen te) verdwijnen.

 

Rijnmond en Haaglanden

De meeste woningen staan in de regio’s Haaglanden (Den Haag en omgeving) en Rijnmond (Rotterdam en omgeving).

De Rotterdamse Woonvisie baart ons zorgen. Niet alleen omdat het effect heeft op woningzoekenden in Rotterdam, maar ook in omliggende gemeenten, waar ook minder sociale woningen vrij komen. Rijnmond is één “woongebied”, en woningzoekenden staan in één systeem ingeschreven. De regio Haaglanden werkt samen om woonproblemen aan te pakken en daar zijn we heel blij mee. Maar Rijnmond niet. Een kans die aangepakt moet worden en dat noemen we natuurlijk in onze zienswijze.

 

Wanneer zijn we negatief of positief?

We zijn samengevat negatief over het Vestia voorstel voor de gemeenten waar veel sociale woningen weg dreigen te gaan terwijl er wel huurders en woningzoekenden zijn. Tenzij andere woningcorporaties de ‘klap opvangen’. Bij een aantal steden gaven we een toelichting. Dat zijn de volgende.

We gaven een negatief advies af voor: Westland, Brielle, Barendrecht, Rotterdam, Zoetermeer, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp. In deze gemeenten wonen tienduizenden huurders in een Vestia-woning.

We gaven een positief advies af voor: Schiedam, Den Haag. In deze gemeenten staan 22.000 Vestia-woningen.

We waren neutraal over Delft, maar zijn positief als we bemerken dat er op korte termijn wat gedaan wordt binnen de stad (dus door ofwel gemeente ofwel de corporaties gezamenlijk) aan de doorstroming, waardoor voldoende betaalbare woningen wel vrij blijven komen. In Delft staan zo’n 5500 huurwoningen van Vestia.

 

En nu?

Voor zittende huurders verandert er niets.

We hopen en gaan er van uit dat we op korte termijn aan de slag gaan met het sociale incassobeleid. De huurverhogingen voor 2017 worden nu ook voorbereid door Vestia, voor kerst gaan we hier al over om tafel. De wet bepaalt dat de huurverhoging in het algemeeen lager zal zijn dan voorgaande jaren.

Deze zienswijze gaat naar Vestia, wordt besproken door het bestuur en de Raad van Commissarissen en er komt een reactie op. Wij waren niet de enige met een mening, ook gemeenten gaven een zienswijze af. Dit pakket wordt uiteindelijk beoordeeld door Minister Blok, die bepaalt of het voorstel van Vestia doorgang mag vinden. Hij is daarbij verplicht om de zienswijzen mee te wegen.

 

Eerder hebben we al een artikel geschreven met informatie over de scheiding DAEB en niet-DAEB. Hier kun je die lezen.

Link gemist naar de hele zienswijze? Lees het hier.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Huurdersraadpleging, speciaal voor Vestia-huurders uit het Westland

Dit is een uitnodiging. Om te praten, te reageren op stellingen en elkaar en om te horen van Vestia zelf wat zij voor u doen. Werkgroep Westland nodigt u uit en die bestaat uit Gre Coster en Herman Mulder van voormalig Huurdersplatform Westland. Als u komt, kunt u hen en ons in staat stellen uw belangen als huurder te behartigen bij Vestia en de gemeente en bent u in staat vragen aan Vestia te stellen, die uitleg komt geven over de wijze waarop ze woningen in het Westland beheren en verhuren.

Vestia is weer in het nieuws de laatste tijd. Als het aan Vestia ligt gaan er veel sociale woningen verdwijnen in het Westland. Maar klopt dan wel? En heeft het effect op u? Draait het om Vestia’s mening, of om die van u als huurder? Wat ons betreft is het tijd om eens bijeen te komen om te praten over wat u belangrijk vindt. Wat is uw mening over betaalbaarheid, wooncomfort en de service van Vestia?

Wie Vestia-huurders en bewonerscommissies uit Westland door Vestia-huurders uit het Westland, Gre Coster en Herman Mulder, i.s.m. de Huurdersraad

Voor het programma en aanmelden

kunt u naar www.huurdersraadvestia.nl/westland gaan of bel met de Huurdersraad op 085 0160105

Wanneer

24 november, 20.00 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur met koffie en iets lekkers). We sluiten af onder het genot van een drankje.

 

Eindelijk inzicht: betaalbaarheid van wonen

We zijn echt heel blij met de “lokale monitor Wonen”. Want eindelijk kunnen we elke gemeente vergelijken met een andere gemeenten, regiogemeenten en de gemiddelde Nederlandse gemeente: zijn er daar wel genoeg/veel woningen ten opzichte van het aantal (potentiële) huurders? De monitor helpt ons bij het maken van prestatieafspraken. 

 

Zelf kijken hoe het in jouw gemeente staat met de (corporatie)woningen en huurders? Gebruik zelf de lokale monitor Wonen; Wat vind jij van het aanbod in jouw gemeente? Laat het achter op de plek voor reacties hieronder!

 

Voorbeeld: Rotterdam

Overigens hebben we de eerste dag de monitor gelijk kunnen gebruiken om aan te tonen dat de woningvoorraad in Rotterdam helemaal niet “in balans” is zoals de wethouder beweert. Een mooi voorbeeld om aan te tonen wat de monitor kan blootleggen.

 

Tags: , , , ,