Bestuur

Het bestuur heeft als taak de Huurdersraad te besturen. Dit is vastgelegd in de statuten en de samenwerkingsovereenkomst met Vestia. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, en zijn allen huurder van Vestia. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Cees van der Harst, interim-voorzitter
Roel Ram, penningmeester
Pieter Brouwer, interim-secretaris
Els Kamminga
Rachel Moeniralam

Eén van de taken van het bestuur is advies uitbrengen richting Vestia. Deze adviezen gaan over verschillende onderwerpen die de gezamenlijke belangen van huurders raken. Hiernaast overlegt het bestuur regelmatig met Vestia over actuele onderwerpen.Het bestuur laat zich raadplegen door de Algemene Raad, werkgroepen, bureaumedewerkers én door de vele huurders op de Huurdersraadplegingen en Huurdersdag.