Prestatieafspraken Rotterdam 2020-2021 door de Huurdersraad slechts deels ondertekend

Gistermiddag vond de ondertekening plaats van de prestatieafspraken 2020-2021 tussen de gemeente Rotterdam, Vestia en de Huurdersraad. Dit jaar heeft de Huurdersraad de prestatieafspraken grotendeels niet ondertekend.

De Huurdersraad heeft er voor gekozen om het onderdeel Realiseren aantrekkelijke woonmilieus (met uitzondering Herhuisvesting) en Woningvoorraad met toekomstwaarde niet te ondertekenen. Het onderdeel Basis op orde hebben wij wel ondertekend.

Realiseren aantrekkelijke woonmilieus
Het onderdeel Realiseren aantrekkelijke woonmilieus gaat over afspraken rondom de woningvoorraadontwikkeling in Rotterdam en het onderhoud van de woningen van Vestia. De Huurdersraad is tegen de nagestreefde woningvoorraadontwikkeling waardoor duizenden sociale huurwoningen verdwijnen. Daarnaast vinden wij dat de prijs-kwaliteitsverhouding van de huurwoningen van Vestia ondermaats is. Dit komt door de jarenlange maximale huurverhoging die is doorgevoerd en de daaraan tegenovergestelde onderhoudsinzet van Vestia. Om deze redenen hebben wij er voor gekozen dit onderdeel niet te ondertekenen.

Wel zijn wij te spreken over de afspraken rondom herhuisvesting, wanneer er toch wordt gesloopt. De gemeente Rotterdam en Vestia hebben zich namelijk gecommitteerd om bij sloopprojecten meer rekening te houden met de getroffen bewoners. Zo worden nieuwbouwlocaties ingezet voor herhuisvesting en worden knellende regelgeving aangepast voor het maken van wooncarrière.

Woningvoorraad met toekomstwaarde
Het onderdeel Woningvoorraad met toekomstwaarde gaat over afspraken rondom het energiezuinig maken van woningen. Dit onderdeel tekent de Huurdersraad ook niet. De Huurdersraad Vestia is namelijk tegen de halvering van het duurzaamheidsbudget voor het gasvrij maken van wijken, zoals dit staat beschreven in het Verbeterplan van Vestia. Door de mindering van het duurzaamheidsbudget zal de prijs-kwaliteitsverhouding van een Vestia woning namelijk nog verder wegzakken.

Basis op orde
Het onderdeel basis op orde gaat over afspraken rondom betaalbaarheid en beschikbaarheid, langer thuis en leefbaarheid. Dit onderdeel tekent de Huurdersraad wel. Wij zijn namelijk blij dat er afspraken zijn gemaakt over een inflatie volgende huurverhoging in 2020, in plaats van de veel hogere huurverhogingen van de voorgaande jaren. Hiernaast committeert Vestia zich aan het ontwikkelen van beleid op doorstroming. Ook zijn wij te spreken over de afspraken over de aanpak van kwetsbare personen in wijken. Verder spreekt Vestia uit dat ze bewonerscommissie stimuleert en faciliteert, ook bij investeringsprojecten.

Monitoring
In 2020 zullen wij als Huurdersraad kritisch kijken of de gemaakte afspraken ook worden waargemaakt. De prestatieafspraken zijn hier te vinden.

 

Ondertekening Prestatieafspraken Rotterdam

Rachel Moeniralam, bestuurslid Huurdersraad Vestia, Wethouder Bas Kurvers, Arjan Schakenbos bestuurder Vestia ondertekenen de Prestatieafspraken 2020-2021.

Tags: , , , , ,

Ondertekening jaarlijkse prestatieafspraken Delft 2019

Op woensdag 16 januari 2019 was het zover; de jaarlijkse prestatieafspraken voor Delft zijn die dag ondertekend door de betrokken huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Delft. Ook de Huurdersraad Vestia en Vestia waren aanwezig om de afspraken te ondertekenen.

Karin Schrederhof, o.a. wethouder Wonen, zei het volgende over de prestatieafspraken: “Ik ben er trots op dat de huurdersorganisaties dit jaar mooie voorstellen hebben gedaan die we met elkaar gaan verkennen en uitwerken in de praktijk. Ik hoop echt dat de proef met de ‘doorstroommakelaars’ nieuwe inzichten oplevert. De huurders gaven aan dat we ons hierbij veel meer op de leefsituatie van mensen zouden moeten richten en niet alleen op de stenen of de efficiency voor de woningmarkt. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren als we óók kijken naar de schulden en eventuele eenzaamheidsgevoelens én wat dan een passende oplossing is voor een nieuwe woonsituatie.“

Ondertekening van de Prestatieafspraken door Jenny Wijnmaalen (lid van de Algemene Raad van de Huurdersraad Vestia)

De vertegenwoordigers van de betrokken partijen

 

Tags: ,

Dit willen wij van Vestia № 4: Garantie veiligheid- en mobiliteit ouderen

Wij zouden graag willen van Vestia dat ze:

 

Woon-basisbehoeften van oudere huurders garanderen, namelijk: mobiliteit en veiligheid.

 1. De mobiliteit van de huurder wordt gegarandeerd voor zover Vestia deze kan beïnvloeden. Dat betekent dat de huurder(s) zelf uit de woning naar straat kan komen en andersom.
 2. De veiligheid van het gebruik van de woning is gegarandeerd voor huurder en omwonenden.
 3. Indien de WMO en/of Vestia bepaalde aanpassingen aan de woning niet kunnen of willen realiseren waardoor de mobiliteit of veiligheid niet zijn gegarandeerd, dan doet Vestia inspanningen om de huurder(s) naar een passende woning te laten verhuizen.

 

Achtergrond

 • 30% van de Vestia-bewoners is 65+ en hun leeftijd neemt behoorlijk snel toe. Deze groep verhuist amper. We kennen veel situaties van huurders die eigenlijk niet in een geschikte woning wonen of aanpassingen nodig hebben. Mensen moeten het lang zelf redden in hun woning (“zelfredzaamheid”), eventueel met de hulp van de gemeente (“Wet Maatschappelijke Ondersteuning”)
 • Vestia moet aan alle gemeenten elk jaar aantonen wat zij doen voor deze groep woningzoekenden/inwoners en hierover worden afspraken gemaakt per gemeente met gemeente én ons
 • Vestia heeft beloofd dit jaar te omschrijven hoe ze omgaan met oudere mensen
 • Wij hebben een werkgroep “wonen met zorg” die bestaat uit experts en ervaringsdeskundigen

 

Hoe denk jij hierover? Heb je hier zelf mee te maken of wil je meedenken?

Tags: ,

Een geschil in Zoetermeer

We hebben te maken met een bijzondere situatie in Zoetermeer. De gemeente heeft een geschil ingediend bij de geschillencommissie prestatieafspraken, omdat Vestia volgens hen (en ons) niet voldoende doet om in 2017 voldoende sociale huurwoningen te behouden. Dit gaat over betaalbaarheid en beschikbaarheid. Het geschil ondersteunen wij met een zienswijze van een paar pagina’s. Lees hier onze uitleg of klik gelijk door naar de met feiten en cijfers onderbouwde zienswijze

 

Achtergrond: er staan zo’n 6.000 woningen van Vestia in Zoetermeer, zo’n 9% van alle Vestia-huishoudens. Wij werken in Zoetermeer nauw samen met de HBVZ, de vereniging die de Huurdersraad mede heeft opgericht én aldaar de belangen van de huurders op lokaal niveau behartigt.

Stadshart Zoetermeer

Wat betekent betaalbaarheid en beschikbaarheid voor ons?

In vrijwel alle gemeenten zijn er wachttijden voor een sociale huurwoning. In sommige gemeenten is de wachttijd veel langer dan in andere gemeenten. Als het aantal sociale huurwoningen minder wordt, komen er minder woningen beschikbaar met als gevolg dat de wachttijden langer worden. In één jaar tijd is de wachttijd, voordat bewoners een woning in Zoetermeer kregen, gestegen van 40 maanden in 2015 naar 42 maanden in 2016. Wij vinden dat de wachttijden in ieder geval niet langer moeten worden. Kortom, voldoende huurwoningen aanbieden is belangrijk.

Daarnaast is betaalbaarheid ook heel belangrijk. Als er veel huurwoningen zijn, maar ze worden allemaal in de vrije sector verhuurd, blijft er nog steeds sprake van een lange wachttijd. Er zijn steeds meer Vestia-woningen in Zoetermeer beschikbaar met een huur boven de €710. Vestia is in de eerste plaats een sociale verhuurder, van sociale huurwoningen en daar staan wij dus ook voor.

 

Voorbeeld van vrije sector aanbod. Er bestaat een grote kans dat deze woning eerst sociaal verhuurd werd.

Voorbeeld van sociaal aanbod in Zoetermeer. Een appartement dat nog steeds sociaal verhuurd wordt, maar wel bijna tegen de vrije sectorhuur aanzit.

Wat is er dan aan de hand in Zoetermeer?

In 14 gemeenten zijn in 2016 afspraken* gemaakt tussen Vestia, gemeente en ons als huurdersvertegenwoordiging. De inzet van Vestia en de gemeente op het woonklimaat wordt daarin bepaald. Tijdens overleg tussen de drie partijen kwam al vrij snel naar voren dat Vestia weinig kon verbeteren aan de inzet op betaal- en beschikbaarheid in Zoetermeer, sterker nog: de situatie zou verslechteren. Daartegenover staat dat zowel de gemeente als de Huurdersraad de inzet onder de maat vinden. Op de lange termijn is het doel van Vestia om naar 65% sociale huurwoningen en 35% vrije sector huurwoningen te gaan, waardoor het moeilijker wordt voor huishoudens met een lager inkomen om een woning te vinden van Vestia in Zoetermeer. De twee andere grote corporaties die actief zijn in Zoetermeer – Vidomes en de Goede Woning – gaan in de toekomst nieuwe woningen bijbouwen. Vestia blijft op dit gebied achter, terwijl zij ook verantwoordelijkheid moet nemen.

Geschil en zienswijze

De gemeente Zoetermeer heeft ervoor gekozen om bij het Ministerie een oordeel te halen over de inhoud van ons geschil. De geschillencommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken die over de prestatieafspraken gaan, officieel adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet, is hier de aangewezen instantie voor. Het geschil gaat over dat Vestia’s inzet niet aansluit bij de Woonvisie van de gemeente op het gebied van: beschikbaarheid, verhuurbeleid, verkoopbeleid en liberalisatiebeleid. De geschillencommissie vroeg ons per brief om ook een zienswijze af te geven over het geschil van de gemeente Zoetermeer met Vestia. In de zienswijze hebben wij geschreven over de belangrijke thema’s beschikbaarheid en betaalbaarheid en hebben het opgestuurd naar de geschillencommissie. Ben je benieuwd naar de zienswijze? Die kun je hier lezen.

* Afspraken (ook wel prestatieafspraken) worden gemaakt in gemeenten waar een Woonvisie is vastgesteld. Op basis van de Woonvisie schrijven de woningcorporaties hun inzet op in een bieding. De inzet gaat over het woonklimaat wat opgedeeld kan worden in onderwerpen zoals betaalbaarheid, beschikbaarheid, verkoopbeleid en leefomgeving.

Tags: , , , , , , , , ,

Slot-event Stookjerijk

Tijdens deze bijeenkomst wordt er teruggeblikt op de afgelopen vijf jaar Stook je Rijk. Ook komen de vorderingen tussen woningcorporaties, huurders en gemeenten om samen tot duurzame prestatie-afspraken te komen naar voren.

Wij zijn er ook bij om onze ervaringen te delen.

Tags: , ,

Eindelijk inzicht: betaalbaarheid van wonen

We zijn echt heel blij met de “lokale monitor Wonen”. Want eindelijk kunnen we elke gemeente vergelijken met een andere gemeenten, regiogemeenten en de gemiddelde Nederlandse gemeente: zijn er daar wel genoeg/veel woningen ten opzichte van het aantal (potentiële) huurders? De monitor helpt ons bij het maken van prestatieafspraken. 

 

Zelf kijken hoe het in jouw gemeente staat met de (corporatie)woningen en huurders? Gebruik zelf de lokale monitor Wonen; Wat vind jij van het aanbod in jouw gemeente? Laat het achter op de plek voor reacties hieronder!

 

Voorbeeld: Rotterdam

Overigens hebben we de eerste dag de monitor gelijk kunnen gebruiken om aan te tonen dat de woningvoorraad in Rotterdam helemaal niet “in balans” is zoals de wethouder beweert. Een mooi voorbeeld om aan te tonen wat de monitor kan blootleggen.

 

Tags: , , , ,

Zoetermeerse prestatieafspraken niet ondertekend door de huurdersorganisaties

Vestia is als enige Zoetermeerse woningcorporatie gevraagd om hun bieding in 2015 voor de prestatieafspraken voor 2016-2019 te herschrijven. Dinsdag 28 juni jl. heeft de gemeente Zoetermeer de prestatieafspraken alsnog met Vestia en de andere Zoetermeerse corporaties de Goede Woning en Vidomes ondertekend. Maar: de huurders tekenden niet mee en wel om de volgende redenen.

De huurders zijn van mening dat De Goede Woning en Vidomes de gemeente ruim voldoende bieden, dit in tegenstelling tot Vestia. Betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen is voor huurders die nu in Zoetermeer wonen en voor toekomstige huurders van groot belang. Dit lijkt nu niet voldoende gewaarborgd door Vestia. De komende maanden zullen de Woonkoepel, gemeente en corporaties om de tafel zitten om te praten over de prestatieafspraken voor 2017.

Voor meer informatie, zie het artikel in het Streekblad Zoetermeer

Tags: , ,

Prestatieafspraken houden ons van de straat

Nieuw sinds juni 2015 is het recht voor huurders om bij prestatieafspraken (afspraken tussen één gemeente en één of meerdere corporaties) flinke invloed uit te oefenen. Natuurlijk pakken we deze kans met beide handen aan.

 

Feiten en cijfers 

 • Zo’n 72.000 woonhuizen worden door Vestia verhuurd in meer dan 100 gemeenten
 • 13 gemeenten willen dit jaar prestatieafspraken maken
 • Waaronder de grootste Vestia gemeenten, we zetten ons dus in voor tienduizenden huurders door mee te doen met prestatieafspraken

 

De onderwerpen

In prestatieafspraken worden afspraken gemaakt over in ieder geval

 • Betaalbaarheid van de woningen en de hoeveelheid betaalbare woningen
 • De beschikbaarheid van de betaalbare woningen voor de diverse groepen huurders
 • Duurzaamheid en energiezuiningheid van woningen
 • Kwaliteit van woningen
 • Leefbaarheid van de omgeving

 

 

Onze uitgangspunten

 1. Dit is een mooie kans om huurdersbelangen te behartigen
 2. We zoeken in de steden actief contact met mede-huurders, lukt dat niet dan zoeken we een goede oplossing.
 3. Vaak kiest een huurder niet om te wonen bij één bepaalde corporatie, daarom werken we als het kan en nuttig is samen met andere huurdersorganisaties
 4. Onze rol: wij staan voor invloed uitoefenen op betaalbaar, veilig en prettig wonen voor huurders, door huurders.
 5. Onze voorkeur gaat uit naar een gezamenlijk bod van Vestia-De Huurdersraad. Dit kan alleen als er overeenstemming is, soms is die er niet, dan zoeken we een andere oplossing.
 6. De gemeente en Vestia moeten voldoende aandacht en informatie geven om het maken van goede afspraken te realiseren

 

Stand van zaken prestatieafspraken juni 2016

We zitten midden in het proces! De stand van zaken is als volgt:

 • Rotterdam: Wij zijn het oneens met de Woonvisie en steunen het Woonreferendum. Woon je in Rotterdam? Ga dan naar de website van het Woonreferendum en teken! Er zijn al 9.000 van de 10.000 handtekeningen binnen. Tekenen is erg belangrijk, omdat het belangrijk is dat de Rotterdamse sociale woningvoorraad behouden wordt.

In deze gemeenten zijn huurders al gehoord en/of betrokken bij de bieding en/of woonvisie:

 • Barendrecht: wij zijn in contact met bewonerscommissies
 • Den Haag heeft een eigen werkgroep
 • Delft heeft een beginnende werkgroep, wij zijn op zoek naar versterking. Neem contact op!
 • Westland heeft een eigen werkgroep die contact houdt met alle bewonerscommissies
 • Zoetermeer heeft een eigen huurdersorganisatie en de Woonkoepel Zoetermeer. De Huurdersraad assisteert
 • Zuidplas kent de VOOH. Dit is een bundeling van zes bewonerscommissies en de Huurdersraad assisteert

En voor de volgende gemeenten zijn wij bezig met het in contact komen met mede-huurders:

 • Brielle in samenwerking met de gemeente
 • Nieuwkoop
 • Pijnacker-Nootdorp in samenwerking met Vestia

 

Tot slot

 • Over één maand zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Tegen die tijd plaatsen wij een nieuw bericht op deze website.
 • Woon je in één van de genoemde steden en wil je meedoen? Neem dan contact met ons op!
 • Wij zijn bezig met het verzamelen van e-mailadressen. Straks kunnen we per e-mail stellingen en vragen voorleggen en kunnen huurders vanuit huis meedoen.

Tags: , ,