Onze brief aan de volkshuisvesting ‘Steun het plan en red ons: huurders van Vestia!’

Vestia heeft een plan gemaakt om definitief uit de financiële crisis te komen. Ze heeft alle woningcorporaties in Nederland gevraagd om mee te helpen en dat kost geld. Vestia moet volgens het plan splitsen in drie woningcorporaties. Een corporatie Delft/Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam. Die gaan dan ook anders heten. Hoe dat er allemaal uit gaat zien, dat is nog niet bekend. Ook duurt het nog een aantal jaren voordat dat allemaal is geregeld.

De eerste stap is dat alle woningcorporaties het plan bespreken op hun Aedes-congres op 9 februari 2021 en zullen besluiten of ze akkoord gaan met dat plan. In de brief Steun het plan en red ons: huurders van Vestia vragen wij alle woningcorporaties hun steun uit te spreken voor het plan. We denken dat de huurders van Vestia daarmee een stuk beter af zijn in de toekomst.

De drie nieuwe corporaties moeten in staat zijn om als een gewone corporatie voor de huurders te werken. Ze worden niet rijk maar gaan sober en doelmatig werken. De Huurdersraad en de uiteindelijke drie huurdersorganisaties zullen zich er voor inzetten dat dat ook lukt en dat de huurders goed wonen en plezierig huren. We gaan daarom een onafhankelijke commissie opzetten die hiervoor een monitor gaat maken. We spraken met Vestia af dat huurders, bewonerscommissies en Huurdersraad nog beter geïnformeerd en betrokken worden in de plannen voor de nieuwe corporaties.

We vragen ook de huurders van alle andere corporaties om het plan van Vestia te omarmen om zo de huurders van Vestia een kans te geven op goed wonen, al begrijpen we dat we heel wat van ze vragen. Het is nu nodig!

Tenslotte vragen we ook de politiek, overheden en andere organisaties om alle hulp en inzet die nodig is om de nieuwe Vestia’s tot een succes te maken.

Verder lezen:


Wil je als huurder van Vestia meedenken en doen met de Huurdersraad in deze interessante periode? Geef je vrijblijvend op om meer te weten te komen over ons vrijwilligerswerk.


foto ter illustratie – geen Vestia-gebouwen

Tags: , , , , , , , , , , ,

Advies reorganisatie Vestia

Op 14 december 2012 heeft de LHV Vestia als volgt geadviseerd over de voorgenomen reorganisatie.

 

Aan het bestuur van Vestia

Nieuwerkerk a/d IJssel, 14 december 2012

Geacht bestuur van Vestia,

Op woensdag 28 november heeft een delegatie van het Dagelijks Bestuur van de Landelijke Huurdersraad van Vestia gesprekken gevoerd met de kwartiermakers wonen en onderhoud. Deze kwartiermakers hebben tot taak om de reorganisatie van Vestia voor te bereiden.

Hoewel de gesprekken verliepen in een prettige sfeer en zeer informatief waren, zijn onze grote twijfels over de reorganisatie hierdoor niet weggenomen. In het onderstaande zullen wij onze belangrijkste argumenten belichten.

In de eerste plaats hebben wij twijfels over de haalbaarheid van de bezuinigingen die beoogd worden met deze reorganisatie. Natuurlijk zien wij ook dat door de financiële problemen de nadruk bij Vestia meer zal komen te liggen op het beheren van het huidige bezit. Een logisch gevolg daarvan is het grotendeels overbodig worden van het personeel dat zich bezig hield met de ontwikkeling van nieuwbouw projecten en renovaties. Ook in besparingen die kunnen volgen uit het verhuizen van dure huurpanden naar eigen, leegstaande kantoorpanden kunnen wij ons vinden.

Maar is het niet zo dat Vestia altijd al een relatief goedkoop opererende organisatie was in vergelijking andere vergelijkbare corporaties? Is het legitiem te verwachten dat het omgooien van de gehele organisatie nog veel extra besparingen gaat opleveren terwijl u zegt hetzelfde serviceniveau naar uw huurders te willen handhaven?

In de tweede plaats de centralisatie en de standaardisatie die u voor ogen heeft. Het klopt dat in situaties met een hoge mate van standaardisatie een centraal geleide, functionele organisatie goed zou kunnen functioneren. Maar is er bij Vestia sprake van een hoge mate van standaardisatie? En wat gebeurt er in bijzondere situaties? Hebben de medewerkers dan wel de vaardigheden en de vrijheid om de problemen op te lossen door maatwerk te leveren zoals nu het geval is? Of wordt er dan een kantelpunt bereikt waar de centraal aangestuurde organisatie niet goed meer functioneert? Wij vrezen het laatste.

Bovendien gaat met de centralisatie van het onderhoud ook veel lokale en specifieke deskundigheid verloren. De huidige technische medewerkers en aannemers – aangestuurd door de woonbedrijven – hebben veel kennis van bijvoorbeeld technische installaties en
andere zaken die niet Vestia breed gestandaardiseerd zijn. Wij zijn van mening dat deze kennis niet verloren mag gaan in de nieuwe standaardmatig werkende organisatie.

Derhalve zijn wij van mening dat zo veel als mogelijk, maar met name op het technische vlak, decentraal moet worden aangestuurd: zeker het dagelijks onderhoud moet in de vestigingen blijven. Ook denken wij dat het serviceniveau voor de huurder beter  ewaarborgd zal blijven als de vestigingen een grotere mate van zelfstandigheid krijgen dan nu het plan is.

In de derde plaats maken wij ons grote zorgen over de fysieke afstand tot de klanten, de huurders van Vestia. Er worden plannen gemaakt voor woonservicepunten en er bestaat het voornemen om bij mensen op afspraak langs te gaan. Wij moedigen elk initiatief dat leidt tot meer lokale aanwezigheid aan. Maar met veel minder en grotere vestigingen wordt de afstand tot de huurder per definitie groter.

Om de gevolgen van de reorganisatie goed te kunnen monitoren doen wij een dringend beroep op het bestuur om de onafhankelijke klant tevredenheids onderzoeken, zoals deze de laatste jaren werden uitgevoerd door onderzoeksbureau USP, te handhaven en waar nodig opnieuw in te voeren. Teven verzoeken wij u ons een afschrift van deze onderzoeken toe te sturen. Wij verzoeken het bestuur ons op de hoogte te houden van de uitwerking van de reorganisatieplannen waarbij wat ons betreft de nadruk ligt op de directies wonen en onderhoud.

Bovendien zouden wij graag nader met u willen overleggen, zodra de plannen compleet uitgewerkt zijn, maar voordat deze 1 mei 2013 definitief in werking treden om deze waar nodig bij te kunnen stellen.

Tenslotte: binnenkort buigen wij ons over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Ongetwijfeld zal er meer worden overlegd op centraal niveau. Desalniettemin blijven wij er een voorstander van om algemeen beleid op het centrale niveau te bespreken (de kaders), en ook aan het decentrale niveau de vrijheid te geven voor een meer specifieke invulling. Het verkoopbeleid zou daarvoor een mooi voorbeeld kunnen bieden.

Al met al zijn en blijven wij kritisch over de reorganisatie: ondanks positieve punten, is onze vrees voor minder dienstverlening aan de huurders én mindere participatiemogelijkheden op het decentrale niveau, bepaald niet weggenomen.

Met vriendelijke groet,

Namens de LHV,

Paul van Bekkum,

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

Tags: , ,

Pensioenregeling voormalig-bestuurder Staal

In februari van dit jaar, bij het aftreden van Erik Staal, werd bekend gemaakt dat Staal nog recht zou hebben op een pensioenregeling van ruim € 3,5 miljoen. Dit vanwege het afkopen van ‘diverse aanspraken’, waarop Staal recht zou hebben.

De LHV was en is hier fel op tegen.
Staal – die ook al een veel te hoog salaris kreeg – zou dan weglopen met heel veel geld, terwijl de huurders met de gebakken peren zitten: zij betalen door het wanbeleid veel te veel huur terwijl er geen geld is om de
woningen fatsoenlijk op te knappen.

Onaanvaardbaar dus!

De LHV is dan ook verheugd te horen dat Vestia nu onderzoekt hoe de € 3,5 miljoen kan worden teruggehaald. Eindelijk – veel te laat! – noemt Vestia de uitkering en de pensioenvoorziening ‘uitzonderlijk en onverantwoord hoog’.

Het is goed dat ook de leiding van Vestia inziet dat er onrecht is geschied met deze veel te forse uitkeringen. En dat zich dat dus slecht verhoudt tot het lot van de huurders: veel huur betalen voor een woning, zonder dat er geld voor bij voorbeeld een goede isolatie. Iets wat bij andere corporaties een normale ingreep is.

Nu blijkt ook nog dat er regelmatig sprake is geweest van besluiten die genomen zijn in strijd met de statuten en interne regels, dat de verslaglegging gebrekkig was en dat – helaas niet nieuw – er onvoldoende toezicht is geweest van de toenmalige commissarissen. Kortom: het was een puinhoop!

De LHV vindt het goed dat nu de onderste steen boven komt: ongetwijfeld komt er uit de komende onderzoeken nog meer rotzooi op tafel.

Het is dus de hoogste tijd dat het toezicht veel beter wordt binnen Vestia, en dat er niet van deze absurde geldbedragen worden betaald aan bestuurders – of ze nu hebben gefaald of niet. Een normaal salaris moet voldoende zijn.

Zeker omdat keer op keer de rekening bij de huurders wordt gelegd: mensen met een meestal laag inkomen die juist beschermd hadden moeten worden door de top. Terwijl nu de huurders lezen over gigantische geldbedragen, die zij nooit zullen krijgen.

Zij, de huurders, betalen weer het gelag en krijgen huurverhoging op huurverhoging. Dat is voor de LHV onaanvaardbaar, en de LHV zal dus blijven strijden voor betaalbare huurwoningen, ook bij Vestia.

Tags: , ,

Afkoping derivatenportefeuille en gevolgen huurders

De gevolgen voor huurders van de deal die Vestia heeft gesloten met de banken zijn nog volstrekt onduidelijk. Omdat Vestia € 1,3 miljard moet betalen, vreest de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) dat de gevolgen voor de huurders heel nadelig zullen uitpakken. LHV heeft Vestia daarom gevraagd zo snel mogelijk inzicht te geven in de gevolgen voor de huurders.
Verder lezen…

Tags: ,

Pleidooi: strafbare feiten verhalen op daders

De Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) is geschokt dat het OM aanwijzingen heeft dat zich strafbare feiten hebben voltrokken bij Vestia. Het is onvoorstelbaar dat de financieel manager zich op criminele wijze zou hebben verrijkt.

 

LHV verzet zich er tegen dat de huurder moet bloeden als gevolg van risicovolle derivaten. De meeste huurders hebben een laag of modaal inkomen, dat uitgerekend deze groep wordt getroffen is heel wrang. Dat de financiële schade ten gevolge van strafbare feiten uiteindelijk ook bij deze groep terecht komt is volstrekt onaanvaardbaar. Er is dan werkelijk niets sociaals meer aan sociale huisvesting .

LHV is blij dat, indien er inderdaad strafbare feiten worden geconstateerd, het nieuwe bestuur van Vestia de schade gaat verhalen op de betrokkenen. LHV zal dit zeer nauw in de gaten houden, want het is ondenkbaar dat huurders ook nog moeten bloeden voor schade als gevolg van criminele activiteiten door voormalig managers.

Tags: