Advies Huurdersraad over visiestuk ‘Goede en Duurzame woning’ van Vestia

Vestia heeft ons gevraagd een advies te geven over hun visie ‘Goede en Duurzame woning’. De Huurdersraad ziet een allesomvattende visie, die aansluit op waar Vestia naar toe wenst te gaan.

In ons advies hebben wij aangegeven dat we er vanuit gaan dat al onze eerdere adviezen over duurzaamheid worden gebruikt in dit beleidsstuk. Verder vragen wij rekening te houden met onze aanbevelingen uit ons Jaarplan 2019. Hierin vragen wij extra aandacht voor de betaalbaarheid van woning en de sociale voorraad bij verduurzaming. Daarnaast adviseren wij Vestia de Huurdersraad vroegtijdig te betrekken bij de uitwerking van thema’s tot beleid. Ook willen wij op de hoogte blijven van de stand van zaken in de uitvoering.

Tags:

Advies Huurdersraad over Concern Jaarplan Vestia 2019

De Huurdersraad is door Vestia gevraagd om een advies uit te brengen over hun Concern Jaarplan 2019. De Huurdersraad ziet in het plan een realistische benadering en ambitie die wij – als huurders van Vestia – mogen verwachten.

Ons advies gaat met name in op de samenwerking tussen de Huurdersraad en Vestia. Zo willen wij nadere afspraken maken over welke thema’s Vestia met ons communiceert, met welk doel en op wat voor een manier.

Hiernaast gaan wij in op hun participatiebeleid. De Huurdersraad geeft in het advies aan graag te willen blijven meedenken over het te vormen beleid en uitvoering hiervan; de Huurdersraad is immers zelf onderdeel van dit beleid. Ook zullen wij de uitvoering van het beleid aandachtig blijven volgen.

Verder geven wij in het advies aan meer samenwerking te zoeken op het gebied van:

– Beleid over een goede en duurzame woning;
– Verbetering van het sociaal beheer;
– Programma langer en weer zelfstandig thuis wonen;
– Visie op zorgvastgoed.

Wel vinden we de ambitie van het Concern Jaarplan niet ver genoeg. In ons eigen jaarplan lees je wat we nog meer van Vestia verwachten.

Tags:

Zienswijze Huurdersraad proces Tweebos en reactie Vestia

Graag laten we jullie weten welke zienswijze de Huurdersraad over het proces Tweebos aan Vestia heeft gegeven (hier vind je de originele brief).

Aanleiding voor de herstructurering van de Tweebosbuurt

De gemeente (en het Rijk) zijn al jaren in gesprek met Vestia over de aanpak van de Afrikaanderwijk, één van de focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In 2009 is besloten eerst het noordelijk deel van de wijk aan te pakken. Later zou de Tweebosbuurt aan bod komen. In dat jaar is een wijkkrantje verspreid op basis van de vastgestelde wijkvisie Afrikaanderwijk 2009 met de titel ”De Afrikaanderwijk in 2020, een wijk om trots op te zijn”. Hierin was het stedenbouwkundig plan waar we het nu over hebben afgedrukt. In die tijd is ook het bestemmingsplan herzien en gericht op de huidige plannen. In 2013 is in het Handelingsperspectief Afrikaanderwijk de voorgenomen herstructurering van de Tweebos bevestigd. De gedeelde visie is, dat een forse kwaliteitsimpuls goed is voor de buurt, goed is voor de Afrikaanderwijk als geheel en goed is voor Rotterdam-Zuid.

Het proces tot nu toe

Vervolgens is door het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam op 3 juli jl. een concept Samenwerkingsovereenkomst met Vestia opgesteld waarin de sloop van 599 eenheden en renovatie van 90 woningen en tevens de bouw van 130 sociale woningen in Tweebos is opgenomen.

Het college van B&W van Rotterdam heeft in de raadsbrief 18bb5373 d.d. 9 juli aangegeven dat, gelet op de impact van het plan, de raad een finaal besluit zal nemen over de samenwerking met Vestia voor de transformatie van de Tweebosbuurt.

Om te voorkomen dat bewoners de plannen uit de media zouden vernemen, zijn de bewoners direct door Vestia persoonlijk geïnformeerd.

Op 9 juli ontvingen alle bewoners van de Tweebosbuurt een brief met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. In 32 kleinschalige bijeenkomsten vertelde Vestia de bewoners over de toekomstplannen voor hun buurt. Na de presentatie was er alle ruimte om in gesprek te gaan met medewerkers van Vestia en de gemeente om persoonlijke vragen te stellen. De opkomst was goed, 66% procent van de huishoudens heeft een van de informatiebijeenkomsten bezocht. De bewoners worden verder geïnformeerd met periodieke nieuwsbrieven en via de websites www.vestia.nl/tweebosbuurt en www.rotterdam.nl/tweebosbuurt.

Mening Huurdersraad over het proces tot nu toe

Gelet op bovengenoemde aanpak is de Huurdersraad van mening dat  het algehele proces tot nu toe door Vestia zorgvuldig is georganiseerd. Er wordt getracht transparant te zijn en de bewoners te informeren, de regels te volgen, zich te houden aan het vastgestelde sociaal statuut en participatie te organiseren.

Sinds juli heeft dit geresulteerd in verschillende communicatie-/informatiemomenten met bewoners:

 • Informatiebijeenkomsten voor alle bewoners
 • Nieuwsbrieven & bewonersbrieven
 • Huisbezoeken bij bewoners
 • Vier maal per week een spreekuur op het kantoor Hilledijk
 • Een pagina www.vestia.nl/tweebosbuurt waarop alle informatie terug te vinden is voor bewoners
 • Klankbordgroepen voor bewonersparticipatie

Vestia organiseert de klankbordgroepen, de Huurdersraad is hierbij betrokken en vindt dit een zeer belangrijk onderdeel. De Huurdersraad ziet de gemeente graag actief participeren in de klankbordgroepen.

Een kritische noot:

Zeer teleurgesteld is de Huurdersraad in het beleid van het huidige college van B&W van Rotterdam om kwalitatief onveranderd uitvoering te geven aan de sloop van 12.000 woningen (NPRZ programma ) . Dit voornemen vergroot de crisis op de woningmarkt en zal door de geregisseerde disbalans tussen sloop en nieuwbouw leiden tot een structurele afname van de betaalbare sociale woningvoorraad in Rotterdam. Aanvullend willen we dit college houden aan de garantie van de voormalig wethouder Schneider, dat elke Rotterdammer die moet verhuizen door sloop, in de stad Rotterdam kan blijven wonen en niet noodgedwongen zal moeten verhuizen naar een randgemeente.

Daarom dringen we er met klem op aan dat Vestia inzet pleegt naar het college en de gemeenteraad om bij doorgang van de sloop-/renovatieplannen de bouw van de geplande 130 sociale woningen in Tweebos te versnellen. Voordat er woningen gesloopt worden, kan de toewijzing naar de nieuwbouw al geregeld zijn.

Het verhuizen naar een tijdelijke woning is om moverende redenen onwenselijk zeker gezien het feit dat de getroffen bewoners met een éénmalige verhuiskostenvergoeding twee keer moeten verhuizen.

Hulp bij vinden nieuwe woning

We verzoeken als Huurdersraad dat bewoners die te horen krijgen dat hun woning gesloopt gaat worden, actief bemiddeld worden voor vervangende woonruimte, We kijken hierbij nadrukkelijk naar een gezamenlijke inspanning in het beschikbaar stellen van sociale woningen van alle Rotterdamse woningcorporaties. De inzet is de bewoner met doorlopende urgentie vanaf dag 1 in gezamenlijke verantwoordelijkheid als corporaties actief te bemiddelen naar een passende oplossing. Vestia kan in overleg met de gemeente en Maaskoepel hierin actief bemiddelen.

Vervolg

Wij verwachten met deze zienswijze een bijdrage te hebben geleverd aan een verbeterde procesinrichting inzake de sloop-/renovatieplannen Tweebos.

Indien de gemeenteraad op 29 november besluit onveranderd akkoord te gaan met de herstructurering van Tweebos, dan behouden we ons het recht voor alsnog een aanvullende zienswijze te geven.

 

Het bestuur van Huurdersraad Vestia

 

Lees hier de reactie van Vestia op onze zienswijze proces Tweebos.

Bekijk hier Vestia’s brief met de adviesaanvraag en bijbehorende memo, waarop de Huurdersraad met haar zienswijze heeft gereageerd.

Tags: , , ,

Tevreden huurders in een eerlijke stad : Doel Vestia 2018-2021

Cees van der Harst, voorzitter

Tevreden huurders in eerlijke stad. Vestia-doelen voor 2018-2021 zijn vastgelegd.

Tevreden huurders in een eerlijke stad, nu en in de toekomst. Onder die naam heeft Vestia in april haar doelen voor 2018-2021 vastgelegd.

Koersverandering Vestia door blijvende inzet Huurdersraad

Wat zegt dat, zul je je misschien afvragen.
Het is een behoorlijke positieve verandering van koers vindt de Huurdersraad. “De huurders komen eindelijk weer centraal te staan”, stelt Cees van der Harst, de voorzitter van de Huurdersraad. “Het gaat ons altijd om de Vestia-huurders en hun belang op een schone, hele en prettige leefomgeving als tegenprestatie voor het betalen van huur”. Eindelijk zijn er weer vooruitzichten op blijvende verbeteringen van de positie van Vestia en daarmee voor de huurders van Vestia.

En dat is hard nodig, want er liggen grote uitdagingen op het gebied van de volkshuisvesting. Er bestaat woningnood, we moeten van de regering verduurzamen, we willen eerder en langer thuis wonen mogelijk maken voor onze ouderen en andere doelgroepen. Ook de leefbaarheid staat onder druk. Allemaal onderwerpen, waar we ons als Huurdersraad actief voor blijven en nog meer gaan inzetten.  Tel daarbij op, dat we ook een actieve inbreng nastreven van de huurder. Dat kan door het toepassen van nieuwe vormen van techniek , zoals het benutten van facebook, websites en huurdersraadplegingen in combinatie met bewonerscommissies, klankbordgroepen.

Inbreng Huurdersraad hard nodig

“Het is zeker niet vanzelfsprekend dat wij via ons overleg iets bereiken, vult Cees aan. Daar moeten we ons best voor doen. En we zien punten van onze inbreng de afgelopen jaren terugkomen in het ondernemingsplan van Vestia”. Dit geeft ons extra energie om hard te blijven werken aan de verbetering van de positie van huurders. Vestia gaat zich inzetten voor goede, duurzame en betaalbare  woningen in een leefbare buurt, wijk en stad”, ja dat zijn onze punten van inzet van het bestuur.
“We zullen hard blijven werken aan het waarmaken van deze mooie plannen door Vestia. Wij blijven een huurdersorganisatie die voldoet aan de terechte verwachting dat wij de belangen van de huurders dienen, ervoor opkomen en ervoor staan en gaan’. Dat sluit aan op onze daadkracht en het beeld dat wij willen geven aan onze huurders : we vertolken wat de huurders willen en zetten het om in een constructieve opstelling naar Vestia, soms moeten we onze tanden laten zien”, besluit Cees.

In mooie woorden kun je niet wonen

Onze belangrijke punten van inbreng door het bestuur van de Huurdersraad op het terrein van eerder en langer thuis kunnen blijven wonen, ongeacht je leeftijd, de aanpak van woonoverlast en het vocht en de schimmel in je woning, de aanpak van hennepkwekerijen sluiten goed aan op de doelstellingen van Vestia. We zullen ze daarbij helpen de woorden om te zetten in daden. En dat is hard nodig om de huurders weer tevreden te krijgen”, stelt Cees.

Een goed contact met onze huurders is van groot belang. Zonder jullie inbreng kunnen wij ons werk niet goed doen. Kijk daarom regelmatig op onze website.

Het bestuur van de Huurdersraad Vestia

Het ondernemingsplan van Vestia vind je op onderstaande link van de website van Vestia. Ondernemingsplan 2018 – 2021   
Neem er even de tijd voor. Het om jouw positie als huurder. Blijf in contact met ons. Bijvoorbeeld door naar onze
Huurdersdag op 3 november te komen. Het belooft een inhoudelijk leuke en toepasbare dag te komen. Meer informatie hierover binnenkort in je mail en op onze website.

De zienswijze van De Huurdersraad op het ondernemingsplan en de reactie daarop van Vestia lees je hieronder.
6b 180410 Advies Ondernemingsplan (3)
reactie Vestia op advies ondernemingsplan april 2018

Tags:

Nieuws over de huren in 2018

Zoals eerder aangegeven komt er een maximale huurstijging aan. Er is nu reactie op onze adviesbrief van 20 februari en uitzicht op wat er gaat gebeuren met huren, betaalbaarheid en beschikbaarheid dit jaar.

 

Wij hebben een brief van Vestia (klik om te lezen)  ontvangen nadat wij ons oordeel over de huurverhoging opstelden. De volgende stappen worden nu gezet:

 1. Vestia corrigeert woningwaarderingen waardoor niemand vanaf 1 juli meer te veel betaalt
 2. Vestia zet het proces van huurverhogingen dit jaar door
 3. de Huurdersraad doet suggesties voor de verbetering van de beschikbaarheid van sociale woningen van Vestia (doorstroming)
 4. We gaan door met belangenbehartiging van en namens huurders bij Vestia.

 

Ons volgende project?

Wij gaan een uitgebreide inhoudelijke reactie op het Ondernemingsplan van Vestia geven. Dat plan is nu nog in de maak. In het Ondernemingsplan worden de ambities (wat) en de werkwijze (hoe) van Vestia op de lange termijn omschreven. Gisteren hadden we Jeroen Frissen, directeur strategie, te gast om dit Ondernemingsplan toe te lichten. De Algemene Raad wordt betrokken bij de totstandkoming van het advies. We schrijven op onze website over dit advies.

Tags:

Oordeel: huurverhoging 2018

Dit jaar komt er weer een maximale huurstijging aan, maar niet voor iedereen heeft dat hetzelfde effect. De overheid bepaalt de maximale stijgingen en Vestia mag daarbinnen zelf een keuze maken. Wij adviseerden hierover. We vinden dat Vestia te weinig doet om de achteruitgang van betaalbaar wonen tegen te gaan. Wij geloven dat Vestia veel meer kan doen. Lees verder ☟!

 

In 5 statements vatten we ons advies hieronder samen, dat je natuurlijk ook kunt ☟downloaden☟ . Vestia reageert binnen twee weken op ons advies. Er kan dus nog wat veranderen, dat hopen we.

 

5 statements “Huurbeleid 2018”

 1. We zijn tegen de maximale huurverhoging. Vestia is er vooral voor de sociale huurder en daar hoort sociaal beleid bij, niet 6 jaar achter elkaar maximaal verhogen.
 2. Alleen de huurverhoging verdelen is niet goed genoeg. Vestia moet huurders die niet passend wonen verleiden goedkoper, kleiner of passend bij hun gezondheid te gaan wonen (“doorstroming”).
 3. Laat de op-een-na-armste huurders niet betalen voor de armste huurders (zie bijlage Rotterdam en huurverhoging).
 4. Wees consequent – verhoog de huren niet boven de streefhuur
 5. Een aantal sociale huurders betaalt meer dan wettelijk toegestaan, dit is onacceptabel en moet direct worden hersteld met een huurverlaging

Los van het feit dat we het inhoudelijk niet eens zijn met Vestia, zijn we geïnformeerd en goed betrokken bij de situatie in Rotterdam (zie bijlage Rotterdam en huurverhoging).

Wat is het effect op jouw huur?

Dat is nog niet bekend, het huurbeleid staat nog niet vast. Huurders van Vestia betalen elk jaar per 1 juli een nieuwe huur. Ook als de huur niet wijzigt (wat kan voorkomen) krijg je hiervan vanzelf bericht van Vestia zelf, dat is dan uiterlijk op 1 april 2018. Wij kunnen natuurlijk niet bij je persoonlijke gegevens.

In de huurverhogingsbrief staan de nieuwe voorstellen voorschot servicekosten. Let je er op dat je de afrekening van vorig jaar mag controleren! Dat kan geld besparen! Meer info: neem contact op met ons of je bewonerscommissie.

Klik hier voor ons statement Rotterdam en huurverhoging (2 pagina’s) en hier voor het Advies huurverhoging- en beleid 2018 (3 pagina’s).

Tags: , , , , ,

Ons advies over de kwaliteit van woningen

Zie ook ★ Goed nieuws! Basiskwaliteit ontvangen

 

Wat heb jij aan basiskwaliteit?

We doen veel om kwaliteit onder de aandacht te brengen bij gemeenten en Vestia, bijvoorbeeld regelmatig schouwen met een set kritische vragen en we hebben een aantal Geschillencommissie-zaken over woningkwaliteit bestudeerd. Vestia verhuurt  zowel hele nieuwe als oude woningen en steengoede maar ook slechte, de vraag is: op welke kwaliteit mag jij minimaal rekenen? Uiteindelijk kwamen we tot de wens dat Vestia de basiskwaliteit van woningen zou omschrijven, exact een jaar later nadat we dit vroegen ontvingen we een eerste document “basiskwaliteit”

Advies 

Een korte samenvatting van ons Advies Basiskwaliteit  (hier ook geheel te downloaden!) dat gericht is aan Vestia:

 • Communiceren over kwaliteit is belangrijk voor huurders, maak de basiskwaliteit en garanties daarom openbaar
 • Doe verder onderzoek naar de kwaliteit binnen, van keukens en badkamers, kozijnen, tocht en vocht.
 • Rapporteer in hoeverre de woningen ook echt voldoen aan de beloofde basiskwaliteit

We hebben grote bezwaren tegen de situatie waarin de huurder de woning in betere staat moet achterlaten, dan dat hij deze kreeg opgeleverd. Dit moet nooit kunnen voorkomen, maar het gebeurt wel. We vragen Vestia in het advies dan ook om opheldering en uiteraard om dit niet meer te laten voorkomen.

En nu? Basis betekent voor ons: een ondergrens, meer mag en kan. We proberen de basis op een steeds hoger niveau te krijgen. Later hierover meer, want wij zijn nog niet klaar met het onderwerp maar wel één stap verder.

Wat vind jij van basiskwaliteit?  

Tags: , , , , , , ,

Ontlabeling: einde traject, tip bewonerscommissies

De beantwoording op ons advies (ont)labeling 55+ is nu binnen. Daarmee zijn wij als Huurdersraad aan het eind van dit traject, maar: nu mogen bewonerscommissies adviezen uitbrengen. Wij hebben wel tips voor hen.

 

Lezen over advies en adviestraject? Ga naar Advies over (ont)labeling 55+. De reactie van Vestia doornemen? Dit is de reactie.

 

Als een wooncomplex echt een label (55+) verliest, dan kunnen bewonerscommissies en bewoners met Vestia in gesprek over (nieuwe) leefregels, zodat er in ieder geval duidelijkheid is over hoe de oorspronkelijke en nieuwe bewoners prettig kunnen samenwonen in een complex. Elkaar ergens aan kunnen houden of herinneren is natuurlijk makkelijker dan in het luchtledige over behoeftes (“rust”, “ongestoord”) praten.

 

Alle betrokken bewonerscommissies die nu een adviesaanvraag gaan ontvangen wensen we veel succes, degenen die behoefte hebben aan tips of uitleg kunnen ons uiteraard contacteren!

Tags: , , , , , ,

Advies over Jaarplan Vestia 2017

We gebruiken allerlei manieren om invloed op het beleid en beheer van Vestia uit te voeren en zodoende gaven we vorige maand advies uit over het jaarplan van Vestia.

 

Dit advies ging over

 • De verbetering van de dienstverlening en hoe wij denken dat Vestia deze moet gaan invullen (meer controle, betere processen). Achtergrond? Lees Drie vragen beantwoord over ons advies Kwaliteitsovereenkomst
 • De ontwikkeling van een basiskwaliteit. Ook in ons wensenlijstje opgenomen: Dit willen wij van Vestia № 2
 • dat Vestia nu echt moet aantonen dat er gewerkt wordt aan beter incassobeleid en het realiseren van minder huisuitzettingen
 • De visie op duurzaamheid
 • Aanspreekbaar zijn

 

Helemaal lezen? Klik op het miniatuur hieronder voor de PDF.

 

Schriftelijk adviseren is één van de dingen die wij doen om het huurdersbelang bij Vestia kenbaar te maken. De basis hiervoor ligt in onze samenwerkingsovereenkomst en kruisjeslijst (te downloaden vanaf de pagina Wie zijn wij)

 

Ons volgende advies zal gaan over de veranderingen van de huurprijzen dit jaar. Het verschijnt in februari, ook hier op de website.

 

Wat vind je van dit advies?

Tags: , , , ,

Advies over (ont)labeling 55+

Soms krijgt de Huurdersraad te maken met ontwikkelingen die we liever zouden negeren. Dit geldt zeker voor de adviesaanvraag over 55+ complexen die ontlabeld worden. Hier vroegen we al lang om, want de ontwikkelde praktijk om te ontlabelen heeft bij ons veel berichten binnen doen komen van ontevreden huurders die niet door Vestia zelf waren geïnformeerd of gekend waren in hun bezwaar. Maar de keus tussen leegstand (gevaarlijk) of ontlabelen (ongewenst) is een keus uit twee slechte alternatieven. Na een uitgebreid gesprek met de Algemene Raad hebben we aan Vestia een advies afgegeven over ontlabeling. Je kunt hier lezen wat en waarom.

 

Ontlabelen is omstreden

Er is een tekort aan sociale huurwoningen op sommige plekken, maar er staan ook seniorenwoningen lang leeg. In het verleden werd het 55+ label wel eens gebruikt omdat dit makkelijk beheren was voor Vestia, terwijl het pand niet altijd specifiek levensloopbestendig en dus aangepast was aan deze doelgroep. Dit lijken redenen om best te kunnen ontlabelen, dus jongere huurders toelaten om in de 55+ complexen te wonen. Maar: de huurders in deze panden, hebben bewust gekozen voor deze leefomgeving. Een leefomgeving waar mensen met gevorderde leeftijd wonen die in de praktijk veel behoefte hebben aan een rustige omgeving. In een Amsterdams pand waar ontlabeld was zei de rechter dat er daarom niet ontlabeld had mogen worden, omdat het huurcontract was aangegaan voor die specifieke omgeving. Natuurlijk is het niet zo dat mensen onder de 55 jaar per definitie asociaal zijn of overlast veroorzaken, maar de angst hiervoor alleen al tast het woongenot aan van sommige ouderen. Leegstand is trouwens niet per se een teken dat er te weinig vraag naar de woningen is onder 55+’ers, de huurprijs moet natuurlijk wel in relatie staan tot een gemiddeld AOW, en we weten dat heel veel seniorenwoningen fors in prijs zijn verhoogd. Kortom: (ont)labelen is omstreden, zeker aangezien wij veel belang hechten aan tevreden mede-huurders van alle leeftijden.

 

Ons advies: alleen positief, als… 

Wij hebben aangegeven dat Vestia in sommige panden mag ontlabelen, maar alleen als het om een pand gaat dat niet specifiek is ingericht als seniorencomplex (met bijbehorende voorziening) en ook als er uitgebreid met de huurders is overlegd, als alle huurders zijn geïnformeerd en als er tot driemaal toe is geprobeerd de woningen toch aan ouderen aan te bieden op meerdere manieren. Leegstand van een woningtype waar een tekort aan is is namelijk bijna niet verdedigbaar en de toekomstige huurder is al zo enorm in slaagkansen erop achteruit gegaan de laatste jaren. Natuurlijk is het belangrijk dat de leegstand niet aan de hoge huur ligt, in dat geval zou ontlabelen een te makkelijke, verkeerde, oplossing zijn.

Overigens is de mate waarin Vestia belooft aandacht aan inspraak op beleid door betrokken huurders te besteden heel positief. Ook bewonersgroepen en klankborden krijgen formeel adviesrecht bij ontlabeling.

 

En nu?

In ons advies staan verbetervoorstellen voor het voorgestelde beleid en een kritische noot voor Vestia over afspraken nakomen. We wachten op reactie van Vestia, zoals hoort na een adviesaanvraag. Hou onze site in de gaten voor de reactie van Vestia. Als je nu in een ontlabeld pand woont zonder leegstand of als je nu in een speciaal aangepast seniorenpand woont (dus met voorzieningen voor ouderen) dan verandert er sowieso niets.

Tags: , , ,