Advies LHV over het beleid op de Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV)

Vestia heeft de LHV gevraagd advies uit te brengen over het beleid op de Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). Dit advies is eind april uitgebracht en zal worden besproken in de vergadering met de Raad van Bestuur van 22 mei 2015. Het advies is nu te downloaden en we hebben het voor u samengevat.   

Kern van het advies

Lees het hele advies (pdf)

Het uitgangspunt van het advies was een voor de huurders voordelige invulling van het beleid van Vestia, waarbij bijvoorbeeld mogelijke overlast door ZAV’s wordt ingeperkt en efficiënt wordt bijgedragen aan de kerntaak van Vestia: goedkope woningen bieden aan de primaire doelgroep.

De LHV oordeelde positief over het voorgenomen beleid en verzocht Vestia:

  • De optie woningverbetering tegen huurverhoging te heroverwegen
  • Vestia-breed beleid op zonnepanelen- en collectoren te formuleren
  • De afschrijftermijnen voor door Vestia en door huurders geplaatste keukens gelijk te stellen 

Vervolg ZAV-beleid

Vestia en de LHV gaan uiteraard in overleg over het afgegeven advies. Ook wordt binnen 2 weken schriftelijk en gemotiveerd geantwoord door Vestia op het door de LHV afgegeven advies. Vervolgens zal Vestia het nieuwe beleid implementeren en hierover communiceren.

Vragen?

Wilt u meer weten over de totstandkoming van het advies of de inhoud? Neem contact op.

Tags: ,

Adviezen vanuit hurend Rotterdam

Door de nieuwe wetten moeten huurdersorganisaties veel nauwer betrokken worden bij de totstandkoming van afspraken tussen corporatie en gemeente. De LHV heeft de krachten gebundeld om samen met en namens de Rotterdamse Vestia huurders advies uit te brengen over de Prestatieafspraken in Rotterdam, de ontwerpverordening woonruimtebemiddeling en de spelregelnotitie. U kunt de adviezen hier downloaden.

Over de toewijzing van woningen

Over de prestatieafspraken

Met dank aan de LHV werkgroep prestatieafspraken Rotterdam 2015-2017.

Tags: , , , ,

Druk met regels over de Zelf Aangebrachte Voorziening, het Lik op Stuk-beleid en meer

Meestal plaatst de LHV alleen afgegeven adviezen op de website. Maar dit artikel gaat erover waar de LHV op dit moment mee bezig is en welke projecten net zijn afgerond. Aan de hand van een uitleg wordt stilgestaan bij welke activiteiten er allemaal bij komen kijken om tot nieuw beleid te komen.

Instemmingsrecht bij Lik op Stuk-beleid (Zo is het Prettig wonen!)

Een vraag: Stel, u woont in een flat en ’s morgens treft u braaksel in de gang op de vloerbedekking aan. Om toegang te krijgen tot de gangen van uw complex, is een sleutel vereist. Het is dus waarschijnlijk een mede-bewoner die deze vervuiling heeft veroorzaakt. Wie wijst de dader aan en wat als deze niet gevonden wordt? Wie is verantwoordelijk voor het melden? En het belangrijkste: Wie gaat het braaksel opruimen? Omdat dit dagelijkse praktijk bij Vestia is, moeten hier eenduidige regels voor zijn.

Verder lezen…

Tags: , , , , , ,

Advies: Huurbeleid 2015

Op 16 maart 2015 bracht de LHV advies uit aan Vestia over de voorgenomen huurverhoging van 2015. De LHV adviseerde negatief. U leest het advies door er op te klikken.

Heeft u vragen of opmerkingen over of naar aanleiding van het advies, mail ons dan.

Er is veel aandacht voor huurprijzen en de betaalbaarheid van wonen, ook bij de LHV. Op deze website zullen we u de uitkomst van het gesprek met Vestia over de besteding van het surplus en het beleid huurverhoging bij inkomensdaling melden. Ook kunt u binnenkort  meer lezen over de inzet van de LHV uit 2014 voor de betaalbaarheid van wonen in ons jaarverslag.

Let op: wilt u ook op directieniveau meepraten met Vestia over belangrijke onderwerpen zoals betaalbaarheid en/of service- en dienstverlening? Of wilt u bijdragen aan de totstandkoming van een advies? Grijp dan uw kans, want er is plek voor nieuwe bestuursleden! Bekijk de vacature

Tags: , , ,

Persbericht: LHV pas positief over grote vastgoedtransactie als minister Blok voorwaarden oplegt aan Patrizia

Op 20 oktober jongstleden bracht de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) haar zienswijze met betrekking tot de verkoop van 5.500 woningen aan de buitenlands belegger Patrizia uit. Het advies luidt: “voorwaardelijk positief”.

Erger kan het niet

Een ‘op winst beluste vastgoedhaai die ons tegen een goed bod zó weer doorverkoopt’, is zomaar een kreet die de LHV hoorde toen zij huurders vroeg hoe zij denken over Patrizia. Er is onrust binnen de 5.500 huishoudens die zich geconfronteerd zien met deze commerciële partij als nieuwe verhuurder. Hoewel Patrizia in het algemeen wel sprak met de LHV wilde zij concreet geen afspraken maken over de belangenbehartiging van deze huurders na de verkoop om zo de onrust weg te nemen. Echter de LHV ziet ook dat deze verkoop voor Vestia noodzakelijk is en dat de verkoopprijs van het vastgoed goed lijkt te zijn. De LHV stelt zich, als belangenbehartiger van de huurders, dan ook op het standpunt dat minister Blok zich bij zijn afweging om de verkoop wel of niet goed te keuren niet alleen moet laten leiden door een financieel belang maar ook door een sociaal belang waardoor hij er voor zorgt dat participatie door huurders mogelijk blijft.

De huurder als mens, niet zijn huis als cash cow

De LHV adviseert dan ook “voorwaardelijk positief” wat betekent dat zij positief is over de verkoop mits de minister hieraan vijf voorwaarden verbindt. Zo zal Patrizia een huurdersorganisatie in de zin van de wet zal moeten erkennen waarmee zij afspraken maakt over de wijze waarop belangenbehartiging geschiedt. Daarnaast zal er beleid gemaakt moeten worden met betrekking tot onderhoud, klachtenafhandeling, incassobeleid en de aanwezigheid van huismeesters. Dit beleid moet kenbaar worden gemaakt aan de bewonerscommissies per complex. Verder moet er, om te voorkomen dat Patrizia het vastgoed snel weer doorverkoopt, een verplichting tot verhuur van drie jaar worden opgelegd.

Tot slot

De LHV heeft een uitgebreid adviestraject doorlopen waarbij alle aspecten die van belang waren zo goed als mogelijk zijn doorgelicht. Daarbij viel op dat het verkoopproces als geheel niet transparant is verlopen. Dat hoeft geen probleem te zijn als er maar een toezichthoudend orgaan is dat het proces als geheel toetst. Dat orgaan is er echter niet. Wel vertonen de toetsingskaders van de externe toezichthoudende organen grote overlap met elkaar. Tot slot blijkt de partij die het vastgoed heeft getaxeerd ook de partij die het vastgoed (na overgang aan Patrizia) gaat beheren. Door dergelijke punten te benoemen en mee te nemen in haar afweging is de LHV tot een positief kritische zienswijze gekomen. Hiermee wordt hopelijk recht gedaan aan de belangen van alle betrokken huurders. Daarnaast moet het een signaal zijn aan alle overig betrokken partijen om zorgvuldig met de huurders om te gaan. Weliswaar zijn zij voor verhuurders onmisbaar, maar worden ze ook vaak niet gekend in hun belangen.

Het advies wordt gepubliceerd op de LHV website huurdersraadvestia.nl. Klik hier om het te downloaden.

—————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Laurette Vermeulen van de Landelijke Huurdersraad Vestia op 06-48086830.

Tags: , , ,

Persbericht: Reactie Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) op de verkoop van 5.500 woningen aan een buitenlandse belegger 


 
Het bestuur van de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) is op de hoogte gebracht van de verkoopovereenkomst die Vestia op 24 juli 2014 met een Duitse beursgenoteerde belegger heeft gesloten. Het betreft de verkoop van onder andere 5.500 woningen van Vestia.

De LHV heeft nog geen adviesaanvraag van Vestia ten aanzien van deze verkoop ontvangen. Omdat de details van de verkoop nog niet bij de LHV bekend zijn, kan de LHV deze complexe verkoop nog niet beoordelen. Zodra alle benodigde informatie is ontvangen, zal de LHV zich een oordeel vormen over het belang van deze verkoop voor huurders van Vestia en zal de LHV Vestia daarover adviseren. Bij dit advies zullen lokale huurdersorganisaties betrokken worden.

 

—————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Laurette Vermeulen van de Landelijke Huurdersraad Vestia op 06 48 08 68 30.

Tags: , , , ,

Advisering bij verkopen

De Landelijke Huurdersraad Vestia heeft na het uitbrengen van haar derde verkoopadvies heldere afspraken gemaakt met Vestia over advisering bij woningverkoop. Niet alleen hebben we vastgesteld wanneer we gebruikmaken van adviesrecht bij verkoop, ook legden we vast dat LHV elk kwartaal inzicht krijgt in de verkoopresultaten van Vestia.

Graag blikken we terug op gegeven verkoopadviezen, leggen we aan u uit waarom advisering bij woningverkoop door huurders aan Vestia van belang is en hoe LHV adviseert bij woningverkoop. 

Verder lezen…

Tags: , ,

Advies reorganisatie Vestia

Op 14 december 2012 heeft de LHV Vestia als volgt geadviseerd over de voorgenomen reorganisatie.

 

Aan het bestuur van Vestia

Nieuwerkerk a/d IJssel, 14 december 2012

Geacht bestuur van Vestia,

Op woensdag 28 november heeft een delegatie van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Huurdersraad van Vestia gesprekken gevoerd met de kwartiermakers wonen en onderhoud. Deze kwartiermakers hebben tot taak om de reorganisatie van Vestia voor te bereiden.

Hoewel de gesprekken verliepen in een prettige sfeer en zeer informatief waren, zijn onze grote twijfels over de reorganisatie hierdoor niet weggenomen. In het onderstaande zullen wij onze belangrijkste argumenten belichten.

In de eerste plaats hebben wij twijfels over de haalbaarheid van de bezuinigingen die beoogd worden met deze reorganisatie. Natuurlijk zien wij ook dat door de financiële problemen de nadruk bij Vestia meer zal komen te liggen op het beheren van het huidige bezit. Een logisch gevolg daarvan is het grotendeels overbodig worden van het personeel dat zich bezig hield met de ontwikkeling van nieuwbouw projecten en renovaties. Ook in besparingen die kunnen volgen uit het verhuizen van dure huurpanden naar eigen, leegstaande kantoorpanden kunnen wij ons vinden.

Maar is het niet zo dat Vestia altijd al een relatief goedkoop opererende organisatie was in vergelijking andere vergelijkbare corporaties? Is het legitiem te verwachten dat het omgooien van de gehele organisatie nog veel extra besparingen gaat opleveren terwijl u zegt hetzelfde serviceniveau naar uw huurders te willen handhaven?

In de tweede plaats de centralisatie en de standaardisatie die u voor ogen heeft. Het klopt dat in situaties met een hoge mate van standaardisatie een centraal geleide, functionele organisatie goed zou kunnen functioneren. Maar is er bij Vestia sprake van een hoge mate van standaardisatie? En wat gebeurt er in bijzondere situaties? Hebben de medewerkers dan wel de vaardigheden en de vrijheid om de problemen op te lossen door maatwerk te leveren zoals nu het geval is? Of wordt er dan een kantelpunt bereikt waar de centraal aangestuurde organisatie niet goed meer functioneert? Wij vrezen het laatste.

Bovendien gaat met de centralisatie van het onderhoud ook veel lokale en specifieke deskundigheid verloren. De huidige technische medewerkers en aannemers – aangestuurd door de woonbedrijven – hebben veel kennis van bijvoorbeeld technische installaties en
andere zaken die niet Vestia breed gestandaardiseerd zijn. Wij zijn van mening dat deze kennis niet verloren mag gaan in de nieuwe standaardmatig werkende organisatie.

Derhalve zijn wij van mening dat zo veel als mogelijk, maar met name op het technische vlak, decentraal moet worden aangestuurd: zeker het dagelijks onderhoud moet in de vestigingen blijven. Ook denken wij dat het serviceniveau voor de huurder beter  ewaarborgd zal blijven als de vestigingen een grotere mate van zelfstandigheid krijgen dan nu het plan is.

In de derde plaats maken wij ons grote zorgen over de fysieke afstand tot de klanten, de huurders van Vestia. Er worden plannen gemaakt voor woonservicepunten en er bestaat het voornemen om bij mensen op afspraak langs te gaan. Wij moedigen elk initiatief dat leidt tot meer lokale aanwezigheid aan. Maar met veel minder en grotere vestigingen wordt de afstand tot de huurder per definitie groter.

Om de gevolgen van de reorganisatie goed te kunnen monitoren doen wij een dringend beroep op het bestuur om de onafhankelijke klant tevredenheids onderzoeken, zoals deze de laatste jaren werden uitgevoerd door onderzoeksbureau USP, te handhaven en waar nodig opnieuw in te voeren. Teven verzoeken wij u ons een afschrift van deze onderzoeken toe te sturen. Wij verzoeken het bestuur ons op de hoogte te houden van de uitwerking van de reorganisatieplannen waarbij wat ons betreft de nadruk ligt op de directies wonen en onderhoud.

Bovendien zouden wij graag nader met u willen overleggen, zodra de plannen compleet uitgewerkt zijn, maar voordat deze 1 mei 2013 definitief in werking treden om deze waar nodig bij te kunnen stellen.

Tenslotte: binnenkort buigen wij ons over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Ongetwijfeld zal er meer worden overlegd op centraal niveau. Desalniettemin blijven wij er een voorstander van om algemeen beleid op het centrale niveau te bespreken (de kaders), en ook aan het decentrale niveau de vrijheid te geven voor een meer specifieke invulling. Het verkoopbeleid zou daarvoor een mooi voorbeeld kunnen bieden.

Al met al zijn en blijven wij kritisch over de reorganisatie: ondanks positieve punten, is onze vrees voor minder dienstverlening aan de huurders én mindere participatiemogelijkheden op het decentrale niveau, bepaald niet weggenomen.

Met vriendelijke groet,

Namens de LHV,

Paul van Bekkum,

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

Tags: , ,