Persbericht: Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voor LHV en huurdersorganisaties

Arjan Schakenbos, bestuurder Vestia en Jelle de Waard, voorzitter van de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) hebben op donderdag 17 april een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In de samenwerkingsovereenkomst zijn nieuwe afspraken over het niveau van inspraak vastgelegd en over de manier waarop corporatie en huurders met elkaar samenwerken.

Ook de samenwerking met de diverse lokale huurdersplatforms is deze middag opnieuw bekrachtigd. Vanwege de veranderingen bij Vestia was behoefte aan nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met informatie-, advies- en instemmingsrecht voor de juiste huurdersorganisatie op het juiste onderwerp.

Halverwege vorig jaar is Vestia ten gevolge van het derivatendebacle gewijzigd van een organisatie met zelfstandige woonbedrijven en vakbedrijven in een gecentraliseerde organisatie. De ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten sluit aan bij de centralisering van Vestia. Arjan Schakenbos, bestuurder van Vestia: “We zijn blij met deze overeenkomst, die aansluit op de nieuwe Vestia organisatie. Een aantal platform overstijgende taken zijn nu centraal bij de LHV ondergebracht. Ook onderstrepen we met deze overeenkomst het belang van een goede samenwerking en een goede relatie tussen huurder en verhuurder.”
Jelle de Waard, voorzitter van de LHV: “De LHV heeft zich na haar oprichting vooral bezig gehouden met reageren op acute problemen bij Vestia als direct gevolg van het derivatendebacle en de reorganisatie. We zijn blij dat we met deze nieuwe samenwerking juist vroegtijdig geïnformeerd en betrokken worden bij beleidswijzigingen en proactief de belangen van alle huurders bij Vestia kunnen behartigen. We kijken er naar uit om de overige huurdersorganisaties en nieuw op te richten huurdersorganisaties te kunnen faciliteren om ook op vestigingsniveau meer resultaat te boeken. De huurder moet weer centraal komen te staan binnen Vestia, met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt aan deze wens gestalte gegeven en de totstandkoming was de start van een hopelijk lange reeks succesvolle samenwerkingen tussen Vestia en de LHV”.

Landelijke Huurdersvereniging Vestia
De LHV vertegenwoordigt de belangen van de ruim 90.000 huurders van Vestia door met de directie van Vestia te spreken over thema’s die alle huurders aangaan. Zij verzamelt hiervoor input van de huurdersorganisaties op vestigingsniveau en coördineert werkgroepen die door Vestia betrokken worden bij besluitvorming die de huurders raakt.

Vestia
Vestia verhuurt, verkoopt en beheert woningen in heel Nederland, vooral in de regio’s Rijnmond en Haaglanden. Vestia zet zich in voor goede dienstverlening aan haar klanten: de huurders en kopers van een woning van Vestia.

 

Arjan Schakenbos (bestuurder Vestia) en Jelle de Waard (voorzitter LHV) tekenen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst

 

Download de Samenwerkingsovereenkomst en Kruisjeslijst door er op te klikken.

Tags: