Parlementaire Enquete Woningcorporaties

De landelijke huurdersraad van Vestia onderschrijft de noodzaak van de parlementaire enquête. Er zijn in het verleden bij corporaties in het algemeen en bij Vestia in het bijzonder zaken gebeurd die tot op de bodem uitgezocht moeten worden. De LHV vindt dat de regels voor corporaties moeten worden aangepast en het toezicht beter moet worden georganiseerd. Wij hopen dat er bij de uitkomsten van de enquête ook aandacht is voor de goede dingen die de volkshuisvesting betekent in Nederland. Dit staat los van alles wat er is gebeurd.

Tags: ,

Werkgroep Warmtewet

Het doel van de op 1 januari 2014 ingevoerde Warmtewet is bescherming van huurders ten opzichte van kopers die zelf hun energieleverancier kunnen kiezen. In de praktijk kan de rekening hoger uitvallen. Bovendien is er grote onzekerheid over de praktische invoering van de wet. Slechts een aantal kleine corporaties heeft de Warmtewet succesvol kunnen doorvoeren, maar Vestia telt als grootste Nederlandse corporatie ruim 90.000 woningen waarvoor verschillende oplossingen nodig zijn om de Warmtewet goed te kunnen toepassen. Daarom vormt LHV een werkgroep die in nauw contact met de projectleider Warmtewet van Vestia zal monitoren of de doorvoering en uitkomsten van de Warmtewet tot gewenste resultaten leiden.

Verder lezen…

Tags: ,

Persbericht: Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voor LHV en huurdersorganisaties

Arjan Schakenbos, bestuurder Vestia en Jelle de Waard, voorzitter van de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) hebben op donderdag 17 april een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In de samenwerkingsovereenkomst zijn nieuwe afspraken over het niveau van inspraak vastgelegd en over de manier waarop corporatie en huurders met elkaar samenwerken.

Verder lezen…

Tags:

Procesafspraken prestatieafspraken Rotterdam voor 2015

Op 27 februari 2014 ontving de LHV de prestatieafspraken tussen Vestia en de gemeente Rotterdam. De bij LHV aangesloten huurdersorganisaties werden hierover om advies gevraagd. Naar aanleiding van de advisering dit jaar, gaat LHV samen met Vestia procesafspraken voor 2015 te maken zodat de huurders met één stem als volwaardig gesprekspartner kunnen meedraaien in de toekomst. 

Verder lezen…

Tags: ,

Advisering bij verkopen

De Landelijke Huurdersraad Vestia heeft na het uitbrengen van haar derde verkoopadvies heldere afspraken gemaakt met Vestia over advisering bij woningverkoop. Niet alleen hebben we vastgesteld wanneer we gebruikmaken van adviesrecht bij verkoop, ook legden we vast dat LHV elk kwartaal inzicht krijgt in de verkoopresultaten van Vestia.

Graag blikken we terug op gegeven verkoopadviezen, leggen we aan u uit waarom advisering bij woningverkoop door huurders aan Vestia van belang is en hoe LHV adviseert bij woningverkoop. 

Verder lezen…

Tags: , ,

Onze activiteiten in 2013

2013 was een druk en belangrijk jaar voor LHV. Voor de zomer van 2014 zal LHV het jaarverslag 2013 voorleggen aan onze achterban. Zodra het verslag is goedgekeurd, wordt het op de website geplaatst. Tot die tijd wordt na de klik beknopt weergeven wat LHV,  in 2013 heeft gedaan om voor de huurders van Vestia op te komen.  Verder lezen…

Tags: , , ,

Advies reorganisatie Vestia

Op 14 december 2012 heeft de LHV Vestia als volgt geadviseerd over de voorgenomen reorganisatie.

 

Aan het bestuur van Vestia

Nieuwerkerk a/d IJssel, 14 december 2012

Geacht bestuur van Vestia,

Op woensdag 28 november heeft een delegatie van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Huurdersraad van Vestia gesprekken gevoerd met de kwartiermakers wonen en onderhoud. Deze kwartiermakers hebben tot taak om de reorganisatie van Vestia voor te bereiden.

Hoewel de gesprekken verliepen in een prettige sfeer en zeer informatief waren, zijn onze grote twijfels over de reorganisatie hierdoor niet weggenomen. In het onderstaande zullen wij onze belangrijkste argumenten belichten.

In de eerste plaats hebben wij twijfels over de haalbaarheid van de bezuinigingen die beoogd worden met deze reorganisatie. Natuurlijk zien wij ook dat door de financiële problemen de nadruk bij Vestia meer zal komen te liggen op het beheren van het huidige bezit. Een logisch gevolg daarvan is het grotendeels overbodig worden van het personeel dat zich bezig hield met de ontwikkeling van nieuwbouw projecten en renovaties. Ook in besparingen die kunnen volgen uit het verhuizen van dure huurpanden naar eigen, leegstaande kantoorpanden kunnen wij ons vinden.

Maar is het niet zo dat Vestia altijd al een relatief goedkoop opererende organisatie was in vergelijking andere vergelijkbare corporaties? Is het legitiem te verwachten dat het omgooien van de gehele organisatie nog veel extra besparingen gaat opleveren terwijl u zegt hetzelfde serviceniveau naar uw huurders te willen handhaven?

In de tweede plaats de centralisatie en de standaardisatie die u voor ogen heeft. Het klopt dat in situaties met een hoge mate van standaardisatie een centraal geleide, functionele organisatie goed zou kunnen functioneren. Maar is er bij Vestia sprake van een hoge mate van standaardisatie? En wat gebeurt er in bijzondere situaties? Hebben de medewerkers dan wel de vaardigheden en de vrijheid om de problemen op te lossen door maatwerk te leveren zoals nu het geval is? Of wordt er dan een kantelpunt bereikt waar de centraal aangestuurde organisatie niet goed meer functioneert? Wij vrezen het laatste.

Bovendien gaat met de centralisatie van het onderhoud ook veel lokale en specifieke deskundigheid verloren. De huidige technische medewerkers en aannemers – aangestuurd door de woonbedrijven – hebben veel kennis van bijvoorbeeld technische installaties en
andere zaken die niet Vestia breed gestandaardiseerd zijn. Wij zijn van mening dat deze kennis niet verloren mag gaan in de nieuwe standaardmatig werkende organisatie.

Derhalve zijn wij van mening dat zo veel als mogelijk, maar met name op het technische vlak, decentraal moet worden aangestuurd: zeker het dagelijks onderhoud moet in de vestigingen blijven. Ook denken wij dat het serviceniveau voor de huurder beter  ewaarborgd zal blijven als de vestigingen een grotere mate van zelfstandigheid krijgen dan nu het plan is.

In de derde plaats maken wij ons grote zorgen over de fysieke afstand tot de klanten, de huurders van Vestia. Er worden plannen gemaakt voor woonservicepunten en er bestaat het voornemen om bij mensen op afspraak langs te gaan. Wij moedigen elk initiatief dat leidt tot meer lokale aanwezigheid aan. Maar met veel minder en grotere vestigingen wordt de afstand tot de huurder per definitie groter.

Om de gevolgen van de reorganisatie goed te kunnen monitoren doen wij een dringend beroep op het bestuur om de onafhankelijke klant tevredenheids onderzoeken, zoals deze de laatste jaren werden uitgevoerd door onderzoeksbureau USP, te handhaven en waar nodig opnieuw in te voeren. Teven verzoeken wij u ons een afschrift van deze onderzoeken toe te sturen. Wij verzoeken het bestuur ons op de hoogte te houden van de uitwerking van de reorganisatieplannen waarbij wat ons betreft de nadruk ligt op de directies wonen en onderhoud.

Bovendien zouden wij graag nader met u willen overleggen, zodra de plannen compleet uitgewerkt zijn, maar voordat deze 1 mei 2013 definitief in werking treden om deze waar nodig bij te kunnen stellen.

Tenslotte: binnenkort buigen wij ons over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Ongetwijfeld zal er meer worden overlegd op centraal niveau. Desalniettemin blijven wij er een voorstander van om algemeen beleid op het centrale niveau te bespreken (de kaders), en ook aan het decentrale niveau de vrijheid te geven voor een meer specifieke invulling. Het verkoopbeleid zou daarvoor een mooi voorbeeld kunnen bieden.

Al met al zijn en blijven wij kritisch over de reorganisatie: ondanks positieve punten, is onze vrees voor minder dienstverlening aan de huurders én mindere participatiemogelijkheden op het decentrale niveau, bepaald niet weggenomen.

Met vriendelijke groet,

Namens de LHV,

Paul van Bekkum,

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

Tags: , ,

Pensioenregeling voormalig-bestuurder Staal

In februari van dit jaar, bij het aftreden van Erik Staal, werd bekend gemaakt dat Staal nog recht zou hebben op een pensioenregeling van ruim € 3,5 miljoen. Dit vanwege het afkopen van ‘diverse aanspraken’, waarop Staal recht zou hebben.

De LHV was en is hier fel op tegen.
Staal – die ook al een veel te hoog salaris kreeg – zou dan weglopen met heel veel geld, terwijl de huurders met de gebakken peren zitten: zij betalen door het wanbeleid veel te veel huur terwijl er geen geld is om de
woningen fatsoenlijk op te knappen.

Onaanvaardbaar dus!

De LHV is dan ook verheugd te horen dat Vestia nu onderzoekt hoe de € 3,5 miljoen kan worden teruggehaald. Eindelijk – veel te laat! – noemt Vestia de uitkering en de pensioenvoorziening ‘uitzonderlijk en onverantwoord hoog’.

Het is goed dat ook de leiding van Vestia inziet dat er onrecht is geschied met deze veel te forse uitkeringen. En dat zich dat dus slecht verhoudt tot het lot van de huurders: veel huur betalen voor een woning, zonder dat er geld voor bij voorbeeld een goede isolatie. Iets wat bij andere corporaties een normale ingreep is.

Nu blijkt ook nog dat er regelmatig sprake is geweest van besluiten die genomen zijn in strijd met de statuten en interne regels, dat de verslaglegging gebrekkig was en dat – helaas niet nieuw – er onvoldoende toezicht is geweest van de toenmalige commissarissen. Kortom: het was een puinhoop!

De LHV vindt het goed dat nu de onderste steen boven komt: ongetwijfeld komt er uit de komende onderzoeken nog meer rotzooi op tafel.

Het is dus de hoogste tijd dat het toezicht veel beter wordt binnen Vestia, en dat er niet van deze absurde geldbedragen worden betaald aan bestuurders – of ze nu hebben gefaald of niet. Een normaal salaris moet voldoende zijn.

Zeker omdat keer op keer de rekening bij de huurders wordt gelegd: mensen met een meestal laag inkomen die juist beschermd hadden moeten worden door de top. Terwijl nu de huurders lezen over gigantische geldbedragen, die zij nooit zullen krijgen.

Zij, de huurders, betalen weer het gelag en krijgen huurverhoging op huurverhoging. Dat is voor de LHV onaanvaardbaar, en de LHV zal dus blijven strijden voor betaalbare huurwoningen, ook bij Vestia.

Tags: , ,