Eindelijk weer droge voeten voor huurders kampen

Na 12 (!) jaar wateroverlast binnen en om de woningen aan o.a. de straat Elskamp, ligt er een plan met werkzaamheden klaar die het waterpeil zal doen zakken. Nel en Gerard en hun buren zijn opgelucht, we doen hier verslag van hun verhaal met tips voor andere huurders die met vervelende vocht-, schimmel- of grondwaterproblematiek te maken hebben.

Huurders, organiseer je en maak gebruik van de kracht van Bewonerscommissies !

Situatie Oldegaarde en omgeving

Het hoogteverschil tussen tuin en straat is hier met het blote oog waarneembaar en loopt bij de achtertuin op tot 70 cm verschil!

Toen de gemeente in 2010 de straten ophoogde, kwamen de woningen van 34 gedupeerde huishoudens veel lager te liggen dan het straatniveau. Direct leidde dit tot praktische problemen en naarmate de tijd verstreek werd het waterprobleem steeds groter.

De voorheen normale voor- en achtertuintjes raakten bijna permanent nat en vochtig, geen plant wilde meer groeien, een enkele keer bereikt het water na hevige regenval de drempels van de achterdeuren.

Maar het vocht trekt ook naar binnen. Eerst steeg het waterpeil in de kruipruimte, toen trok het vocht in de muren en in de vloer. Sommige bewoners kregen schimmel, andere overmatig veel vliegende beestjes binnen. Lapmiddelen zoals extra schoonmaken, ventileren, en vochtvreters boden niet voldoende verlichting. Bij één bewoner ontstond  kortsluiting in de meterkast. Natuurlijk trokken de bewoners regelmatig aan de bel, maar ze kregen bij Vestia en de gemeente geen voet tussen de deur.

Onder het mom “plaatjes zeggen meer dan 100 woorden”:

De kale vloer van de hal en het luik naar de kruipruimte mag niet standaard nat zijn!

Oei! Schimmel onderaan de linoleum vloer

 

 

 

 

 

 

 

 

24 april 2018: Succes! Vestia presenteert een stapsgewijze aanpak

Toen de Huurdersraad deze situatie en foto’s kreeg via de Bewonersorganisatie Zuidwijk, is er snel gebeld met de directeur Onderhoud: Deze situatie had lang genoeg geduurd. 4 Maanden later, gelukkig waren het maanden zonder hevige regenval, is het onderzoek afgerond. De werkzaamheden startten zeer binnenkort en worden na elkaar uitgevoerd. Het vocht zal steeds verder afnemen. Er wordt onder andere geboord en drainage om de woningen aangelegd. Gefaseerd in twee deelplannen.
Een resultaat dat er mag zijn en dat er niet gekomen was als de bewoners zich ook niet georganiseerd hadden in de vorm van een bewonerscommissie.

Tip: doorbreek slepende kwesties

In een ideale wereld wordt elke reparatie na 1 melding opgelost en dit is het andere uiterste. Twijfel niet te lang als je reparatiemelding blijft liggen, dien een klacht in en schaal de zaak op naar een instantie die de bevoegdheid heeft tussenbeide te komen – denk bijvoorbeeld aan de klachtenprocedure van Vestia of (extern) de Geschillencommissie of Huurcommissie.

Lees bij problemen onze Er is iets stuk, wat nu? en Er gaat iets mis! Hoe los ik het op?


Wateroverlast en vocht in de woning hoort echt niet

Er is een verschil tussen schimmel (gevolg) en wateroverlast of vochtoverlast. Wateroverlast en vochtoverlast hoort echt niet! Er zijn wel woningen die wat vochtiger zijn door de omgeving of de lokale grondwaterstand, maar dat mag nooit zo ver komen dat de ramen standaard beslaan of het vocht op muren of grond staat.

Vocht/wateroverlast kan een gebrek in de zin van het gebrekenboek van de Huurcommissie vormen. Als dat zo is, kun je huurverlaging vragen tot 60% via de Huurcommissie. Dit kan pas als je je zaak bij Vestia als gebrek bekend hebt gemaakt. De verlaging geldt totdat de overlast is weggenomen.

Je kan ook naar de Geschillencommissie gaan, die ook toetst op de kwaliteit van de dienstverlening maar niet automatisch een technische keuring in je woning doet.

Schimmel

Schimmel hoort niet in huis. Kijk op www.gezondwonen.nl voor tips over ventileren en een vochtvrije binnenklimaat. Schimmel kan ook ontstaan door een lekkage of technische oorzaak. Meld schimmel bij Vestia. Kom je er samen niet uit?

Speciaal voor huurders/huishoudens in Den Haag is er de schimmelexpert voor onafhankelijk onderzoek. Woon je ergens anders en kom je er niet uit? Dan gelden dezelfde tips als hierboven: wellicht bieden de Geschillencommissie of Huurcommissie een oplossing voor jou.

Tip: raadpleeg een energiecoach ook voor tips voor een gezond binnenklimaat

 

Tags: , , , , , , , , ,

Gebruik de geschillencommissie voor onopgeloste klachten

Voor huurders, bewonerscommissies en woningenzoekenden van Vestia is er een onafhankelijke geschillencommissie. De commissie behandelt onopgeloste klachten en doet hier een bindende uitspraak over. We raden u aan zeker deze mogelijkheid aan te grijpen indien er een klacht blijft slepen. U leest hieronder hoe u een geschil kunt indienen. 

Klik hier voor het reglement van de geschillencommissie

Wilt u een geschil indienen dan vindt u de informatie die u nodig heeft in het reglement. U dient het verschil in door een omschrijving van het geschil plus eventuele bijlagen te mailen naar geschillencommissie@vestia.nl. Als u mailt namens meerdere bewoners of een bewonerscommissie vermeld dan duidelijk de afzender.

We raden ook bewonerscommissies aan actief van deze mogelijkheid gebruik te maken als het nodig is.

Voor een uitgebreide omschrijving van de geschillencommissie en instructies voor het indienen van een geschil kijkt u op deze pagina van Vestia.

 

Tags: , ,

Vacature: LHV zoekt 2 geschillencommissieleden

 

Wij zijn op zoek naar twee leden voor de interne geschillencommissie van Vestia per 1 januari 2016.

Update 1-12-2015: de reactietermijn is gesloten, de sollicitatiecommissie (een deel van het bestuur van de LHV) neemt de verdere procedure op zich (selectie, gesprekken en voordracht). Natuurlijk rapporteren we de uitkomsten.

 

Inleiding geschillencommissie

De commissie heeft tot doel:

 • bewoners in de gelegenheid te stellen klachten in te dienen over zaken waarbij zij belang hebben,
 • bij te dragen aan een goede behandeling van geschillen met bewoners ten behoeve van een goede relatie tussen partijen
 • bij te dragen aan een gelijke wijze van behandelen van huurders en kopers
 • bij te dragen aan de verbetering c.q. optimalisering van het functioneren van de corporatie

 

De geschillencommissie adviseert het bestuur van Vestia bindend, schriftelijk en gemotiveerd, over klachten van huurders, woningzoekenden en/of kopers van verhuurbare eenheden en daarnaast adviseert zij gevraagd en ongevraagd, op grond van een of meer ontvangen klachten, omtrent het door de corporatie gevoerde of te voeren beleid.

 

Ondersteuning en roulatie geschillencommissie

De geschillencommissie bestaat per 1 januari 2015 en opereert zelfstandig. Vestia en de LHV dragen beiden twee leden aan. Een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden voorgedragen door de leden zelf en toegevoegd aan de geschillencommissie.

De leden van de commissie treden drie jaar na hun benoeming af volgens een door de commissie op te stellen rooster van aftreden. Het termijn kan ten hoogste twee maal worden verlengd.

De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris (uit de organisatie van Vestia) en er wordt een intern contactpersoon bij Vestia aangesteld.

 

Functie-profiel geschillencommissielid 

De leden van de geschillencommissie behandelen gezamenlijk inkomende geschillen en doen verslag uit per geschil aan Vestia. Daarnaast kan de geschillencommissie Vestia, naar aanleiding van constateringen uit de geschillen, gevraagd en ongevraagd adviseren over (te voeren of gevoerde) beleid. Besluiten worden genomen op basis van consensus.

De geschillencommissie stelt teams aan. Er dient bij stemming een gelijk aantal door LHV als door Vestia aangestelde leden aanwezig te zijn én de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter. De formatie kan dus bestaan uit 3 tot en met 6.

 

Werkzaamheden lid geschillencommissie:

 • Maandelijkse hoorzittingen op dinsdagavond;
 • Procedure en inhoudelijke afhandeling en beoordeling van geschillen;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van Vestia omtrent geschillen en het door haar gevoerde beleid;
 • Gezamenlijk kiezen de leden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter die worden toegevoegd aan de commissie;

De geschillencommissielid werkt op basis van het geschillenreglement dat door Vestia en de LHV gezamenlijk is vastgesteld.

 

Wij vragen 

De LHV is op zoek naar inhoudelijke kwaliteit, intrinsieke motivatie en een sociaal gezicht.

Formele vereisten:

 • Kennis van het beleidsveld wonen of ander specifiek en relevant sociaal-maatschappelijk veld;
 • Twee van de vier leden dienen deskundigheid op een van de drie terreinen te bezitten: juridisch, bouwkundig, met betrekking tot de bedrijfsvoering van een corporatie;
 • Onafhankelijk van Vestia of de huurdersorganisatie tot zover dat er geen persoonlijk of zakelijke band met Vestia of de huurdersorganisatie of personeel van Vestia of de huurdersorganisatie, bestaat;
 • Positief-kritische houding die zich uit in de mogelijkheid tot abstraheren en de mogelijkheid om in consensus tot een weloverwogen en welbeargumenteerd oordeel op schrift te komen.

 

Persoonlijkheidseisen:

 • Tolerant ten opzichte van verschillende rollen en achtergronden (klanten en corporatiemedewerkers met verschillende socio-economische achtergrond);
 • Beoordelingsvermogen gebaseerd op affiniteit voor zowel de menselijke als zakelijke kant van de corporatie(bedrijfsvoering).

 

Wij bieden

Een inhoudelijk-interessante en belangrijke functie bij een een spannende organisatie, de mogelijkheid om invloed uit te oefenen en bij te dragen aan verbetering.

Geschillencommissieleden ontvangen een vergoeding (€54,29 exclusief BTW per geschil met hoorzitting, €27,15 exclusief BTW per geschil met schriftelijke afhandeling en €108,07 exclusief BTW per overleg).

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich inlezen in het geschillenreglement en ook hier treft u meer informatie over de Vestia geschillencommissie, waaronder enkele adviezen. U kunt zich voor meer informatie wenden tot Laurette Vermeulen via info@huurdersraadvestia.nl of door te bellen naar 085 – 016 01 05.

 

Solliciteren

U kunt uw sollicitatie richten aan het bestuur van de LHV. De sluitingsdatum van de vacature is 15 november 2015, uitnodigingen worden verstuurd in week 47 en de gesprekken zullen plaatsvinden in week 48.

Tags: , ,

Een eigen geschillencommissie voor Vestia

VestiaImageResizeHandler.ashxPer 1 januari 2015 heeft Vestia een eigen geschillencommissie. De LHV heeft met Vestia gewerkt aan de totstandkoming van het Reglement van de Geschillencommissie. Hierna heeft de LHV twee leden voor de geschillencommissie geworven en voorgedragen.

De kracht van een interne geschillencommissie

De LHV is voorstander van een interne geschillencommissie. Waarom? Een eigen commissie kan een “rode draad” uit ingekomen geschillen halen en Vestia en/of de LHV hierover (ongevraagd) adviseren. De huurders hebben via de voordracht van leden bovendien direct invloed op de kwaliteit van de geschillencommissie en via het instemmingsrecht direct invloed op het reglement.  Tot slot is een eigen commissie goedkoper, wat natuurlijk ook in het belang van huurders is.

Wat doet de geschillencommissie?

De Geschillencommissie doet een uitspraak over klachten die niet naar tevredenheid zijn of worden opgelost. De commissie beoordeelt onafhankelijk en doet een uitspraak die bindend is voor zowel Vestia als de huurder. Bij de behandeling van geschillen worden de rechten en plichten uit het huurrecht, de algemene huurvoorwaarden en het geschillenreglement gevolgd als uitgangspunt. Daarnaast wordt beoordeeld op basis van de aanwezige volkshuiskundige, juridische, financiële en uiteraard bouwkundige kennis.

Heeft u nog vragen?

Op de website van Vestia treft u meer informatie over de geschillencommissie en het geschillenreglement en kunt u wanneer dat nodig is een geschil indienen.

Heeft u vragen over de geschillencommissie of het –reglement? Die kunt u stellen aan Vestia. Heeft u vragen over de rol van de LHV in dit proces? Mail of bel ons.

Tags: , ,

Vacature: leden geschillencommissie Vestia

De Geschillencommissie Vestia start haar werkzaamheden per 1 januari 2015. De Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) is op zoek naar leden om aan te dragen voor deze onafhankelijke geschillencommissie.

In het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is vastgelegd dat elke corporatie een onafhankelijke geschillencommissie dient te hebben. Vestia werkte voorheen met een externe geschillencommissie. De LHV heeft met Vestia een geschillenreglement opgesteld. Het reglement is vastgesteld en de geschillencommissie dient op 1 januari 2015 te starten met haar werkzaamheden. Daartoe zullen de LHV en Vestia elk twee geschillencommissieleden aandragen.

Verder lezen…

Tags: , , , ,