Druk met regels over de Zelf Aangebrachte Voorziening, het Lik op Stuk-beleid en meer

Meestal plaatst de LHV alleen afgegeven adviezen op de website. Maar dit artikel gaat erover waar de LHV op dit moment mee bezig is en welke projecten net zijn afgerond. Aan de hand van een uitleg wordt stilgestaan bij welke activiteiten er allemaal bij komen kijken om tot nieuw beleid te komen.

Instemmingsrecht bij Lik op Stuk-beleid (Zo is het Prettig wonen!)

Een vraag: Stel, u woont in een flat en ’s morgens treft u braaksel in de gang op de vloerbedekking aan. Om toegang te krijgen tot de gangen van uw complex, is een sleutel vereist. Het is dus waarschijnlijk een mede-bewoner die deze vervuiling heeft veroorzaakt. Wie wijst de dader aan en wat als deze niet gevonden wordt? Wie is verantwoordelijk voor het melden? En het belangrijkste: Wie gaat het braaksel opruimen? Omdat dit dagelijkse praktijk bij Vestia is, moeten hier eenduidige regels voor zijn.

In de praktijk meldt de dader zich vaak niet en ruimt helaas ook het braaksel niet op. Vestia moet dan een aparte schoonmaakopdracht uitzetten. Hetzelfde geldt voor het verwijderen van andere rommel, zoals uitwerpselen van huisdieren, grof vuil en vuilniszakken. Jaarlijks kost dit Vestia zo’n €600.000. Uiteindelijk betalen de huurders van Vestia dit, uit hun kale huur.

Vestia heeft zich over dit vraagstuk gebogen en betrok de LHV hier bij. Na een voorgesprek kwam Vestia met een voorstel richting de LHV in adviesvorm. In het kort stelde Vestia twee scenario’s voor:

  • De vervuiler of dader is bekend: Vestia pleegt zo veel als mogelijk inzet om de dader te achterhalen, en verhaalt de gemaakte kosten op de dader.
  • De vervuiler of dader is niet bekend: Vestia stelt alle huurders van het complex in de gelegenheid om binnen afzienbare tijd de rommel op te ruimen. Wordt er geen gehoor aan deze oproep gegeven, dan wordt de schoonmaakopdracht via de servicekosten op alle huurders van het complex verhaald.

Op die manier wordt de sociale controle een duwtje in de goede richting geholpen en hoopt Vestia het veroorzaken van rommel sterk te ontmoedigen.

Zonder een akkoord van de LHV mocht dit beleid niet worden ingevoerd. De LHV heeft na gesprekken met de achterban over het precieze voorstel gekozen om nog géén instemming te verlenen. De redenen hiervoor zijn zeer uiteenlopend, bijvoorbeeld: de basis bij Vestia moet eerst op orde zijn (dat wil zeggen: complexen moeten goed beveiligd zijn, er mag niet worden doorbelast aan huurders als de dader net zo goed een niet-bewoner had kunnen zijn), het uitgangspunt moet zijn dat er zo veel als mogelijk inzet wordt gepleegd op het achterhalen van de dader (goed cameratoezicht kan hierbij helpen, dan is doorbelasten aan een complex onnodig) en dit soort beleid moet ten allen tijden gemaximeerd zijn (doorbelasten aan een heel complex mag slechts een beperkt aantal keer/tegen een beperkte prijs).

Omdat de LHV negatief adviseerde en instemmingsrecht heeft, wordt het beleid zoals Vestia dat voorstelde niet ingevoerd. Daarmee is het project niet afgesloten: het vraagstuk is niet opgelost en het opruimen van het braaksel zal in de praktijk waarschijnlijk aan alle Vestia huurders worden doorbelast zoals al jaren wordt gedaan. De LHV en Vestia zijn in gesprek over een vorm van beleid waarmee de bezwaren van de LHV worden weggenomen. De uitkomst zal een beleid zijn waarmee zowel Vestia als alle huurders mee zijn geholpen. Het doel van de LHV is hierbij: verbetering van de service- en dienstverlening, eerlijk beleid én tevreden huurders.

Adviesrecht bij prestatieafspraken en woningtoewijzing in Rotterdam

Ook heeft de LHV vorige maand 3 adviezen afgegeven aan Vestia en de gemeente Rotterdam. Een van deze adviezen ging over de prestatieafspraken en de andere twee over de manier waarop vrijkomende woningen worden verdeeld onder en aangeboden aan woningzoekenden in de regio Rotterdam. In de regio Rotterdam zijn meerdere Vestia huurdersorganisaties actief, vorig jaar brachten zij allen apart advies uit. De huurdersorganisaties van Vestia in de gemeente Rotterdam hebben dit jaar de krachten gebundeld en via de LHV met één stem gesproken. Centraal stond, dat de aandacht en focus van de gemeente(n) en corporatie(s) uitging naar de huurder, en zaken die voor de hurend Rotterdammer van belang zijn.

In de maak: advies over de Zelf Aangebrachte Voorziening

Zoals u weet werkte Vestia voor 2013 vanuit 15 woonbedrijven. Die hanteerden eigen regels en werkwijzen. Vestia bestaat nu uit 7 vestigingen, het is niet eerlijk als zij nog steeds 15 manieren van werken hanteren. Daarom wordt al het beleid stap voor stap herzien. Eén van de vraagstukken die nu wordt behandeld, is de omgang met de Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). De ZAV betreft een verandering of verbetering in of aan de huurwoning die door huurders zelf is aangebracht (bijvoorbeeld een ligbad, schotelantenne of luxe deurknoppen). Het ZAV-beleid geeft voor Vestia en Vestia huurders antwoord op vragen als:

  • Wat mag u zelfstandig veranderen of waaraan mag u zelfstandig klussen in uw woning?
  • Waarvoor moet u toestemming vragen aan Vestia, en hoe beoordeelt Vestia deze aanvragen?
  • Wat moet u doen met de ZAV als u verhuist: meenemen, laten zitten?
  • Betaalt Vestia u voor een ZAV als het een verbetering aan uw woning betreft?=

De LHV brengt een dezer dagen advies uit aan Vestia, op basis van een voorstel van Vestia én het huidig beleid. Bij het advies worden huurders betrokken die hebben aangegeven mee te willen praten. De LHV baseert zich in het advies op de wet, de praktijk, een evaluatie van het huidig beleid en op het uitgangspunt dat nieuw beleid praktisch, begrijpelijk en klantvriendelijk moet zijn.

In de maak: advies over de tweede reorganisatie

Vanaf 1 januari 2016 zal Vestia opnieuw reorganiseren. De veranderingen zijn vooral intern, maar een aantal zaken raken de service- en dienstverlening richting huurders. De LHV schrijft over dat deel van de reorganisatie een advies. Doel is uiteraard dat de huurders een serviceniveau ervaren die ten minste gelijk is aan het huidige niveau en het liefst beter.

De Warmtewet

Precies één jaar geleden plaatsten we dit bericht over de oprichting van de werkgroep Warmtewet. Deze werkgroep is nog steeds actief. Hoewel de wet per 1 januari 2014 van kracht is, hoeven corporaties de wet pas per 1 januari 2016 geïmplementeerd te hebben. Tot die tijd spreekt de werkgroep met Vestia over de wijze waarop de wet wordt ingevoerd. Dit “spreken” vertaalt zich in het maximaal gebruik van het huurdersrecht (instemmings-, advies- en informatierecht) om ervoor te waken dat de wet precies zo wordt ingevoerd als bedoeld: ter bescherming van de huurder.

Hebt u informatie over de Warmtewet, of wilt u zich aansluiten bij de werkgroep? Mail dan naar michelle@huurdersraadvestia.nl.

Kortom: de LHV is druk voor u

Zoals u leest is er veel te doen voor huurders van Vestia. Door alle wijzigingen in de organisatie en het beleid van Vestia, is er altijd wel een onderdeel waar u aan kunt bijdragen. Wilt u iets betekenen voor uw woonomgeving en uw buren, overweeg dan te solliciteren op een functie in het bestuur of mail Laurette Vermeulen, de beleidsmedewerker van de LHV, op info@huurdersraadvestia.nl met uw interesse of idee!

Tags: , , , , , ,