Bestuur

Het bestuur heeft als taak de Huurdersraad te besturen. Dit is vastgelegd in de statuten. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, en zijn allen huurder van Vestia. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Cees van der Harst, interim-voorzitter
Roel Ram, penningmeester
Bart Simon, interim-secretaris
Wim van der Sleen, 2e penningmeester
Marcel Batelaan
Robert Kwakkelstein

Eén van de taken van het bestuur is advies uitbrengen richting Vestia. Deze adviezen gaan over verschillende onderwerpen die de gezamenlijke belangen van huurders raken. Hiernaast overlegt het bestuur regelmatig met Vestia over actuele onderwerpen. De Algemene Raad controleert het bestuur en informeert het bestuur over wat er speelt onder de huurders, net als de werkgroepen, bureaumedewerkers én alle huurders.

We zoeken altijd nieuwe vrijwilligers voor bestuur en werkgroepen en het bouwen aan drie nieuwe huurdersorganisaties voor de drie woningcorporaties van Delft/Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam die 1 januari 2023 uit Vestia ontstaan door splitsing.