Woningen in Bergeijk verkocht aan twee woningcorporaties

De Huurdersraad van Vestia heeft positief geadviseerd op het voorgenomen besluit van Vestia om haar woningen in de gemeente Bergeijk te verkopen aan de corporaties Woningstichting Woningbelang en Woningstichting de Zaligheden.

Bergeijk is een maatwerkgemeente in Limburg waarin 446 huurwoningen van Vestia na het doorlopen van de vereiste toestemmingen van de toezichthouders, gemeente en Rijk (en van de Huurdersraad) per 1 januari 2022 verkocht zullen worden.

Bij het advies is gebruik gemaakt van de resultaten van een online enquête die door de Huurdersraad zelf is uitgezet, een bewonersenquête van de bewonerscommissie Bergeijk uit 2019 en twee gesprekken met de bewonerscommissie Bergeijk. Voor de huurders is het vooral belangrijk dat de nieuwe corporaties aandacht zullen hebben voor het matigen van de huuraanpassingen, de aanpak van het achterstallig onderhoud en isolatie van de woningen.

Bekijk het advies van de Huurdersraad:

Lees hier het bericht van de betrokken woningcorporaties over de definitieve overname.

Lees hier al onze adviezen over de verkoop van maatwerkgemeenten.

Tags: , , ,

Woningen van Vestia in gemeente Barendrecht overgenomen

De Huurdersraad heeft een positief advies uitgebracht op het voorgestelde besluit van Vestia woningen in Barendrecht aan Havensteder, Wooncompas en Patrimonium Barendrecht te verkopen. De verkoop van deze maatwerkgemeente is rond. Het advies bestaat uit een onderbouwing waarom we positief tegen de verkoop staan. Daarnaast wordt omschreven hoe om te gaan met de communicatie en participatie van huurders door Vestia in het algemeen en door de nieuwe corporaties voor oud-Vestiahuurders in het bijzonder. Daarbij wordt de nieuwe corporatie geadviseerd over bijvoorbeeld beheer en onderhoud. Deze informatie komt o.a. bij de huurders en bewonerscommissies vandaan via onder meer een enquête. We gaan ervan uit dat we zo de huurders, de corporaties en huurdersorganisaties een warme overdracht kunnen geven.

Bekijk hier ons advies. Dat is opgesteld in samenwerking met actieve huurders in dat gebied. De reactie van Vestia hierop lees je hier: Reactie Vestia op advies Huurdersraad.

We wensen alle oud-Vestia-huurders nog veel woonplezier bij Havensteder, Wooncompas en Patrimonium Barendrecht toe.

Wordt je woning ook binnenkort verkocht of wil je op een andere manier meedenken met de Huurdersraad Vestia meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Tags: , ,

Advies verkoop woningen Vestia in Pijnacker-Nootdorp aan Staedion

De Huurdersraad heeft in juli advies uitgebracht op het voorgestelde besluit van Vestia woningen in Pijnacker-Nootdorp aan Staedion te verkopen. Inmiddels is de verkoop van deze maatwerkgemeente rond.  Het advies bestaat uit een onderbouwing waarom we positief staan tegenover de verkoop aan Staedion en daarnaast uit advies hoe om te gaan met de communicatie en participatie van huurders door Vestia in het algemeen en door Staedion voor de oud-Vestiahuurders in het bijzonder. Daarnaast advies aan Staedion over het beheer, onderhoud en verhuurbeleid van het bezit. We hebben in de laatste twee delen de input van de huurders verwerkt uit twee online enquêtes. We gaan ervanuit dat we zo de huurders, Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) een warme overdracht kunnen geven.

Bekijk ons advies opgesteld in samenwerking met actieve huurders in dat gebied en de reactie van Vestia door op de links te klikken. Daarnaast hebben we twee enquêtes uitgevoerd, onze landelijke enquête van juni en een verzoek onder de huurders van Pijnacker-Nootdorp waarin we tips vroegen voor dit advies.

We wensen alle oud-Vestia-huurders nog veel woonplezier bij Staedion toe.

Wordt je woning ook binnenkort verkocht of wil je op een andere manier meedenken met de Huurdersraad Vestia meld je dan aan met e-mailadres voor de nieuwsbrief.

Tags: , , ,

Noorderlicht: (zorg)woningen van Vestia in provincie Groningen overgenomen

De Huurdersraad heeft al vorig jaar een advies uitgebracht op het voorgestelde besluit van Vestia woningen in Groningen aan Estea te verkopen. De huurders blijven huren bij Vestia of hun zorginstelling. Inmiddels is de verkoop rond. Met een afvaardiging van de bewonerscommissies zijn we langs geweest bij de koper voor een warme overdracht van de samenwerking met de huurders.

Nieuwsgierig naar ons advies – opgesteld in samenwerking met de bewonerscommissies in dat gebied – waarin we onder andere aandacht vragen voor goede participatie aan de nieuwe verhuurder, lees dan hier verder. Meer informatie hierover in de nieuwsberichten van Vestia en Estea. We wensen alle oud-Vestia-huurders nog veel woonplezier bij Estea toe.

N.B. door de gevoeligheid van zo’n verkoop van vastgoed hebben wij logisch, maar helaas deze informatie voor ons moeten houden en is dit werk van de Huurdersraad ook niet meegenomen in het jaarverslag over 2019.

Tags: , ,

Persbericht: LHV pas positief over grote vastgoedtransactie als minister Blok voorwaarden oplegt aan Patrizia

Op 20 oktober jongstleden bracht de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) haar zienswijze met betrekking tot de verkoop van 5.500 woningen aan de buitenlands belegger Patrizia uit. Het advies luidt: “voorwaardelijk positief”.

Erger kan het niet

Een ‘op winst beluste vastgoedhaai die ons tegen een goed bod zó weer doorverkoopt’, is zomaar een kreet die de LHV hoorde toen zij huurders vroeg hoe zij denken over Patrizia. Er is onrust binnen de 5.500 huishoudens die zich geconfronteerd zien met deze commerciële partij als nieuwe verhuurder. Hoewel Patrizia in het algemeen wel sprak met de LHV wilde zij concreet geen afspraken maken over de belangenbehartiging van deze huurders na de verkoop om zo de onrust weg te nemen. Echter de LHV ziet ook dat deze verkoop voor Vestia noodzakelijk is en dat de verkoopprijs van het vastgoed goed lijkt te zijn. De LHV stelt zich, als belangenbehartiger van de huurders, dan ook op het standpunt dat minister Blok zich bij zijn afweging om de verkoop wel of niet goed te keuren niet alleen moet laten leiden door een financieel belang maar ook door een sociaal belang waardoor hij er voor zorgt dat participatie door huurders mogelijk blijft.

De huurder als mens, niet zijn huis als cash cow

De LHV adviseert dan ook “voorwaardelijk positief” wat betekent dat zij positief is over de verkoop mits de minister hieraan vijf voorwaarden verbindt. Zo zal Patrizia een huurdersorganisatie in de zin van de wet zal moeten erkennen waarmee zij afspraken maakt over de wijze waarop belangenbehartiging geschiedt. Daarnaast zal er beleid gemaakt moeten worden met betrekking tot onderhoud, klachtenafhandeling, incassobeleid en de aanwezigheid van huismeesters. Dit beleid moet kenbaar worden gemaakt aan de bewonerscommissies per complex. Verder moet er, om te voorkomen dat Patrizia het vastgoed snel weer doorverkoopt, een verplichting tot verhuur van drie jaar worden opgelegd.

Tot slot

De LHV heeft een uitgebreid adviestraject doorlopen waarbij alle aspecten die van belang waren zo goed als mogelijk zijn doorgelicht. Daarbij viel op dat het verkoopproces als geheel niet transparant is verlopen. Dat hoeft geen probleem te zijn als er maar een toezichthoudend orgaan is dat het proces als geheel toetst. Dat orgaan is er echter niet. Wel vertonen de toetsingskaders van de externe toezichthoudende organen grote overlap met elkaar. Tot slot blijkt de partij die het vastgoed heeft getaxeerd ook de partij die het vastgoed (na overgang aan Patrizia) gaat beheren. Door dergelijke punten te benoemen en mee te nemen in haar afweging is de LHV tot een positief kritische zienswijze gekomen. Hiermee wordt hopelijk recht gedaan aan de belangen van alle betrokken huurders. Daarnaast moet het een signaal zijn aan alle overig betrokken partijen om zorgvuldig met de huurders om te gaan. Weliswaar zijn zij voor verhuurders onmisbaar, maar worden ze ook vaak niet gekend in hun belangen.

Het advies wordt gepubliceerd op de LHV website huurdersraadvestia.nl. Klik hier om het te downloaden.

—————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Laurette Vermeulen van de Landelijke Huurdersraad Vestia op 06-48086830.

Tags: , , ,

Persbericht: Reactie Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) op de verkoop van 5.500 woningen aan een buitenlandse belegger 


 
Het bestuur van de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) is op de hoogte gebracht van de verkoopovereenkomst die Vestia op 24 juli 2014 met een Duitse beursgenoteerde belegger heeft gesloten. Het betreft de verkoop van onder andere 5.500 woningen van Vestia.

De LHV heeft nog geen adviesaanvraag van Vestia ten aanzien van deze verkoop ontvangen. Omdat de details van de verkoop nog niet bij de LHV bekend zijn, kan de LHV deze complexe verkoop nog niet beoordelen. Zodra alle benodigde informatie is ontvangen, zal de LHV zich een oordeel vormen over het belang van deze verkoop voor huurders van Vestia en zal de LHV Vestia daarover adviseren. Bij dit advies zullen lokale huurdersorganisaties betrokken worden.

 

—————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Laurette Vermeulen van de Landelijke Huurdersraad Vestia op 06 48 08 68 30.

Tags: , , , ,

Advisering bij verkopen

De Landelijke Huurdersraad Vestia heeft na het uitbrengen van haar derde verkoopadvies heldere afspraken gemaakt met Vestia over advisering bij woningverkoop. Niet alleen hebben we vastgesteld wanneer we gebruikmaken van adviesrecht bij verkoop, ook legden we vast dat LHV elk kwartaal inzicht krijgt in de verkoopresultaten van Vestia.

Graag blikken we terug op gegeven verkoopadviezen, leggen we aan u uit waarom advisering bij woningverkoop door huurders aan Vestia van belang is en hoe LHV adviseert bij woningverkoop. 

Verder lezen…

Tags: , ,