Bestuur

Het bestuur heeft als taak de Huurdersraad te besturen. Dit is vastgelegd in de statuten en de samenwerkingsovereenkomst met Vestia. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, en zijn allen huurder van Vestia. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Cees van der Harst, interim-voorzitter
Roel Ram, penningmeester
Bart Simon, interim-secretaris

Eén van de taken van het bestuur is advies uitbrengen richting Vestia. Deze adviezen gaan over verschillende onderwerpen die de gezamenlijke belangen van huurders raken. Hiernaast overlegt het bestuur regelmatig met Vestia over actuele onderwerpen. De Algemene Raad controleert het bestuur en informeert het bestuur over wat er speelt onder de huurders, net als de werkgroepen, bureaumedewerkers én de vele huurders op de Huurdersraadplegingen en huurjournaal.