Huurprijswijzigingen 2017

Waar we vorig jaar “alleen” een uitzondering op de huurprijsontwikkeling bij Vestia konden maken voor de huurders met inkomensafhankelijke huurverhoging en een recente inkomensval, zien alle huurprijsontwikkelingen bij Vestia er dit jaar iets rooskleuriger uit. We gaven er een advies over af nadat we meerdere keren in gesprek de huurprijsontwikkelingen behandelden.

 

Een samenvatting van ons advies:

Voorgaande jaren waren we telkens negatief over de huurprijsontwikkelingen, want de huren werden maximaal verhoogd. En dat is nu juist waar veel huurders zich persoonlijk zorgen over maken, dat signaal geven we ook dit jaar weer direct door aan Vestia. Ook dit jaar zit er weer een maximale verhoging in en daar kunnen we ons zeker niet in vinden, dat spreken we duidelijk uit. Maar dit jaar is de maximale verhoging wel lager én met keuzeruimte. Veel huurders krijgen hierdoor geen huurverhoging. Wij kozen ervoor Vestia te adviseren de zittende huurders relatief te ontzien. De nieuwe huren van vrijkomende woningen gaan namelijk door nieuwe wetgeving toch al omlaag. Een woning die nu vrijkomt kan daardoor zomaar tientallen euro’s goedkoper verhuurd worden dan (bijvoorbeeld) in december 2016.  Dit veroorzaakt opnieuw wel huurprijsverschillen tussen buren die moeilijk verklaarbaar zijn. Daarnaast komt bij een aantal duizend huurders toch de afrekening van de servicekosten weer niet op tijd, terwijl met de huurprijsaanzegging al wel een nieuw servicekostenvoorschot wordt gepresenteerd. We schreven daarover en over meer in ons advies dat je zelf kunt lezen (klik rechts!).

 

Let op: wij zijn niet Vestia, wij zijn de huurdersorganisatie! Vragen over je persoonlijke situatie moet Vestia beantwoorden, de huurprijsbrief valt tussen nu en 2 weken automatisch op de mat, ook als er geen huurverhoging wordt doorgevoerd. Twijfel je aan je huurdersbelang of huurdersrecht, dan zijn wij er. Wij komen op voor het huurdersbelang. Daarom hebben we ook een aantal tips opgesteld die op korte termijn in een nieuw artikel worden aangevuld. Ben je al geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan ontvang je deze tips automatisch in je inbox.

 

Onze tips

 • Recent gepensioneerd of om een andere reden een inkomensval ervaren? Mogelijk is de inkomensafhankelijke huurverhoging dan terug te draaien (indien van toepassing).
 • Er zijn dit jaar meerdere uitzonderingsgronden voor een huurverhoging, bijvoorbeeld bij het bereiken van de AOW-leeftijd en bij een handicap. Sommige uitzonderingen zijn bij Vestia bekend, maar op andere uitzonderingen moeten huurders Vestia zelf wijzen. Wij schrijven een apart artikel met alle tips hierover.
 • Is de huurprijs wel erg hoog? Controleer je puntentelling via de Huurprijscheck 
 • De servicekostentarieven zijn instemmingsgerechtigd en een voorstel, geen besluit. Informatie opvragen over de aard en samenstelling van de servicekosten of één component daarvan bij Vestia is mogelijk én de bewonerscommissie heeft het recht op een gesprek over het voorstel.

Meer tips volgen per mail en op deze website!

 

 

Wist je al dat…

 • Wij een vaste achterban hebben, de Algemene Raad, met vertegenwoordigers uit alle regio’s waarbinnen Vestia actief is? Zij hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit advies.
 • Wij eind april een huurdersraadpleging organiseren in Zoetermeer en begin mei in Den Haag en Rotterdam? En hier vlak na in Westland en Delft.

Tags: , , ,

Ontlabeling: einde traject, tip bewonerscommissies

De beantwoording op ons advies (ont)labeling 55+ is nu binnen. Daarmee zijn wij als Huurdersraad aan het eind van dit traject, maar: nu mogen bewonerscommissies adviezen uitbrengen. Wij hebben wel tips voor hen.

 

Lezen over advies en adviestraject? Ga naar Advies over (ont)labeling 55+. De reactie van Vestia doornemen? Dit is de reactie.

 

Als een wooncomplex echt een label (55+) verliest, dan kunnen bewonerscommissies en bewoners met Vestia in gesprek over (nieuwe) leefregels, zodat er in ieder geval duidelijkheid is over hoe de oorspronkelijke en nieuwe bewoners prettig kunnen samenwonen in een complex. Elkaar ergens aan kunnen houden of herinneren is natuurlijk makkelijker dan in het luchtledige over behoeftes (“rust”, “ongestoord”) praten.

 

Alle betrokken bewonerscommissies die nu een adviesaanvraag gaan ontvangen wensen we veel succes, degenen die behoefte hebben aan tips of uitleg kunnen ons uiteraard contacteren!

Tags: , , , , , ,

Advies over Jaarplan Vestia 2017

We gebruiken allerlei manieren om invloed op het beleid en beheer van Vestia uit te voeren en zodoende gaven we vorige maand advies uit over het jaarplan van Vestia.

 

Dit advies ging over

 • De verbetering van de dienstverlening en hoe wij denken dat Vestia deze moet gaan invullen (meer controle, betere processen). Achtergrond? Lees Drie vragen beantwoord over ons advies Kwaliteitsovereenkomst
 • De ontwikkeling van een basiskwaliteit. Ook in ons wensenlijstje opgenomen: Dit willen wij van Vestia № 2
 • dat Vestia nu echt moet aantonen dat er gewerkt wordt aan beter incassobeleid en het realiseren van minder huisuitzettingen
 • De visie op duurzaamheid
 • Aanspreekbaar zijn

 

Helemaal lezen? Klik op het miniatuur hieronder voor de PDF.

 

Schriftelijk adviseren is één van de dingen die wij doen om het huurdersbelang bij Vestia kenbaar te maken. De basis hiervoor ligt in onze samenwerkingsovereenkomst en kruisjeslijst (te downloaden vanaf de pagina Wie zijn wij)

 

Ons volgende advies zal gaan over de veranderingen van de huurprijzen dit jaar. Het verschijnt in februari, ook hier op de website.

 

Wat vind je van dit advies?

Tags: , , , ,

Advies over (ont)labeling 55+

Soms krijgt de Huurdersraad te maken met ontwikkelingen die we liever zouden negeren. Dit geldt zeker voor de adviesaanvraag over 55+ complexen die ontlabeld worden. Hier vroegen we al lang om, want de ontwikkelde praktijk om te ontlabelen heeft bij ons veel berichten binnen doen komen van ontevreden huurders die niet door Vestia zelf waren geïnformeerd of gekend waren in hun bezwaar. Maar de keus tussen leegstand (gevaarlijk) of ontlabelen (ongewenst) is een keus uit twee slechte alternatieven. Na een uitgebreid gesprek met de Algemene Raad hebben we aan Vestia een advies afgegeven over ontlabeling. Je kunt hier lezen wat en waarom.

 

Ontlabelen is omstreden

Er is een tekort aan sociale huurwoningen op sommige plekken, maar er staan ook seniorenwoningen lang leeg. In het verleden werd het 55+ label wel eens gebruikt omdat dit makkelijk beheren was voor Vestia, terwijl het pand niet altijd specifiek levensloopbestendig en dus aangepast was aan deze doelgroep. Dit lijken redenen om best te kunnen ontlabelen, dus jongere huurders toelaten om in de 55+ complexen te wonen. Maar: de huurders in deze panden, hebben bewust gekozen voor deze leefomgeving. Een leefomgeving waar mensen met gevorderde leeftijd wonen die in de praktijk veel behoefte hebben aan een rustige omgeving. In een Amsterdams pand waar ontlabeld was zei de rechter dat er daarom niet ontlabeld had mogen worden, omdat het huurcontract was aangegaan voor die specifieke omgeving. Natuurlijk is het niet zo dat mensen onder de 55 jaar per definitie asociaal zijn of overlast veroorzaken, maar de angst hiervoor alleen al tast het woongenot aan van sommige ouderen. Leegstand is trouwens niet per se een teken dat er te weinig vraag naar de woningen is onder 55+’ers, de huurprijs moet natuurlijk wel in relatie staan tot een gemiddeld AOW, en we weten dat heel veel seniorenwoningen fors in prijs zijn verhoogd. Kortom: (ont)labelen is omstreden, zeker aangezien wij veel belang hechten aan tevreden mede-huurders van alle leeftijden.

 

Ons advies: alleen positief, als… 

Wij hebben aangegeven dat Vestia in sommige panden mag ontlabelen, maar alleen als het om een pand gaat dat niet specifiek is ingericht als seniorencomplex (met bijbehorende voorziening) en ook als er uitgebreid met de huurders is overlegd, als alle huurders zijn geïnformeerd en als er tot driemaal toe is geprobeerd de woningen toch aan ouderen aan te bieden op meerdere manieren. Leegstand van een woningtype waar een tekort aan is is namelijk bijna niet verdedigbaar en de toekomstige huurder is al zo enorm in slaagkansen erop achteruit gegaan de laatste jaren. Natuurlijk is het belangrijk dat de leegstand niet aan de hoge huur ligt, in dat geval zou ontlabelen een te makkelijke, verkeerde, oplossing zijn.

Overigens is de mate waarin Vestia belooft aandacht aan inspraak op beleid door betrokken huurders te besteden heel positief. Ook bewonersgroepen en klankborden krijgen formeel adviesrecht bij ontlabeling.

 

En nu?

In ons advies staan verbetervoorstellen voor het voorgestelde beleid en een kritische noot voor Vestia over afspraken nakomen. We wachten op reactie van Vestia, zoals hoort na een adviesaanvraag. Hou onze site in de gaten voor de reactie van Vestia. Als je nu in een ontlabeld pand woont zonder leegstand of als je nu in een speciaal aangepast seniorenpand woont (dus met voorzieningen voor ouderen) dan verandert er sowieso niets.

Tags: , , ,

De toekomst van sociale woningen van Vestia

Zienswijze: scheiding DAEB en niet-DAEB

  

artikel-westlandKrantenartikelen als deze verschenen in veel van de Vestia-gemeenten. En dat is terecht, want Vestia presenteerde aan gemeenten en ons een voorstel waarin staat hoe veel woningen ze sociaal blijven verhuren in de toekomst. En dat leidde op sommige plekken tot een schok. We mochten op dat voorstel (formeel) reageren en deden dat.

Onze vraag was: hoe ben je als belangenbehartiger een echte belangenbehartiger, maar ook effectief? En dat voor 136 gemeenten? Gelukkig kregen we op de Huurdersdag van 12 november veel input én staan we in veel gevallen op hetzelfde standpunt als de gemeente.

Lees onze zienswijze hier of lees de samenvatting hierna.

 

Harde eis

Een woningcorporatie doet meer dan sociale woningen aanbieden. Zeker als er minder sociale woningen worden aangeboden.

Wij vragen dringend aan Vestia extra aandacht voor: een echt sociaal incassobeleid dat leidt tot veel minder huisuitzettingen dan nu het geval is, een aanpak voor het feit dat er veel mensen in een te dure woning wonen (“omgekeerd” scheefwonen) en we verwachten dat Vestia pro-actief de samenwerking opzoekt met andere corporaties in de gemeenten waar veel sociale woningen (dreigen te) verdwijnen.

 

Rijnmond en Haaglanden

De meeste woningen staan in de regio’s Haaglanden (Den Haag en omgeving) en Rijnmond (Rotterdam en omgeving).

De Rotterdamse Woonvisie baart ons zorgen. Niet alleen omdat het effect heeft op woningzoekenden in Rotterdam, maar ook in omliggende gemeenten, waar ook minder sociale woningen vrij komen. Rijnmond is één “woongebied”, en woningzoekenden staan in één systeem ingeschreven. De regio Haaglanden werkt samen om woonproblemen aan te pakken en daar zijn we heel blij mee. Maar Rijnmond niet. Een kans die aangepakt moet worden en dat noemen we natuurlijk in onze zienswijze.

 

Wanneer zijn we negatief of positief?

We zijn samengevat negatief over het Vestia voorstel voor de gemeenten waar veel sociale woningen weg dreigen te gaan terwijl er wel huurders en woningzoekenden zijn. Tenzij andere woningcorporaties de ‘klap opvangen’. Bij een aantal steden gaven we een toelichting. Dat zijn de volgende.

We gaven een negatief advies af voor: Westland, Brielle, Barendrecht, Rotterdam, Zoetermeer, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp. In deze gemeenten wonen tienduizenden huurders in een Vestia-woning.

We gaven een positief advies af voor: Schiedam, Den Haag. In deze gemeenten staan 22.000 Vestia-woningen.

We waren neutraal over Delft, maar zijn positief als we bemerken dat er op korte termijn wat gedaan wordt binnen de stad (dus door ofwel gemeente ofwel de corporaties gezamenlijk) aan de doorstroming, waardoor voldoende betaalbare woningen wel vrij blijven komen. In Delft staan zo’n 5500 huurwoningen van Vestia.

 

En nu?

Voor zittende huurders verandert er niets.

We hopen en gaan er van uit dat we op korte termijn aan de slag gaan met het sociale incassobeleid. De huurverhogingen voor 2017 worden nu ook voorbereid door Vestia, voor kerst gaan we hier al over om tafel. De wet bepaalt dat de huurverhoging in het algemeeen lager zal zijn dan voorgaande jaren.

Deze zienswijze gaat naar Vestia, wordt besproken door het bestuur en de Raad van Commissarissen en er komt een reactie op. Wij waren niet de enige met een mening, ook gemeenten gaven een zienswijze af. Dit pakket wordt uiteindelijk beoordeeld door Minister Blok, die bepaalt of het voorstel van Vestia doorgang mag vinden. Hij is daarbij verplicht om de zienswijzen mee te wegen.

 

Eerder hebben we al een artikel geschreven met informatie over de scheiding DAEB en niet-DAEB. Hier kun je die lezen.

Link gemist naar de hele zienswijze? Lees het hier.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Drie vragen beantwoord over ons advies Kwaliteitsovereenkomst

Vestia is aan de slag gegaan met het formuleren van nieuwe dienstverleningsnormen en legde die aan ons voor ter advisering. We adviseerden positief en stelde een intensief vervolgtraject voor. De zogenaamde kwaliteitsovereenkomst is een mijlpaal omdat er zeer positieve ambities in staan, de Huurdersraad wil dan ook dat dit de door beide partijen gewenste niveau van klantvriendelijkheid en service zo snel als mogelijk echt gerealiseerd wordt.

 

1. Wat is een kwaliteitsovereenkomst?

Dat is een afspraak tussen in dit geval Vestia en huurders over wat Vestia huurders aan service garandeert. Bijvoorbeeld over hoe snel Vestia zal reageren op meldingen, wat Vestia doet aan compensatie als er in de service een fout is gemaakt en hoe u wordt geholpen als u betaalproblemen heeft.

2. Waarom is het belangrijk?

Het werd na het debacle heel helder dat Vestia heel veel service die ze voorheen leverde aan huurders en potentieel huurders niet meer kon en zou leveren (zoals persoonlijke service dicht bij u in de buurt en aantrekkelijke nieuwbouw) en door de nieuwe wetgeving zijn er ook een aantal zaken weggevallen die over het algemeen als positief door huurders werd ervaren (zoals geld voor buurtbarbecues en geld en hulp voor activiteiten voor en door bewoners). Het is onze mening dat, wat overblijft aan service, daarom echt in orde moet zijn.

3. Wat levert het mij op?

De kwaliteitsovereenkomst is nu nog een papieren visie. Een goed vervolgtraject is echt nodig. Dan zult u merken dat u sneller en beter wordt geholpen bij vragen, normale meldingen en klachten.

 

Wilt u het advies zelf downloaden/lezen, klik dan hier.

 

 

Tags: , ,

Reactie op Vestia over 2016

Wij hebben gereageerd op de Vestia plannen voor 2016. Lees daar hier meer over. 

Het belang van de huurder centraal stellen bij Vestia is een van de doelen van het advies. Wij willen de keuzes beïnvloeden die Vestia maakt in de besteding van tijd en energie. We dragen zowel zaken aan die met geld als met presteren, dienstverlening, instelling en de kerntaak van Vestia te maken hebben. Dit alles om het wonen bij Vestia zo prettig, veilig en betaalbaar mogelijk te houden.

Ons advies samengevat: Nieuwbouw en onderzoek hiernaar juichen we zeker toe. Openheid over de investeringen en renovaties van aankomend jaar vragen we op grond van ons wettelijk informatierecht. We willen precies weten wat het gevolg is van investeringen in woningen op de (beschikbaarheid en betaalbaarheid) van de woningen van Vestia. Vraaggericht investeren in duurzaamheid biedt kansen voor huurders, mits er altijd draagvlak is en duurzaamheid voor huurders ook echt bijdraagt aan meer wooncomfort en minder woonlasten. Vanaf nu verwachten we meer en open gesprek over het huurprijsbeleid. Onze successen over het huurbeleid kregen we in de reactie op dit advies bevestigd. Wij kondigen tot slot een aantal projecten aan: onze wens tot het herzien van het incassobeleid en onze interesse voor de (voor ons te) hoge huurderving en leegstand.

 

Ons grootste succes?

 • Vestia zal NIET de huur extra verhogen (met een inkomensafhankelijke component) bij huurders die weliswaar een sociaal contract hebben, maar inmiddels al een hoge huur boven de €710 betalen. Dit scheelt circa 1000 huurders een aantal tientjes extra – onterechte – huurverhoging.
 • Vanaf 2016 zal Vestia ook communiceren dat zij huurders die geconfronteerd zijn met een inkomensval de mogelijkheid geven bezwaar te maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit kan voor mensen die hun geld extra nodig hebben zeker schelen.

 

Volgende stappen: positiebepaling en huurbeleid 

We zijn natuurlijk niet uitgepraat over het presenteren van Vestia in 2016.

 • Het huurprijsbeleid komt op korte termijn langs ter advisering.
 • Het huurdersrecht bij renovatie is een topprioriteit.
 • Ook dit jaar kijken we daarna nauw naar de uitvoering van de huurverhoging: gaat dat wel overal goed? Meld het ons als u hier wat over wilt zeggen.
 • Leefbaarheid, woningkwaliteit, woningen voor vluchtelingen, dienstverlening: Vestia bereidt statements voor per belangrijk thema (totaal: 12) waarin ze aangeven wat het aandeel van Vestia hierin is. Belangrijk, want de nieuwe Woningwet geeft weliswaar kaders, maar wat dat precies betekent is toch nog onzeker. We bespreken deze positiebepaling per thema met Vestia.
 • We ontvingen een advies over een kwaliteitsovereenkomst, waarop we binnen een aantal weken zullen reageren.

 

 

Lees hier het advies en de reactie van Vestia.

 

Tags: , ,

Online (zelf)service bij Vestia: Goed idee?

De LHV kreeg een adviesaanvraag van Vestia over het sluiten van vestigingen. Goed idee? Wij zeiden: alleen acceptabel, als er voldoende “substituten” (dus: gelijkwaardige vervangende service) voor in de plaats komt. Hierover spreken we maandelijks met Vestia, we participeren in het gesprek maar vragen we als het moet ook een adviesaanvraag aan zodat onze wens en afspraken vast komen te liggen.

De bedrijfsvoering van Vestia is een grote kostenpost. Vestia heeft de laatste jaren veranderingen doorgemaakt, zo zijn verschillende Woonbedrijven gesloten en hier kwamen minder vestigingen voor in de plaatst. Om opnieuw kosten te besparen gaat Vestia het aantal vestigingen terugbrengen. In totaal wil Vestia 5 locaties behouden. Wij juichen kostenbesparing op de bedrijfsvoering natuurlijk toe want overal waar bespaard wordt op bedrijfsvoering hoeft niet aan de huurprijzen worden getornd. We zijn wel kritisch: de huurder mag geen nadeel van besparingen ondervinden en moet goed geïnformeerd worden en blijven over alles wat hem of haar aan gaat.

Vestia is van plan een aantal taken die nu worden uitgevoerd door medewerkers aan de balie of aan de telefoon, mogelijk te maken via de website op basis van zelfservice. Dat betekent dat de website er helemaal anders komt uit te zien. Aron van Wijk: ”Dat deze taken worden overgenomen door de website vinden wij spannend, heel spannend zelfs. Gaat het wel werken? Is de nieuwe website voldoende duidelijk en gemakkelijk in gebruik? Hoe zit het met huurders die niet zo goed Nederlands kunnen lezen of die geen computer hebben? We hebben regelmatig gesprekken met de proceseigenaren bij Vestia, stellen deze vragen en sturen bij waar dat nodig is. Zo zwengelden we een discussie aan over de taal waarin de website beschikbaar moet komen, lichten we per zelfservice-component door of dat wel bij de balie “weg kan”, vroegen we kritisch of het voor huurders mogelijk is om op locatie (waar nu een balie is) met assistentie de website te gebruiken. Op die manier zijn we bijna enkele maand in gesprek met Vestia over dit onderwerp”. Aron is bestuurslid van de LHV en vindt het belangrijk de service- en dienstverlening door te lichten. Hij kijkt daarbij naar de verschillende soorten huurders van Vestia want niet iedereen heeft dezelfde wensen en behoeften.

Wat gaat de transitie in ieder geval betekenen? De service- en dienstverlening wordt op een aantal vlakken goedschiks anders: het zelf kunnen inplannen van reparaties via de website op een voor u geschikte tijd en altijd en overal informatie voor de huurder, bijvoorbeeld over uw woningwaardering. Verder zijn de plannen en website nog in ontwikkeling en is het zaak hier waar nodig invloed op uit te oefenen. Het doel is voor ons duidelijk: dat de gedeeltelijke overgang van service aan de balie naar service online niemand tot last is, dat huurders nu en straks goede, toegankelijke service- en dienstverlening ervaren.

Online dienstverlening, wat vindt u daarvan? Komt u eigenlijk wel eens aan de balie van Vestia? Heeft u tips voor ons in dit overleg?

Tags: ,

Succes: uw woningwaardering is binnenkort inzichtelijk en bespreekbaar

Per 1 oktober 2015 gelden wetswijzigingen ten aanzien van de Woningwaardering. Woningwaardering bepaalt de huurprijzen, wij maakten er een speerpunt van door op te merken dat Vestia echt wat moet doen aan de kwaliteit van en het gesprek over woningwaardering. Onze wens is gehonoreerd door Vestia. Wat dat voor u betekent leest u hieronder. 

 

Update 25 november 2015: wij hebben intussen vernomen van verschillende huurders dat zij bericht hebben gehad dat hun huur blijvend wordt verlaagd en te veel betaalde huur vanaf oktober terug wordt gestort. Goed nieuws dus!

 

Vestia moet zich aan de wet houden, dus dat de nieuwe wetgeving zo snel als mogelijk wordt doorgevoerd is voor de LHV niet meer dan logisch. Helaas was Vestia niet bij machte de wetswijziging overal per 1 oktober door te voeren, mocht een huurverlaging aan de orde zijn dan zal Vestia achteraf de betrokken huurders compenseren (en dus automatisch de eventueel te veel betaalde huurd per 1 oktober terug storten). Dit betekent wel dat wij u afraden om in 2015 al een huurprijscheck door de Huurcommissie te laten doen vanwege de wetswijzigingen.

Daarnaast stonden voor de LHV twee vragen centraal die alles te maken hebben met de woningwaardering: staan kenmerken van woningen wel goed in de systemen van Vestia en wordt er wel (snel) gereageerd op huurdersvragen rondom woningwaardering? Wij kregen signalen van niet dus, dus werden dit speerpunten.

 

Speerpunt: juiste data-kwaliteit

De LHV wees Vestia  op de veelgehoorde klacht dat eigenschappen van woningen niet overal goed in Vestia-systemen staan. Dat leidt er toe dat de huurprijs mogelijk niet juist is, ook al wordt de wetgeving netjes doorgevoerd. Natuurlijk moet Vestia van ons stappen zetten om dit te verbeteren. Vestia gaf aan dat dit een doorlopend aandachtspunt is, waar aan wordt gewerkt.

Als de nieuwe Vestia-website online komt, krijgt u zelf inzicht in de exacte puntenopbouw van uw woning. Loopt u dit ook zelf een keer na! Elke woningwaarderingspunt is tussen de 2 en 5 euro kale huur “waard”.

 

Speerpunt: luisteren naar en praten met de huurder of bewonerscommissie

Wij wezen er Vestia ook op dat het belangrijk is kritische huurdersvragen over de Woningwaardering serieus te nemen. Daarom vroegen we aan Vestia om snel en adequaat te reageren op vragen hierover. Daarnaast vroegen we om de Woningwaardering voor te stellen als agendapunt voor het overleg met de bewonerscommissie te zetten. Vestia zal dit doen, wat betekent dat het onderwerp bij elke actieve huurder automatisch onder de aandacht wordt gebracht.

 

Lees hier het advies van de LHV aan Vestia, en hier de reactie van Vestia met toezeggingen.

 

Gaat u het gesprek aan met Vestia over woningwaardering? Gaat u uw woningwaardering controleren? Wat vindt u ervan dat u op elk ogenblik inzicht kan krijgen in uw woningwaardering?

Tags: , , , , ,

Advies VvE: Gemengd wonen bij Vestia moet in goede banen worden geleid

Vestia is voorlopig klaar met het verkopen van hele complexen aan andere corporaties of beleggers. De nieuwe koers is toegespitst op verkopen aan zittende huurders. Hierdoor ontstaan complexen met daarin koop- én huurwoningen. Eigen woningbezit kan financieel voordelig zijn voor diegenen die een woning kunnen kopen en daarom is de LHV zeker niet tegen de plannen, maar het “gemengd wonen” moet wel juist ingericht worden door Vestia, zowel juridisch als in de pratijk.

 

De LHV heeft al twee keer formeel advies afgegeven en daarmee een aantal zaken verbeterd voor huurders. Over de model splitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement zijn we positief nadat Vestia een toevoeging deed op ons aanraden. Maar ook de individuele bewonerscommissie mag zich, als Vestia hun complex wil splitsen, nog uitspreken. Krijgt u als bewonerscommissie een brief van Vestia met een adviesaanvraag? Bel ons als u tips wil bij het adviseren.

 

Uiteraard zijn akten en reglementen vooral dode materie. Waar het om gaat is dat het wonen in een gemengd complex voor de huurder net zo prettig is als wonen in een normaal complex. Vestia moet hiervoor stappen gaan zetten, aangezien het huur- en appartementsrecht niet goed bij elkaar aansluiten. “We hanteren het uitgangspunt dat de positie van de huurder in een VvE, een gemengd complex, minstens gelijk moet zijn aan de huidige positie,” aldus Cees (van der Harst), voorzitter van de LHV. Nadat de LHV een negatief advies uitgaf over het VvE beleid omdat er te weinig in stond is er besloten door Vestia om de LHV uit te nodigen om samen het beleid te schrijven. “Ik ben heel tevreden over het gesprek dat we hierover met Vestia gaan voeren, er is voldoende kennis opgedaan in Nederland om problemen met gemengde complexen te voorkomen.”.

 

Namens de LHV gaan Sherwien Ramsoedh en Pieter Brouwer dit gesprek aan. Pieter: “Het goed inrichten en besturen van een VvE is een uitdaging. Ik heb hier ervaring mee opgedaan in een niet-gemengd pand. Het is mijn intentie om te borgen dat Vestia in het VvE-beleid concreet wordt over de afvaardiging in de VvE en de mate waarin de huurder invloed heeft over renovatie, groot onderhoud en te betalen servicekosten. Uiteraard moet participatie volledig mogelijk gemaakt worden, het is aan Vestia om ons te overtuigen van een goed participatieplan.”

 

Wat vindt u van onze insteek? Bent u of kent u huurders die al in een gemengd pand wonen? Deel ook uw (goede en slechte) ervaring, die kunnen we dan meenemen!

 

Bekijk hier de reactie van Vestia op het splitsingsakte en HHR-advies.

Bekijk hier het advies aan Vestia over het VvE-beleid.

 

Tags: , , ,