Persbericht: LHV pas positief over grote vastgoedtransactie als minister Blok voorwaarden oplegt aan Patrizia

Op 20 oktober jongstleden bracht de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) haar zienswijze met betrekking tot de verkoop van 5.500 woningen aan de buitenlands belegger Patrizia uit. Het advies luidt: “voorwaardelijk positief”.

Erger kan het niet

Een ‘op winst beluste vastgoedhaai die ons tegen een goed bod zó weer doorverkoopt’, is zomaar een kreet die de LHV hoorde toen zij huurders vroeg hoe zij denken over Patrizia. Er is onrust binnen de 5.500 huishoudens die zich geconfronteerd zien met deze commerciële partij als nieuwe verhuurder. Hoewel Patrizia in het algemeen wel sprak met de LHV wilde zij concreet geen afspraken maken over de belangenbehartiging van deze huurders na de verkoop om zo de onrust weg te nemen. Echter de LHV ziet ook dat deze verkoop voor Vestia noodzakelijk is en dat de verkoopprijs van het vastgoed goed lijkt te zijn. De LHV stelt zich, als belangenbehartiger van de huurders, dan ook op het standpunt dat minister Blok zich bij zijn afweging om de verkoop wel of niet goed te keuren niet alleen moet laten leiden door een financieel belang maar ook door een sociaal belang waardoor hij er voor zorgt dat participatie door huurders mogelijk blijft.

De huurder als mens, niet zijn huis als cash cow

De LHV adviseert dan ook “voorwaardelijk positief” wat betekent dat zij positief is over de verkoop mits de minister hieraan vijf voorwaarden verbindt. Zo zal Patrizia een huurdersorganisatie in de zin van de wet zal moeten erkennen waarmee zij afspraken maakt over de wijze waarop belangenbehartiging geschiedt. Daarnaast zal er beleid gemaakt moeten worden met betrekking tot onderhoud, klachtenafhandeling, incassobeleid en de aanwezigheid van huismeesters. Dit beleid moet kenbaar worden gemaakt aan de bewonerscommissies per complex. Verder moet er, om te voorkomen dat Patrizia het vastgoed snel weer doorverkoopt, een verplichting tot verhuur van drie jaar worden opgelegd.

Tot slot

De LHV heeft een uitgebreid adviestraject doorlopen waarbij alle aspecten die van belang waren zo goed als mogelijk zijn doorgelicht. Daarbij viel op dat het verkoopproces als geheel niet transparant is verlopen. Dat hoeft geen probleem te zijn als er maar een toezichthoudend orgaan is dat het proces als geheel toetst. Dat orgaan is er echter niet. Wel vertonen de toetsingskaders van de externe toezichthoudende organen grote overlap met elkaar. Tot slot blijkt de partij die het vastgoed heeft getaxeerd ook de partij die het vastgoed (na overgang aan Patrizia) gaat beheren. Door dergelijke punten te benoemen en mee te nemen in haar afweging is de LHV tot een positief kritische zienswijze gekomen. Hiermee wordt hopelijk recht gedaan aan de belangen van alle betrokken huurders. Daarnaast moet het een signaal zijn aan alle overig betrokken partijen om zorgvuldig met de huurders om te gaan. Weliswaar zijn zij voor verhuurders onmisbaar, maar worden ze ook vaak niet gekend in hun belangen.

Het advies wordt gepubliceerd op de LHV website huurdersraadvestia.nl. Klik hier om het te downloaden.

—————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Laurette Vermeulen van de Landelijke Huurdersraad Vestia op 06-48086830.

Tags: , , ,

Persbericht: Reactie Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) op de verkoop van 5.500 woningen aan een buitenlandse belegger 


 
Het bestuur van de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) is op de hoogte gebracht van de verkoopovereenkomst die Vestia op 24 juli 2014 met een Duitse beursgenoteerde belegger heeft gesloten. Het betreft de verkoop van onder andere 5.500 woningen van Vestia.

De LHV heeft nog geen adviesaanvraag van Vestia ten aanzien van deze verkoop ontvangen. Omdat de details van de verkoop nog niet bij de LHV bekend zijn, kan de LHV deze complexe verkoop nog niet beoordelen. Zodra alle benodigde informatie is ontvangen, zal de LHV zich een oordeel vormen over het belang van deze verkoop voor huurders van Vestia en zal de LHV Vestia daarover adviseren. Bij dit advies zullen lokale huurdersorganisaties betrokken worden.

 

—————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Laurette Vermeulen van de Landelijke Huurdersraad Vestia op 06 48 08 68 30.

Tags: , , , ,