Advies VvE: Gemengd wonen bij Vestia moet in goede banen worden geleid

Vestia is voorlopig klaar met het verkopen van hele complexen aan andere corporaties of beleggers. De nieuwe koers is toegespitst op verkopen aan zittende huurders. Hierdoor ontstaan complexen met daarin koop- én huurwoningen. Eigen woningbezit kan financieel voordelig zijn voor diegenen die een woning kunnen kopen en daarom is de LHV zeker niet tegen de plannen, maar het “gemengd wonen” moet wel juist ingericht worden door Vestia, zowel juridisch als in de pratijk.

 

De LHV heeft al twee keer formeel advies afgegeven en daarmee een aantal zaken verbeterd voor huurders. Over de model splitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement zijn we positief nadat Vestia een toevoeging deed op ons aanraden. Maar ook de individuele bewonerscommissie mag zich, als Vestia hun complex wil splitsen, nog uitspreken. Krijgt u als bewonerscommissie een brief van Vestia met een adviesaanvraag? Bel ons als u tips wil bij het adviseren.

 

Uiteraard zijn akten en reglementen vooral dode materie. Waar het om gaat is dat het wonen in een gemengd complex voor de huurder net zo prettig is als wonen in een normaal complex. Vestia moet hiervoor stappen gaan zetten, aangezien het huur- en appartementsrecht niet goed bij elkaar aansluiten. “We hanteren het uitgangspunt dat de positie van de huurder in een VvE, een gemengd complex, minstens gelijk moet zijn aan de huidige positie,” aldus Cees (van der Harst), voorzitter van de LHV. Nadat de LHV een negatief advies uitgaf over het VvE beleid omdat er te weinig in stond is er besloten door Vestia om de LHV uit te nodigen om samen het beleid te schrijven. “Ik ben heel tevreden over het gesprek dat we hierover met Vestia gaan voeren, er is voldoende kennis opgedaan in Nederland om problemen met gemengde complexen te voorkomen.”.

 

Namens de LHV gaan Sherwien Ramsoedh en Pieter Brouwer dit gesprek aan. Pieter: “Het goed inrichten en besturen van een VvE is een uitdaging. Ik heb hier ervaring mee opgedaan in een niet-gemengd pand. Het is mijn intentie om te borgen dat Vestia in het VvE-beleid concreet wordt over de afvaardiging in de VvE en de mate waarin de huurder invloed heeft over renovatie, groot onderhoud en te betalen servicekosten. Uiteraard moet participatie volledig mogelijk gemaakt worden, het is aan Vestia om ons te overtuigen van een goed participatieplan.”

 

Wat vindt u van onze insteek? Bent u of kent u huurders die al in een gemengd pand wonen? Deel ook uw (goede en slechte) ervaring, die kunnen we dan meenemen!

 

Bekijk hier de reactie van Vestia op het splitsingsakte en HHR-advies.

Bekijk hier het advies aan Vestia over het VvE-beleid.

 

Tags: , , ,

Huurdersvraag: mening LHV (vertraging) afrekening servicekosten

We worden door huurders vaak gebeld met de vraag of de LHV het eens is met de vertraging van de afrekening servicekosten over 2014. Ons antwoord is kort: nee, natuurlijk niet! Vestia moet op tijd afrekenen. 

 

We hebben dit uiteraard uitdrukkelijk en herhaaldelijk aangegeven bij Vestia in de afgelopen drie jaar. Er worden, onder andere op aansporen van de LHV, diverse maatregelen binnen Vestia ontplooid om elk jaar het proces weer tijdiger te laten verlopen.

Over ongeveer één maand zullen wij de procedure servicekosten aan u presenteren. Hier staat in hoe en wanneer Vestia en de bewonerscommissie en individuele huurder contact hebben over de servicekostenafrekening en dat de bewonerscommissie het recht heeft de voorschotten vast te stellen. Aan deze procedure kan de bewoner(scommissie) rechten en houvast ontlenen voor het eerstvolgend afrekenseizoen, 2015.

Bent u een bewonerscommissie en escaleert de servicekostenafrekening? Dat komt voor. Bel ons hierover en dan gaan wij in gesprek met Vestia. Zorg wel dat u eerst zelf het gesprek bent aangegaan en aan ons kunt omschrijven wat het probleem is.

Tags: , , , ,

Kennismaken met Pieter en actuele uitdagingen

Op 7 september 2015 droeg de Algemene Raad van de LHV Pieter Brouwer aan als nieuw bestuurslid. We zijn op volledige sterkte en informeren u met dit artikel over Pieter en onze actuele uitdagingen.

 

Kennismaking Pieter

Functie: Algemeen bestuurslid
Naam: Pieter Brouwer
Woont in: Den Haag Morgenstond
Speerpunt: Bescherming huurdersbelangen
Contact: pieter@huurdersraadvestia.nl
Ik ben een geboren en getogen Hagenaar, die al enige jaren met plezier een appartement van Vestia bewoont in Den Haag Morgenstond. De gebeurtenissen bij Vestia in het verleden met de gevolgen voor het vermogen van de corporatie met daaraan toegevoegd de invulling van de gevolgen van de onlangs geïntroduceerde wetgeving op het gebied van wonen en de inspraak van de huurders daarbij, hebben mij ertoe bewogen te reageren op de oproep voor kandidaten voor het bestuur van de LHV in het Vestia Nieuws. Door de verschillende bestuursfuncties binnen bedrijven, verenigingen, commissies en stichtingen, die ik heb vervuld gedurende mijn carrière na een internationale opleiding, kan ik mijn ervaring op velerlei gebieden binnen het bestuur van de de LHV tot nut zijn. En dat doe ik nu reeds met veel plezier.

 

Bestuur compleet

Voorlopig is het LHV bestuur op sterkte en daar zijn we heel blij mee. We hebben immers een aantal belangrijke dossiers om feedback op te geven: de Vestia reorganisatie van 2016, de vormgeving van het Vereniging van Eigenaren-beleid en hoe de huurder daarbinnen wordt gehoord, invloed op de gemeenten Rotterdam, Den Haag en andere gemeenten waar Vestia actief is en uiteraard de inzet op betaalbaarheid.

Wilt u met ons in contact komen, een project ontplooien of actief worden? Kijk dan onder activiteiten of meedoen. Uw inbreng is van harte welkom.

Tags: , ,

Kennismaken met Boyd: bestuur bijna compleet!

Vanaf vorige maand is de LHV weer één bestuurslid rijker: op 14 maart 2015 droeg de Algemene Raad Boyd van Loon voor als nieuw bestuurslid. Het Dagelijks Bestuur heeft hem benoemd en heet hem welkom. Meer weten over Boyd en de vertegenwoordiging van de Vestia huurders in de LHV? Lees dan verder.
Verder lezen…

Tags: ,

Zomerreces

De LHV gaat op vakantie. Wat dit (voor u) betekent, maar ook waar we naar uitkijken zodra de vakantie is afgelopen, leest u in dit artikel. 

 Zomerreces

Het LHV bureau is van 17 juli 2015 tot 10 augustus 2015 gesloten. De telefoon wordt niet opgenomen en onze info-mail wordt vanaf 10 augustus pas weer gelezen. Alle mails worden dan ook beantwoord, dus schroomt u niet om eventuele vragen of opmerkingen toch in te sturen.

Bent u huurder, dan kunt u contact opnemen met de Huurderslijn van de Woonbond via 020-5517755.

Persvragen of zeer dringende berichten kunnen worden gestuurd aan Cees van der Harst via voorzitter@huurdersraadvestia.nl.

We kijken uit naar de rest van 2015

Waar de LHV in mei 2015 nog op een (tijdelijke) onderbezetting afkoerste, komt het bestuur binnenkort volledig op sterkte. Hierover later meer. De LHV kijkt in ieder geval uit naar het (samen)werken in de nieuwe samenstelling.

Daarnaast wordt snel na het reces een nieuwe website gelanceerd. Zo kunnen we Vestia huurders overzichtelijker en sneller de informatie bieden waar ze naar vragen. Inzet naar aanleiding van de nieuwe Woningwet, zoals het doen van (digitale) huurdersraadplegingen, staat ook op onze agenda en maakt dat er met plezier aan het derde kwartaal zal worden begonnen.

Uiteraard zijn er ook inhoudelijke dossiers die tot optimisme stemmen, waarvan één uitgelicht: de LHV is ver op weg met het maken van een servicekostenprocedure met Vestia en verwacht dat hierdoor, na drie jaar tobben voor huurders, helderheid ontstaat voor huurders ten aanzien van de servicekostenafrekening en de vaststelling van voorschotten.

Tags:

Nieuw: huren in gemengde complexen bij Vestia

De LHV heeft vorige week advies uitgebracht aan Vestia over de splitsing van woningen. De LHV adviseerde ‘positief, mits’. Dat betekent dat we niet negatief zijn over de voornemens, maar dat er toevoegingen moeten worden opgenomen in de standaarddocumenten voordat de LHV positief is.  Na deze toevoegingen denken wij dat het huurdersbelang voldoende is gegarandeerd. Lees verder voor meer informatie over splitsen, het advies en het vervolgtraject.

 “Wordt mijn pand verkocht?”

De LHV wordt vaak gebeld met de vraag “wordt mijn pand verkocht?”.  Huurders vermoeden dit regelmatig wanneer er wordt gestart met onderhoud of renovatie in hun pand. Over het algemeen klopt dit vermoeden niet: er is dit jaar meer geld voor onderhoud, investeringen en renovatie. Geen reden tot zorgen dus voor huurders: integendeel.  Verder lezen…

Tags: , ,

LHV jaarverslag 2014

Wat er in 2014 is bereikt en wat er nog te doen is staat in het jaarverslag van de LHV. We schreven het hieronder op in een korte samenvatting, u kunt ook het hele verslag downloaden.

Vastleggen rechten huurdersorganisaties in april 2014

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst die in april 2014 werd getekend maakte een eind aan veel onduidelijkheid over het voortbestaan van decentrale huurdersorganisaties bij Vestia. Met de samenwerkingsovereenkomst werden zij, en hun financiering, geborgd. En hoe: bij Vestia wordt passende financiering voor huurdersorganisaties ter beschikking gesteld op basis van het aantal VHE (Verhuurbare Eenheden; woningen) dat de huurdersorganisatie vertegenwoordigt.  Uiteraard is financiering slechts een randvoorwaarde voor het slagen van een huurdersorganisatie. Eén van de volgende stappen om participatie te borgen, is een evaluatie en verduidelijking van die passages en onderdelen uit de Samenwerkingsovereenkomst en Kruisjeslijst, die in de praktijk tot vragen leiden. Hier zijn we al mee gestart.

Verder lezen…

Tags: ,

Recht op tweemaal per jaar overleg met Vestia, waarvan eenmaal over servicekosten

Heeft u een bewonerscommissie? Vanaf dit jaar zal Vestia sowieso twee keer met u overleggen, waarvan één keer over de servicekosten. Dit is een toezegging van Vestia aan de LHV. Controleert u of Vestia deze belofte inwilligt? Maar dan is er nog één vraag: wat kan er tijdens het overleg over de servicekosten worden besproken? Dit is een vraag waar de LHV u antwoord op wil geven. We zoeken informatie over uw (goede, maar ook slechte) ervaringen om tot dit antwoord te kunnen komen. Lees verder voor meer informatie.

Verder lezen…

Tags: , ,

Succes voor alle Vestia huurders dankzij de Warmtewet-werkgroep

De LHV Warmtewet-werkgroep heeft een groot succes geboekt en dat is dat Vestia afziet van het, per direct, afrekenen van warmte op een voor huurders nadelige manier. Lees hieronder meer.

Sinds de oprichting van de Warmtewet-werkgroep begin 2014 is er geprobeerd veel informatie te ontvangen van Vestia over de manier waarop de Warmtewet zou worden toegepast. Het maximaal gebruikmaken van instemmings- en adviesrecht was de inzet. En uiteraard was het ook van belang dat huurders van Vestia te weten zouden komen wat de Warmtewet voor hen zou betekenen. Verder lezen…

Tags: , ,