Zorg en wonen blijft zorg – Nieuw beleid bekeken

De Huurdersraad blijft de inspanning van Vestia en de gemeenten op het onderwerp Langer en weer zelfstandig thuis wonen op de voet volgen. Vestia heeft haar visie over zorgvastgoed en langer en weer zelfstandig thuis wonen gebundeld in de visie ‘Zorg en Wonen’.

De Huurdersraad wil van Vestia dat álle ouderen en minder validen passend komen te wonen. Dat lijkt nog ver weg.

Vestia heeft op de vestigingen met medewerkers de complexen doorgesproken om te kijken wat er nodig is. Binnenkort vinden de belangrijkste uitkomsten van deze sessies hun weg naar de Huurdersraad. We hopen dat dit een aanzet vormt om beleid te veranderen op diverse onderwerpen en dat dat uiteindelijk ook leidt tot een aangescherpte visie Zorg en Wonen. Vanzelfsprekend vragen we ook wat van de gemeenten in de prestatieafspraken op dit onderwerp.

De Huurdersraad blijft hierover, mede met de werkgroep Langer en weer thuis van de Huurdersraad, in gesprek.

Ter informatie vind je hier de brief voor de adviesaanvraag, de Visie Wonen en Zorg (die ongewijzigd is vastgesteld),  het advies van de Huurdersraad en de reactie van Vestia hierop.

Tags: , , ,

Vernieuwing Bomenwijk – kritisch advies over aanpak van projecten

De Huurdersraad is kritisch over sloop van sociale huurwoningen en de manier waarop het Vestia vervolgens lukt de bewoners goed te betrekken bij projecten. Het oprichten van een klankbordgroep is een absolute must dat bij de Bomenwijk is gelukt. Het belang om huurders te motiveren om (ook) een bewonerscommissie op te richten, met alle rechten (en plichten) die daarbij horen is een volgende stap die we adviseren.

We hebben nog veel meer tips die we Vestia meegaven in ons advies en we zullen dat in toekomstige adviezen blijven doen.

Wil je meer lezen, kijk dan naar:

Tags:

Advies Huurdersraad over plan Patrimoniumshof

De Huurdersraad heeft een advies aan Vestia gegeven over het plan Patrimoniumshof. In het plan staat dat er 103 sociale woningen vervangen worden door 87 vrije sector eengezinswoningen. Door deze ingreep moeten alle huurders uit het wooncomplex vertrekken. De adviesaanvraag van Vestia over het plan Patrimoniumshof vind je hier.

 


Patrimoniumshof

Ons Advies
Wij hebben Vestia het volgende geadviseerd:

 • Heroverweeg uw plan, de woningen moeten binnen de sociale woningvoorraad van Rotterdam blijven;
 • Neem een terugkeergarantie op in het sociaalplan, zodat bewoners die terug willen keren dit ook kunnen;
 • Stel samen met bewoners het sociaalplan op. De Huurdersraad ziet toe dat dit gebeurt én helpt bewoners hierbij;
 • Durf bewonersparticipatie eerder toe te passen bij dit soort projecten.  

Ons uitgebreid advies staat hier.

Reactie Vestia
Op 21 mei hebben wij van Vestia een reactie gekregen op ons advies. Vestia laat weten dat ze na de renovatie maximaal 22 woningen gaat verhuren met een sociale huurprijs. Deze woningen zijn bedoeld voor bewoners die terug willen keren. Dit gebeurt in de vorm van een terugkeergarantie en op basis van passendheid.

De reactie van Vestia op ons advies is hier te lezen.

Uitgebreide terugkeergarantie
De tegemoetkoming van Vestia is positief en hopelijk het begin van een uitgebreide terugkeergarantie. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen die wil terugkeren ook kan terugkeren. De terugkeergarantie is onderdeel van het sociaalplan. Het sociaalplan wordt door Vestia samen met bewoners gevormd. De Huurdersraad ondersteunt de bewoners hierbij. Meer informatie over de rol van de Huurdersraad bij dit soort projecten vind je hier.

Bewonerscommissie Patrimoniumshof
De bewoners van Patrimoniumhof hebben zich inmiddels georganiseerd door een bewonerscommissie op te richten. Op deze manier zijn de bewoners goed vertegenwoordigd om met Vestia te praten over de renovatie. Meer informatie over de bewonerscommissie Patrimoniumshof vind je hier.  

 

Tags: , , ,

Advies huurverhogingsbeleid 2019 Vestia

Ook dit jaar verhoogt Vestia de huren maximaal. De Huurdersraad is het hier niet mee eens en wij hebben dit aangegeven in ons advies

De Huurdersraad heeft aangegeven dat Vestia zich alvast moet houden aan het Sociaal Huurakkoord waarin is afgesproken dat de huren minder gaan stijgen. Verder hebben we benadrukt dat door de maximale huurprijsverhoging de prijs-kwaliteitsverhouding van woningen nog meer verslechtert. Hiernaast scoort Vestia slecht in de Aedes Benchmark op betaal- en beschikbaarheid, ze presteert dus minder dan andere woningcorporaties. Tot slot vinden we dat de huur beter wat meer kan stijgen bij een nieuwe huurder, dan bij de trouwe huurders.

Ondanks onze argumenten tegen het huurverhogingsbeleid, is Vestia niet ingegaan op ons advies. Wij betreuren dit enorm. De huurverhoging is namelijk al jaren buitensporig groot en wij vinden niet dat huurders de dupe moeten zijn van de problemen van Vestia.

Vestia heeft aangegeven punten van ons advies mee te nemen in de herijking van het verbeterplan. Hopelijk levert dit beter nieuws op!

Meer informatie over de het huurverhogingsbeleid 2019:

Tags: , , , ,

Advies Huurdersraad over visiestuk ‘Goede en Duurzame woning’ van Vestia

Vestia heeft ons gevraagd een advies te geven over hun visie ‘Goede en Duurzame woning’. De Huurdersraad ziet een allesomvattende visie, die aansluit op waar Vestia naar toe wenst te gaan.

In ons advies hebben wij aangegeven dat we er vanuit gaan dat al onze eerdere adviezen over duurzaamheid worden gebruikt in dit beleidsstuk. Verder vragen wij rekening te houden met onze aanbevelingen uit ons Jaarplan 2019. Hierin vragen wij extra aandacht voor de betaalbaarheid van woning en de sociale voorraad bij verduurzaming. Daarnaast adviseren wij Vestia de Huurdersraad vroegtijdig te betrekken bij de uitwerking van thema’s tot beleid. Ook willen wij op de hoogte blijven van de stand van zaken in de uitvoering.

Tags:

Advies Huurdersraad over Concern Jaarplan Vestia 2019

De Huurdersraad is door Vestia gevraagd om een advies uit te brengen over hun Concern Jaarplan 2019. De Huurdersraad ziet in het plan een realistische benadering en ambitie die wij – als huurders van Vestia – mogen verwachten.

Ons advies gaat met name in op de samenwerking tussen de Huurdersraad en Vestia. Zo willen wij nadere afspraken maken over welke thema’s Vestia met ons communiceert, met welk doel en op wat voor een manier.

Hiernaast gaan wij in op hun participatiebeleid. De Huurdersraad geeft in het advies aan graag te willen blijven meedenken over het te vormen beleid en uitvoering hiervan; de Huurdersraad is immers zelf onderdeel van dit beleid. Ook zullen wij de uitvoering van het beleid aandachtig blijven volgen.

Verder geven wij in het advies aan meer samenwerking te zoeken op het gebied van:

– Beleid over een goede en duurzame woning;
– Verbetering van het sociaal beheer;
– Programma langer en weer zelfstandig thuis wonen;
– Visie op zorgvastgoed.

Wel vinden we de ambitie van het Concern Jaarplan niet ver genoeg. In ons eigen jaarplan lees je wat we nog meer van Vestia verwachten.

Tags:

Tevreden huurders in een eerlijke stad : Doel Vestia 2018-2021

Cees van der Harst, voorzitter

Tevreden huurders in eerlijke stad. Vestia-doelen voor 2018-2021 zijn vastgelegd.

Tevreden huurders in een eerlijke stad, nu en in de toekomst. Onder die naam heeft Vestia in april haar doelen voor 2018-2021 vastgelegd.

Koersverandering Vestia door blijvende inzet Huurdersraad

Wat zegt dat, zul je je misschien afvragen.
Het is een behoorlijke positieve verandering van koers vindt de Huurdersraad. “De huurders komen eindelijk weer centraal te staan”, stelt Cees van der Harst, de voorzitter van de Huurdersraad. “Het gaat ons altijd om de Vestia-huurders en hun belang op een schone, hele en prettige leefomgeving als tegenprestatie voor het betalen van huur”. Eindelijk zijn er weer vooruitzichten op blijvende verbeteringen van de positie van Vestia en daarmee voor de huurders van Vestia.

En dat is hard nodig, want er liggen grote uitdagingen op het gebied van de volkshuisvesting. Er bestaat woningnood, we moeten van de regering verduurzamen, we willen eerder en langer thuis wonen mogelijk maken voor onze ouderen en andere doelgroepen. Ook de leefbaarheid staat onder druk. Allemaal onderwerpen, waar we ons als Huurdersraad actief voor blijven en nog meer gaan inzetten.  Tel daarbij op, dat we ook een actieve inbreng nastreven van de huurder. Dat kan door het toepassen van nieuwe vormen van techniek , zoals het benutten van facebook, websites en huurdersraadplegingen in combinatie met bewonerscommissies, klankbordgroepen.

Inbreng Huurdersraad hard nodig

“Het is zeker niet vanzelfsprekend dat wij via ons overleg iets bereiken, vult Cees aan. Daar moeten we ons best voor doen. En we zien punten van onze inbreng de afgelopen jaren terugkomen in het ondernemingsplan van Vestia”. Dit geeft ons extra energie om hard te blijven werken aan de verbetering van de positie van huurders. Vestia gaat zich inzetten voor goede, duurzame en betaalbare  woningen in een leefbare buurt, wijk en stad”, ja dat zijn onze punten van inzet van het bestuur.
“We zullen hard blijven werken aan het waarmaken van deze mooie plannen door Vestia. Wij blijven een huurdersorganisatie die voldoet aan de terechte verwachting dat wij de belangen van de huurders dienen, ervoor opkomen en ervoor staan en gaan’. Dat sluit aan op onze daadkracht en het beeld dat wij willen geven aan onze huurders : we vertolken wat de huurders willen en zetten het om in een constructieve opstelling naar Vestia, soms moeten we onze tanden laten zien”, besluit Cees.

In mooie woorden kun je niet wonen

Onze belangrijke punten van inbreng door het bestuur van de Huurdersraad op het terrein van eerder en langer thuis kunnen blijven wonen, ongeacht je leeftijd, de aanpak van woonoverlast en het vocht en de schimmel in je woning, de aanpak van hennepkwekerijen sluiten goed aan op de doelstellingen van Vestia. We zullen ze daarbij helpen de woorden om te zetten in daden. En dat is hard nodig om de huurders weer tevreden te krijgen”, stelt Cees.

Een goed contact met onze huurders is van groot belang. Zonder jullie inbreng kunnen wij ons werk niet goed doen. Kijk daarom regelmatig op onze website.

Het bestuur van de Huurdersraad Vestia

Het ondernemingsplan van Vestia vind je op onderstaande link van de website van Vestia. Ondernemingsplan 2018 – 2021   
Neem er even de tijd voor. Het om jouw positie als huurder. Blijf in contact met ons. Bijvoorbeeld door naar onze
Huurdersdag op 3 november te komen. Het belooft een inhoudelijk leuke en toepasbare dag te komen. Meer informatie hierover binnenkort in je mail en op onze website.

De zienswijze van De Huurdersraad op het ondernemingsplan en de reactie daarop van Vestia lees je hieronder.
6b 180410 Advies Ondernemingsplan (3)
reactie Vestia op advies ondernemingsplan april 2018

Tags:

Nieuws over de huren in 2018

Zoals eerder aangegeven komt er een maximale huurstijging aan. Er is nu reactie op onze adviesbrief van 20 februari en uitzicht op wat er gaat gebeuren met huren, betaalbaarheid en beschikbaarheid dit jaar.

 

Wij hebben een brief van Vestia (klik om te lezen)  ontvangen nadat wij ons oordeel over de huurverhoging opstelden. De volgende stappen worden nu gezet:

 1. Vestia corrigeert woningwaarderingen waardoor niemand vanaf 1 juli meer te veel betaalt
 2. Vestia zet het proces van huurverhogingen dit jaar door
 3. de Huurdersraad doet suggesties voor de verbetering van de beschikbaarheid van sociale woningen van Vestia (doorstroming)
 4. We gaan door met belangenbehartiging van en namens huurders bij Vestia.

 

Ons volgende project?

Wij gaan een uitgebreide inhoudelijke reactie op het Ondernemingsplan van Vestia geven. Dat plan is nu nog in de maak. In het Ondernemingsplan worden de ambities (wat) en de werkwijze (hoe) van Vestia op de lange termijn omschreven. Gisteren hadden we Jeroen Frissen, directeur strategie, te gast om dit Ondernemingsplan toe te lichten. De Algemene Raad wordt betrokken bij de totstandkoming van het advies. We schrijven op onze website over dit advies.

Tags:

Oordeel: huurverhoging 2018

Dit jaar komt er weer een maximale huurstijging aan, maar niet voor iedereen heeft dat hetzelfde effect. De overheid bepaalt de maximale stijgingen en Vestia mag daarbinnen zelf een keuze maken. Wij adviseerden hierover. We vinden dat Vestia te weinig doet om de achteruitgang van betaalbaar wonen tegen te gaan. Wij geloven dat Vestia veel meer kan doen. Lees verder ☟!

 

In 5 statements vatten we ons advies hieronder samen, dat je natuurlijk ook kunt ☟downloaden☟ . Vestia reageert binnen twee weken op ons advies. Er kan dus nog wat veranderen, dat hopen we.

 

5 statements “Huurbeleid 2018”

 1. We zijn tegen de maximale huurverhoging. Vestia is er vooral voor de sociale huurder en daar hoort sociaal beleid bij, niet 6 jaar achter elkaar maximaal verhogen.
 2. Alleen de huurverhoging verdelen is niet goed genoeg. Vestia moet huurders die niet passend wonen verleiden goedkoper, kleiner of passend bij hun gezondheid te gaan wonen (“doorstroming”).
 3. Laat de op-een-na-armste huurders niet betalen voor de armste huurders (zie bijlage Rotterdam en huurverhoging).
 4. Wees consequent – verhoog de huren niet boven de streefhuur
 5. Een aantal sociale huurders betaalt meer dan wettelijk toegestaan, dit is onacceptabel en moet direct worden hersteld met een huurverlaging

Los van het feit dat we het inhoudelijk niet eens zijn met Vestia, zijn we geïnformeerd en goed betrokken bij de situatie in Rotterdam (zie bijlage Rotterdam en huurverhoging).

Wat is het effect op jouw huur?

Dat is nog niet bekend, het huurbeleid staat nog niet vast. Huurders van Vestia betalen elk jaar per 1 juli een nieuwe huur. Ook als de huur niet wijzigt (wat kan voorkomen) krijg je hiervan vanzelf bericht van Vestia zelf, dat is dan uiterlijk op 1 april 2018. Wij kunnen natuurlijk niet bij je persoonlijke gegevens.

In de huurverhogingsbrief staan de nieuwe voorstellen voorschot servicekosten. Let je er op dat je de afrekening van vorig jaar mag controleren! Dat kan geld besparen! Meer info: neem contact op met ons of je bewonerscommissie.

Klik hier voor ons statement Rotterdam en huurverhoging (2 pagina’s) en hier voor het Advies huurverhoging- en beleid 2018 (3 pagina’s).

Tags: , , , , ,

Ons advies over de kwaliteit van woningen

Zie ook ★ Goed nieuws! Basiskwaliteit ontvangen

 

Wat heb jij aan basiskwaliteit?

We doen veel om kwaliteit onder de aandacht te brengen bij gemeenten en Vestia, bijvoorbeeld regelmatig schouwen met een set kritische vragen en we hebben een aantal Geschillencommissie-zaken over woningkwaliteit bestudeerd. Vestia verhuurt  zowel hele nieuwe als oude woningen en steengoede maar ook slechte, de vraag is: op welke kwaliteit mag jij minimaal rekenen? Uiteindelijk kwamen we tot de wens dat Vestia de basiskwaliteit van woningen zou omschrijven, exact een jaar later nadat we dit vroegen ontvingen we een eerste document “basiskwaliteit”

Advies 

Een korte samenvatting van ons Advies Basiskwaliteit  (hier ook geheel te downloaden!) dat gericht is aan Vestia:

 • Communiceren over kwaliteit is belangrijk voor huurders, maak de basiskwaliteit en garanties daarom openbaar
 • Doe verder onderzoek naar de kwaliteit binnen, van keukens en badkamers, kozijnen, tocht en vocht.
 • Rapporteer in hoeverre de woningen ook echt voldoen aan de beloofde basiskwaliteit

We hebben grote bezwaren tegen de situatie waarin de huurder de woning in betere staat moet achterlaten, dan dat hij deze kreeg opgeleverd. Dit moet nooit kunnen voorkomen, maar het gebeurt wel. We vragen Vestia in het advies dan ook om opheldering en uiteraard om dit niet meer te laten voorkomen.

En nu? Basis betekent voor ons: een ondergrens, meer mag en kan. We proberen de basis op een steeds hoger niveau te krijgen. Later hierover meer, want wij zijn nog niet klaar met het onderwerp maar wel één stap verder.

Wat vind jij van basiskwaliteit?  

Tags: , , , , , , ,