Vernieuwd (mei 2022) Vragen en antwoorden over de splitsing van Vestia

Tijdens de huurdersraadplegingen in februari hebben jullie veel vragen gesteld. Hierbij de antwoorden! Eerdere vragen & antwoorden staan er ook nog bij, die zijn ongenummerd.

De nieuwe Vestia’s

1. Neemt de nieuwe verhuurder alle huurcontracten onverkort over (inclusief die van de
fietsenberging (en scootmobielplaatsen) met oplaadmogelijkheid, inclusief de door huurders
zelf aangebrachte verbeteringen in de woning?
De huurcontracten gaan over naar de nieuwe corporaties tegen dezelfde voorwaarden zoals met Vestia overeengekomen. Dit geldt ook voor de afspraken die huurders met Vestia hebben gemaakt over zelf aangebrachte voorzieningen.

2. Komen er nieuwe corporatiebesturen?
Ja, eerst kijkt Vestia naar interne kandidaten, erna werft ze extern. Per corporatie komen er twee bestuurders.

3. Komen er drie aparte besturen voor de nieuwe corporaties of komt er één centraal bestuur?
Er komen drie aparte besturen.

4. Wat gebeurt er met de opbrengst van de verkopen? Blijven die opbrengsten van de nieuwe corporaties?
De verkoopopbrengsten gebruiken de nieuwe corporaties voor het bouwen van nieuwe woningen.

5. Welke inspanningen zullen de nieuwe corporaties plegen in problematische wijken?
De nieuwe woningcorporaties zullen dat onderwerp meenemen in de herijking van het beleid. De Huurdersraad adviseert daar extra op in te zetten.
Vestia blijft onverminderd investeren in problematische wijken. Door de splitsing en de verbetering van de financiële gezondheid zullen ze dat nog meer aandacht kunnen geven. Ze hebben extra geld voor onderhoud en investeringen.

6. Waarom horen wij hetzelfde oude “plaatje” en toch geen echte verbeteringen?
Vestia heeft al enkele verbeteringen doorgevoerd, zoals een gematigder huurbeleid en zij doen meer doen aan (planmatig) onderhoud. Daarnaast hebben zij extra budget voor ondersteuning van kwetsbare doelgroepen waarmee zij onder andere extra huren aftoppen (huren lager maken) om bijzondere doelgroepen te huisvesten.

De Huurdersraad wordt betrokken in de extra verbeteringen die ontstaan na de splitsing. Zo wordt de verhuurderheffing die woningcorporaties nu aan het Rijk moeten betalen afgeschaft en kan Vestia op termijn extra investeren doordat zij weer financieel gezond zijn. De keuzes voor de toekomstige bestedingen worden in overleg met de Huurdersraad gemaakt.

7. Komt er ook een bijeenkomst voor huurders waarin zij kennis kunnen maken met de besturen van de nieuwe corporaties?
Dit is een heel goed idee. We gaan kijken of dit in te passen is in onze bijeenkomsten. We gaan er van uit dat de nieuwe huurdersorganisaties bijeenkomsten blijven organiseren, waar ook bestuurders bij worden uitgenodigd.

8. Krijgen de huurders dan straks een nieuwe huurovereenkomst?
De huurovereenkomst neemt de nieuwe woningcorporatie ongewijzigd over.

9. Is de datum van 1 januari definitief? Want volgens Vestia wordt er gesproken over een streefdatum.
Het is een streefdatum omdat de datum pas definitief is als de plannen zijn vastgesteld en goedgekeurd door de toezichthouders, dat zal pas na de zomer zijn. We verwachten dat de datum van 1 januari 2023 blijft staan.

10. Worden door de nieuwe corporaties straks dan de prestatieafspraken onverkort gevolgd? Of zijn zij vrij in het maken van aangepaste prestatieafspraken?
De prestatieafspraken worden voorbereid door de oude organisaties, vastgesteld door gemeente, huurderorganisatie en ‘oud Vestia’ en worden in 2023 nagekomen door de nieuwe organisaties. Dus de nieuwe organisaties dienen deze gewoon uit te voeren zoals afgesproken.
Het huidige beleid is leidend voor de prestatieafspraken van 2023. Voor het gewenste aanvullende en/of nieuw beleid maakt Vestia nog geen definitieve afspraken maar legt zij de gezamenlijke intenties vast. Aanvullende afspraken kunnen pas na de splitsing gemaakt worden door de nieuwe organisaties. Dit jaar worden ook afspraken voorbereid over de inzet van het extra geld dat vrijkomt door de korting op de verhuurderheffing.

11. Verandert de naam en logo en dergelijke?
De nieuwe woningcorporaties krijgen allemaal een andere naam, een ander logo en een andere huisstijl. De nieuwe huurdersorganisaties ook.

12. Gaat Vestia huurders betrekken in het kiezen van een naam? Ik denk aan een prijsvraag…
Vestia heeft conceptnamen met de Huurdersraad gedeeld en we konden ook namen doorgeven. Ook hebben we geadviseerd over de leesbaarheid en toepasbaarheid van namen. Vervolgens heeft Vestia hierin een keuze gemaakt, ook rekening houdend met of de naam al voor iets anders wordt gebruikt. De namen die er uit komen vindt de Huurdersraad passend bij de nieuwe corporaties

13. Hoe gaan de nieuwe corporaties heten?
Hierover zal in de komende maanden door Vestia worden gecommuniceerd.

14. Een gesplitste Vestia, hoe lang blijft deze zelfstandig bestaan? Is het een mogelijke voorsortering voor een fusie met een andere coöperatie?
Het ligt niet in de planning te gaan fuseren, al zullen er wel woningen worden verkocht, geruild, aangekocht en gebouwd worden.

15. Worden de kosten per wooneenheid hoger door het wegvallen van schaalvoordeel?
De organisatiekosten zijn mogelijk hoger per wooneenheid, daar staat een lagere rentelast tegenover door de uitruil van leningen. Vestia wordt weer een financieel gezonde corporatie die haar taken kan uitvoeren. De huren zullen niet extra stijgen door de splitsing.

16. Gaan de nieuwe corporaties ook ruimte inbouwen voor het realiseren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)?
De Huurdersraad adviseert om te investeren in alternatieve woonvormen en we adviseren om dat op te nemen in nieuw beleid van de nieuwe woningcorporaties, dat op dit moment nog niet is gemaakt.

17. Blijft groepswonen door ouderen (GDO) bestaan?
Er zijn geen plannen om dat te wijzigen en wij zullen dat ook niet adviseren maar juichen groepswonen voor ouderen juist toe.

18. Wordt het beleid anders bij de nieuwe woningcorporaties?
Het huidige beleid van Vestia wordt meegenomen door de nieuwe organisaties. Door de extra financiële mogelijkheden ontstaat wel een aanleiding om beleid aan te passen of nieuw beleid te vormen. Dat werken ze samen met de nieuwe huurdersorganisaties en gemeenten uit. Veel beleid blijft ook nog langer hetzelfde maar er gaan wel veranderingen in komen. Vaak wordt nieuw beleid ook gemaakt omdat Rijksbeleid of wetten veranderen, zoals bij het huurbeleid. Ook op basis van wat de Huurdersraad adviseert. Dat zalniet altijd op korte termijn zichtbaar zijn voor alle huurders.

19. Vestia heeft veel afspraken met ons gemaakt. Gaan de nieuwe corporaties deze ook overnemen?
We hebben afgesproken dat alle afspraken met de Huurdersraad worden meegenomen. Dit gaan we ook nog op papier zetten, zodat de nieuwe woningcorporaties met de nieuwe huurdersorganisaties samen een goede start kunnen maken.

 • Wie beslist hoe de nieuwe corporaties er uiteindelijk uit gaan zien?
  • Vestia doet een voorstel, dat moet goedgekeurd worden door de toezichthouders Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Autoriteit Wonen (Aw); Gemeenten en Huurdersraad geven een zienswijze af over het plan van aanpak voor de splitsing (in 2022 speelt dat) en de Huurdersraad heeft instemmingsrecht op de splitsing.
 • Worden de drie corporaties hetzelfde?
  • Nee, maar er wordt wel geprobeerd dat de drie corporaties alle drie even grote kansen hebben om goed (hoewel sober) hun taken uit te voeren. Ze hebben ook zoveel mogelijk dezelfde financiële mogelijkheden, wel afhankelijk van wat er in die gemeenten nodig is.
 • Hoe gaan de nieuwe corporaties heten?
  • Dat is nu nog niet bekend. Dat komt in het plan van aanpak te staan.
 • Bij welke regio van Vestia hoor ik?
  • Er komen drie nieuwe woningcorporaties in Delft-Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam. Je hoort dus bij die corporaties als je in een van die steden woont. Woon je daarbuiten, dan ga je bij een van die corporaties horen, maar het is nu nog niet bekend waarbij. Dat is in onderzoek en komt in het plan van aanpak te staan.
 • Blijft Vestia leren van elkaar? Dus van de 3 organisaties? Werken zij samen?
  • Het kan zijn dat de organisatie vooral in het begin nog samenwerken op bepaalde onderwerpen of dat ze bijvoorbeeld de automatisering nog tijdelijk samen blijven doen, maar dat is nu nog niet bekend.
 • Blijven de bekende medewerkers (sociaal beheer/buurthuismeesters) in mijn wijk?
  • Vestia zet zich in op behoud van het personeel en behoud van kennis en kunde over wijken en buurten; dus de intentie is wel om mensen zoveel als mogelijk daar te houden waar men nu ook al werkt. Natuurlijk zijn er altijd wisselingen en ook kunnen medewerkers zelf natuurlijk van baan wisselen of graag bij een corporatie aan de slag gaan. Hoe dat precies zal uitpakken dat gaan we in de praktijk merken.
 • Behoudt Vestia hetzelfde telefoonnummer?
  • Dat is nog niet bekend, maar een eventueel nieuw nummer krijg je als huurder nog te horen van Vestia of de nieuwe corporatie.

Huurbeleid

1. Zorgt de splitsing voor extra huurverhogingen?
Nee, na de splitsing behoud je jouw huurcontract tegen dezelfde voorwaarden. Naar verwachting hebben de nieuwe corporaties meer ruimte om de huren minder hard te laten stijgen dan de afgelopen jaren, toen  Vestia de huren met een hoger bedrag dan alleen de inflatie liet stijgen.

2. Zal het recht om huurtoeslag te ontvangen gemakkelijk komen te vervallen bij huurverhogingen boven de sociale huurgrens?
Huurders die nu al huurtoeslag ontvangen blijven dat recht behouden als hun huurprijs boven de huurtoeslaggrens uitstijgt. Dit recht vervalt in zo een geval dus niet. Dit geldt ook voor niet-Vestia huurders.

3. Kan het label van ‘55+’ woningen voor uitsluitend maximaal twee personen ook worden gegarandeerd, immers, wij zitten als (zeer) oudere bewoners niet te wachten op jonge gezinnen met opgroeiende kinderen.
De Huurdersraad heeft afgesproken met Vestia dat wat we ‘ontlabeling’ noemen, het afwijken of aanpassen van de afspraak van bijvoorbeeld het label 55+, altijd met de Huurdersraad vooraf wordt afgestemd én met de bewonerscommissie als die er is. In de praktijk gaat dat niet altijd goed, als dat zo is bij jullie, geef dat dan door aan de Huurdersraad. In veel gevallen is het geen goed idee om het label eraf te halen, soms is het nodig omdat de woningen moeilijk verhuurbaar blijken, maar de Huurdersraad zal dat niet snel adviseren.

4. Wat gebeurt er met het geld dat nu extra binnenkomt door de huurverhoging van dit jaar?
De huurverhoging dit jaar zit alleen voor de vrije sectorhuur iets boven inflatie. De huurverhoging is onderdeel van de totale huuropbrengst. De huuropbrengsten zijn de voornaamste inkomensbron van de woningcorporatie. Bij een huurverhoging van maximaal 2,3% is geen sprake van extra opbrengst, maar zouden huren gemiddeld iets minder stijgen dan de echte inflatie die hoger ligt. De kosten, bijvoorbeeld bij nieuwbouw- en onderhoudsprojecten maar ook voor personeel, nemen momenteel dus sterker toe dan de opbrengst vanuit de huur. Deze opbrengst zet Vestia in voor onderhoud, renovatie, nieuwbouw, leefbaarheid, personeel, aflossingen leningen plus rente en verhuurdersheffing.

5. Hoe zit het met indexering dit jaar?
Je leest dit binnenkort/hier op onze website en je ontving een huurverhogingsbrief van Vestia.

6. Wordt mijn huur verhoogd bij verkoop?
De huur en het huurcontract blijft hetzelfde. Het huurverhogingsbeleid van de nieuwe woningcorporatie is daarna bepalend voor de jaarlijkse huurverhoging.

 • Komt er een extra (hoge) huurverhoging om die splitsing te betalen
  • Nee, de leningruil zorgt er voor dat Vestia 28 miljoen per jaar ontvangt van andere corporaties. Er is geen extra geld nodig van de huurder. Dat wil niet zeggen dat er geen normale huurverhoging zal komen, maar dat staat los van de splitsing.
 • Gaat mijn huur omhoog?
  • Voor bijna iedereen gaat de huur jaarlijks omhoog, dat is bij de meeste woningcorporaties het geval.
 • Wat wordt de maximale huurverhoging?
  • We gaan er van uit dat het voor sociale huurwoningen niet hoger zal zijn dan inflatievolgend.

Dienstverlening & onderhoud

1. Als Vestia niet tijdig mijn recht op inzage laat uitoefenen verjaart dit recht dan?
In de wet staan geen termijnen opgenomen over het verjaren van het recht op inzage. Het recht op inzage is gekoppeld aan de jaarlijkse servicekostenafrekening en kan dus pas na verstrekking van dat overzicht aangevraagd worden. Gereguleerde huurders hebben de mogelijkheid om de afrekening uiterlijk twee jaar na de uiterlijke datum waarop de afrekening moet zijn verstrekt te laten toetsen bij de huurcommissie. Daarna vervalt die mogelijkheid. Het is dus van belang vóór het verstrijken van die twee jaar (maar het liefst eerder) een (schriftelijk) verzoek tot inzage bij de verhuurder in te dienen.

2. Komt er een aparte (onderhouds)regeling voor gemengde complexen?
Nee

3. Wat is er met het SP zwartboek gebeurd? Wat gaat hier nog mee gebeuren?
Vestia heeft geprobeerd de problemen op te lossen van de huurders in het Zwartboek. Ze heeft lang niet van alle problemen doorgekregen bij wie de problemen spelen dus dat was in veel gevallen niet mogelijk. De Huurdersraad heeft eind maart 2022 een gesprek gehad met huurders die meewerkten aan het Zwartboek om hun signalen te kunnen meenemen in de Zienswijze over de splitsing. Ze willen één aanspreekpunt bij Vestia voor complexe (onderhouds)problemen. 

4. Houdt Vestia ook eigen onderhoudsmensen in dienst?
Ja, ook de nieuwe woningcorporaties. Er zijn nu geen plannen dat te veranderen.

5. Zal groot onderhoud na de splitsing beter en frequenter worden uitgevoerd?
De ambitie is er. En we zien het ook terug in de nieuwe begrotingen voor de drie nieuwe corporaties waar meer geld voor onderhoud is uitgetrokken. Uiteindelijk moet in de uitvoering natuurlijk blijken dat het ook echt gebeurt.

6. Wanneer gaan we wat merken van de energietransitie?
Op dit moment doet Vestia mee met diverse projecten en voert voornamelijk groot onderhoud en renovaties uit volgens het no-regret principe, waardoor als de woningen van het gas af gaan de aanpassingen die gedaan zijn daar geschikt voor zijn. Vestia hoopt in de komende tijd meer geld hieraan te kunnen besteden. Hier ontstaan mogelijkheden door de verlaging en het vervallen van de verhuurdersheffing. De aanpak en het tempo kunnen verschillen omdat deze mede afhankelijk zijn van de energietransitieplannen van de diverse gemeenten. Verder zijn er vanuit de Rijksoverheid in 2023 nadere uitwerking en bepaalde verplichtingen te verwachten voor woningcorporaties om energetische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld het wegwerken van de E, F, en G-labels in de woningvoorraad.

7. Is de rekening van de energietransitie voor de huurders?
De huurders betalen met hun huur alle kosten die de woningcorporatie maakt. Daarnaast kan er sprake zijn van subsidies die Vestia krijgt. Ook kan Vestia in de toekomst weer geld lenen. Het doel en de verwachting is juist dat door het verbeteren van energetische prestaties de woonlasten van de huurders afnemen.

8. Wat gebeurt er met de al geplande renovaties?

Er verandert door de splitsing niets aan de al geplande renovaties. Wel kunnen werkzaamheden altijd om andere redenen worden verschoven.

9. Wordt het achterstallig onderhoud bijgewerkt voordat er wordt gesplitst?

De onderhoudsplanning staat los van de planning van de splitsing.

10. Het lijkt mij goed dat de nieuwe corporatie eigen onderhoudsmonteurs in dienst neemt zodat je niet iedere keer met verschillende bedrijven te maken heeft. Communicatie tussen Vestia en de onderhoudsbedrijven werkt niet goed. Kan dat meegenomen worden in de zienswijze?
Het al of niet in dienst nemen van eigen onderhoudsmonteurs is een kwestie die we graag bij Vestia laten, maar dat de dienstverlening waar het om onderhoudsmonteurs gaat te wensen overlaat dat nemen we mee in onze zienswijze.

 • Blijft de dienstverlening gelijk?
  • De komende periode probeert Vestia de dienstverlening zo goed mogelijk te blijven doen en zo dat de huurder weinig merkt van de splitsing. De Huurdersraad adviseert om de dienstverlening te vergroten. De nieuwe woningcorporaties gaan over hun eigen beleid en mogelijk gaan ze de dienstverlening in de komende jaren verder aanpassen/verbeteren. De nieuwe huurdersorganisaties geven hier advies over.
 • Waar kan ik in mijn stad langs bij Vestia op kantoor?
  • Waarschijnlijk blijft er voor elke woningcorporatie een kantoor over. Hoe dat er na de splitsing allemaal uit gaat zien is nu nog niet bekend. Klik hier voor een overzicht van de huidige bezoekadressen.
 • Wie moet ik bellen als ik een reparatieverzoek heb?
  • je kunt een reparatieverzoek blijven doorgeven via de website of bellen met het telefoonnummer. Als daar nieuwe informatie over komt dan ontvangen alle huurders die. Voorlopig, tot 1 januari 2023 verandert er niets.
 • Bij wie kan ik terecht voor vragen of klachten?
  • Je kunt tot 1 januari 2023 terecht met je vragen en klachten bij Vestia. Zie daarvoor de contactpagina en de pagina voor het doorgeven van een compliment of klacht op de website van Vestia.  Je krijgt nog van Vestia te horen waar je na de splitsing terecht kunt.
 • Wordt achterstallig onderhoud na de splitsing ingelopen?
  • Vestia heeft nu al iets meer onderhoudsbudget dan eerdere jaren. In de toekomst zal er nog meer mogelijk zijn aan renovatie en groot onderhoud voor de woningen. Nog steeds zal het niet genoeg zijn om alle onderhoud te kunnen uitvoeren. Alle woningcorporaties worstelen hiermee. De duurzaamheidsplannen om elke woning te isoleren zijn niet haalbaar. Vestia en de Huurdersraad hoopt dat de overheid voor oplossingen gaat zorgen.
 • Worden we na de opsplitsing niet meer opgesloten in huis als de lift kapot is zoals nu?
  • Ook nu al heeft Vestia beleid om te voorkomen dat mensen hun huis niet meer uitkomen als de lift het voor langere tijd niet doet. Dat lukt in de praktijk niet altijd. De Huurdersraad heeft dat als aandachtspunt en is hierover in overleg met de Raad van Bestuur van Vestia. Het beleid wordt meegenomen naar de nieuwe organisaties.
 • Wordt er na de splitsing meer aan planmatig onderhoud gedaan?
  • Er is meer geld voor planmatig onderhoud na de splitsing.
 • Wordt er tot aan de splitsing nog onderhoud gepleegd?
  • Ja, klik hier voor meer informatie over onderhoud op de website van Vestia.

Vragen over de Huurdersraad

1. Gaat de Huurdersraad ons bij de splitsing begeleiden, als het zover is?
De Huurdersraad splitst zelf ook in drie huurdersorganisaties. Voor de splitsing zal Huurdersraad Vestia blijven adviseren en meedenken en communiceren met de huurders en na de splitsing doen de nieuwe organisaties dat.

2. Wat voor taken zijn er voor vrijwilligers?
We zijn altijd op zoek naar allerlei soorten mensen met verschillende expertisegebieden. Kijk voor verschillende rollen in onze folder.

3. Zal er ook toezicht worden gehouden door de Huurdersraad op de nieuwe besturen?
Ja, dat zal worden gedaan door de drie nieuwe huurdersorganisaties.

4. Kan de Huurdersraad iets doen aan de communicatie tussen Vestia en de bewonerscommissies?
De Huurdersraad zet zich hier al jaren voor in. Dit jaar komt er een handleiding voor het begeleiden van bewonerscommissies die in samenwerking met de Huurdersraad is opgesteld. Die is voor sociaal beheer bij Vestia en ook voor de bewonerscommissies zodat je makkelijker het gesprek kunt aangaan over rollen en verwachtingen. We adviseren Vestia beter te communiceren met bewonerscommissies, afspraken na te komen etc. Als de samenwerking tussen jouw commissie en Vestia niet goed loopt, dan horen we dat graag. We hebben hier regelmatig gesprekken over met de gebiedsmanagers en de directeur Wonen van Vestia.

5. Kan de Huurdersraad over meer onderwerpen digitale raadplegingen houden?
Dit is een welkome tip. We richten ons de komende maanden op fysieke huurdersdagen, om die alsnog te laten doorgaan. We hebben die eerder door corona moeten afzeggen. Door de beperkte ondersteuning en vrijwilligers kunnen we ook beperkt raadplegingen houden, maar we houden dit voor het najaar zeker in gedachten.

6. Wanneer kunnen individuele huurders bij de Huurdersraad terecht?
Wil je iets weten over de activiteiten van de Huurdersraad, je aanmelden voor onze nieuwsbrief, interesse in vrijwilligerswerk, neem contact op. Heb je signalen die breder gedragen zijn, zit je in een bewonerscommissie of weet je de weg niet te vinden bij Vestia, laat dan ook van je horen. Bij algemene vragen over huren kun je bij de Woonbond terecht.

7. Wat is de macht van de Huurdersraad?
De Huurdersraad heeft adviesrecht en een relatie waarin door Vestia naar ons geluisterd wordt en er bij eventuele problemen een oplossing gevonden wordt. Samen met Vestia werken we aan beleid en vragen zij ons in een vroeg stadium om onze mening.

De Huurdersraad is verder een volwaardige partner voor Vestia en de gemeente bij het maken van gemeentelijke prestatieafspraken. De Huurdersraad heeft instemmingsrecht op de splitsing en adviesrecht op de toelating als woningcorporatie voor de nieuwe woningcorporaties.

7. Wat is de relatie van de Huurdersraad met de RvC van Vestia en de nieuwe corporaties?
Op voordracht van de Huurdersraad komt minimaal ⅓ van de commissarissen in de Raad van commissarissen van Vestia. Op dit moment (maart 2022) zijn dat er twee, een derde treedt binnenkort aan. Dat betekent ook dat de nieuwe woningcorporaties elk twee huurderscommissarissen krijgen, zes in totaal. De drie nieuwe huurderscommissarissen worden in de eerste helft van 2022 door ons geworven. De huidige huurderscommissarissen gaan mee met de nieuwe corporaties.

8. Kan de Huurdersraad ergens binnen Vestia een veto uitspreken?

Op bepaalde onderwerpen heeft de Huurdersraad instemmingsrecht. Zoals op servicekosten en de splitsing van Vestia. Dat is absoluut geen veto, omdat de bedoeling van instemmingsrecht is dat je samen tot een redelijk, werkbaar en gedragen plan komt.

9. Is de standpuntbepaling/advies van de huurdersraad al bekend, en zo ja worden deze gedeeld met de huurders?

Op basis van jullie inbreng geven we onze adviezen mede vorm. Je vindt hier de adviezen die we tot nu toe hebben gepubliceerd, hierin zijn de nog vertrouwelijke zaken niet opgenomen.

10. Komt het advies over de splitsing ook op de website?

Ja. Hier lees je alles wat we over de splitsing tot nu hebben gepubliceerd.

11. Gaat de huurdersraad nog een fysieke bijeenkomst over de splitsing organiseren?
In mei / juni 2022 willen we weer fysiek bij elkaar komen. Hier zal de splitsing ook een thema in worden.

12. Wat worden de drie nieuwe huurdersorganisaties?
Alle vrijwilligers die zich nu en de komende maanden aanmelden, die doen bij ons mee in een passende rol. Dat kan bestuuurslid zijn, Algemeen Raadslid, werkgroeplid, wijkambassadeur of ondersteuner op andere manieren. Dat bepalen we in overleg en kan steeds wijzigen. De nieuwe huurdersorganisaties zullen ook een bestuur kennen en overige vrijwilligers en wijkambassadeurs. Samen vormen ze de organisatie. De formele rol van huurdersorganisatie wordt ingevuld door het bestuur. We gaan met elkaar kijken welke huidige bestuursleden door kunnen en willen in de nieuwe organisatie en welke nieuwe bestuursleden er bij kunnen komen. Mogelijk zal uiteindelijk door verkiezingen de bestuursleden voor de nieuwe organisaties worden benoemd. Dat proces zijn we nog aan het vormgeven. De kern van het verhaal is eigenlijk: sluit je aan :)!

13. Gaan de nieuwe huurdersorganisaties samenwerken?
Dat is aan de nieuwe huurdersorganisaties, we denken dat dat in het begin zeker zal gebeuren. Ook is de samenwerking met de andere stedelijke huurdersorganisaties van de andere woningcorporaties heel nuttig. We willen de ondersteunende betaalde medewerkers voorlopig ook laten samenwerken mede door die nog onder 1 organisatie te houden.

14. Hoe kun je actief worden bij de Huurdersraad?
Laat je gegevens achter op ons interesseformulier en je krijgt een telefonisch intakegesprek met onze beleidsmedewerker. We kijken er naar uit!

15. Hoe kunnen huurders invloed uitoefenen op de Huurdersraad?
Door informatie door te geven over zaken die voor veel huurders spelen, door deel te nemen aan huurdersraadplegingen, huurdersdagen, enquêtes enz.

 • Zijn er straks drie “Huurdersraden”?
  • Ja, er komen drie huurdersorganisaties, dat is de naam van het type organisatie, dat Huurdersraad Vestia is. Hoe de nieuwe huurdersorganisaties gaan heten is nog niet bekend.
 • Wat is de invloed van de Huurdersraad op hoe de nieuwe corporaties eruit gaan zien?
  • De Huurdersraad heeft informeel overleg over het proces tot aan de splitsing. Haar inbreng wordt meegenomen in de planvorming en er wordt naar de Huurdersraad geluisterd, ook omdat de Huurdersraad een zienswijze afgeeft over het uiteindelijke plan van aanpak voor de splitsing en de Huurdersraad instemming moet geven voor de splitsing..
 • Wat vindt de Huurdersraad van de splitsing?
  • De Huurdersraad is van mening dat er door de splitsing meer voor de huurders kan worden gedaan dan in de huidige situatie. Zie onze verklaring over de splitsing voor de uitgebreide visie van de Huurdersraad.

Overige vragen

1. Kan Vestia garanties geven dat aspirant-huurders boven de sociale huurgrens geen rugzak hebben vol asociaal woongedrag?
Nee

2. Staat Vestia nog onder curatele?
Vestia is sinds eind 2021 geen saneringscorporatie meer, mede door de steun uit de gehele sector (de leningenruil). Wel staat ze nog onder verscherpt toezicht en de drie nieuwe corporaties bij de start zeker ook. Dat betekent dat de Autoriteit Wonen nog enige tijd extra toezicht houdt op de drie corporaties. Wanneer Vestia aan alle financiële eisen voldoet zal zij weer financieel gezond zijn. De verwachting is dat dit op korte termijn zal gebeuren maar dit is onder meer afhankelijke van de renteontwikkeling.

2. Is de splitsing financieel gedreven?
Indirect, doordat problemen bij een grote woningcorporatie voor enorme financiële problemen kunnen zorgen moet er voor dat risico geld worden gereserveerd door de sector. Door het verkleinen van de organisaties door splitsing breng je dat systeemrisico omlaag. Hierbij speelt dat de leningportefeuille van Vestia boven de norm ligt van het WSW. Door de splitsing komt dit per corporatie ruim onder de kritische grens. Het positieve gevolg is dat de drie nieuwe corporaties dan nieuwe leningen kunnen aantrekken voor nieuwbouw en investeringen zodra zij aan alle ratio’s voldoen. Dit was niet mogelijk als Vestia niet splitst.

3. Wordt het te verkopen Vestia bezit uitsluitend aan andere woningcorporaties verkocht?
Voor de verkoop van sociale huurwoningen zijn strikte regels geformuleerd vanuit de overheid. Vestia houdt zich daaraan. Dat houdt in dat het Vestia’s voorkeur heeft om dit bezit aan collega-corporaties te verkopen. Zo blijven deze woningen beschikbaar voor de sociale voorraad. Voor de vrije-sector huur (niet-DAEB woningen) en bedrijfsonroerend goed (BOG) gelden andere regels en deze zouden dan ook aan andere partijen kunnen worden verkocht.

4. Wanneer worden de bewonerscommissies verder over de splitsing geïnformeerd? Komt er ook aparte informatie voor de bewonerscommissies om door te geven aan de huurders uit hun complex?
Alle huurders worden gelijktijdig over de splitsing en de (praktische) zaken die van belang zijn geïnformeerd. Dat zal tijdig in de tweede helft van 2022 gebeuren. Zo komen er nieuwe rekeningnummers, een nieuw adres van de website en een nieuw telefoonnummer. De Huurdersraad zal Vestia adviseren op hoe zij de communicatie hierover zo goed mogelijk kunnen doen.

5. Is inmiddels de verdeling van “Overig Nederland” bekend? Is dit definitief?
a. Bij welke corporatie gaat Zwartewaal horen?
b. Waar gaat het rijksmonument in Enkhuizen onder vallen?
c. Wat gaat er met het bezit uit Maassluis gebeuren?

Het bezit in overig Nederland wordt verdeeld over de 3 corporaties. In principe is deze verdeling definitief. Wanneer er onvoorziene omstandigheden ontstaan tot het moment van splitsing zou dit nog wel kunnen wijzigen. We zijn hier echter zeer terughoudend mee. De hoogstwaarschijnlijke verdeling van bovenstaande gemeenten is als volgt:
a. Zwartewaal is toebedeeld aan de corporatie Rotterdam
b. Enkhuizen is toebedeeld aan de corporatie Den Haag
c. Maassluis is toebedeeld aan de corporatie Rotterdam

6. Is er al informatie over de verkoop van Brielle?
Dat  is een ‘maatwerkgemeente’ waar extra inzet op is gepleegd om de woningen daar aan andere woningcorporaties te verkopen. Op dit moment is de verkoop in een afrondende fase voor een deel van de woningen. De huurders die dat betreft hebben daarover in december 2021 een brief gekregen van Vestia. Of en wanneer de verkoop lukt, wordt binnenkort (2e kwartaal 2022) duidelijk. Ook de andere woningen in Brielle worden mogelijk nog verkocht; dat gaat echter nog wat langer duren. Als daar nieuws over te melden is, worden deze huurders daarover geïnformeerd.

7. Onder welke corporaties gaat Brielle vallen?
Zie ook hierboven. Hoogstwaarschijnlijk wordt de gemeente Brielle aan de nieuwe corporatie in Rotterdam toebedeeld.

8. Is er al zicht op de verkoop van Zuidplas? Blijft Nieuwerkerk aan den IJssel bij een van de nieuwe corporaties horen?
Nieuwerkerk aan den IJssel is onderdeel van gemeente Zuidplas. Dat  is een ‘maatwerkgemeente’ waar extra inzet op is gepleegd om de woningen daar aan andere woningcorporaties te verkopen. Op dit moment is de verkoop in een afrondende fase voor ongeveer tweederde van de woningen. Of en wanneer de verkoop lukt, wordt binnenkort (2e kwartaal 2022) duidelijk. Een derde van de woningen wordt niet verkocht en wordt hoogstwaarschijnlijk toebedeeld aan Delft-Zoetermeer.

9. Gaat het bezit van Zoetermeer over naar een andere corporatie?
Nee. Zoetermeer is een kerngemeente en valt samen met de kerngemeente Delft onder de nieuwe corporatie Delft/Zoetermeer.

10. Uit hoeveel woningen zal het bezit van de nieuwe Haagse corporatie bestaan? En de andere corporaties?

 • is dat inclusief vrije sector? zo ja, hoeveel?
 • zijn er nog andere typen objecten en zo ja, hoeveel?

Totale portefeuille nieuwe Haagse corporatie

Aantal woningen* Aantal niet-woningen**
Den Haag 18.400 2.380
Overige gemeenten*** 2.400 320

* Zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden

**Bedrijfsonroerend goed (BOGMOGZOG) en parkeerplaatsen

***Inclusief Thomashuizen en Herbergiers

Totale portefeuille nieuwe Rotterdamse corporatie

Aantal woningen* Aantal niet-woningen**
Rotterdam 24.500 2.350
Overige gemeenten 2.400 840

*Zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden

**Bedrijfsonroerend goed (BOGMOGZOG) en parkeerplaatsen

Totale portefeuille nieuwe corporatie Delft-Zoetermeer

Aantal woningen* Aantal niet-woningen**
Delft 5.300 270
Zoetermeer 5.800 360
Zuidplas*** 900 100
Overige gemeenten**** 670 100

*Zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden

**Bedrijfsonroerend goed (BOGMOGZOG) en parkeerplaatsen

*** Naar verwachting verkopen we ongeveer twee derde van ons bezit in Zuidplas, het aantal in de tabel betreft de resterende eenheden na verkoop.

****Exclusief Zuidplas

11. Hoeveel van de woningen van Vestia vallen onder de categorie middenhuur?
Momenteel (peildatum 25 maart 2022) verhuurt Vestia 5.777 woningen met een middenhuur, d.w.z. een huur tussen de liberalisatiegrens en 1.050 euro. Ten opzichte van de totale voorraad van ruim 61.000 woningen dus ongeveer 9%.

12. Gaat Vestia ook bedrijfs-onroerend verkopen?
Het bezit in overig Nederland heeft een zogenaamd verkooplabel. Dit geldt ook voor het bedrijfs-onroerend goed. Dit betekent echter niet dat al het vastgoed in de eerstvolgende jaren is verkocht. Een groot deel van de portefeuille blijft langer in bezit .

13. Welke woningen worden verkocht?
In Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer zullen nagenoeg geen woningen worden verkocht. Voor het bezit in overig Nederland zal – in de komende jaren – een deel wel worden verkocht. De huurders die dit betreft worden daarover tezijnertijd geïnformeerd.

14. Kunnen huurders van wie hun woning wordt verkocht hun eigen woning kopen? Kunnen huurders ook hun eigen woning kopen?
In de verkoopregels van de overheid die gelden voor de verkoop van sociale huurwoningen staat dat er een aanbiedingsplicht bestaat aan de zittende huurders wanneer de woningen worden verkocht aan partijen die geen woningcorporatie zijn. Omdat Vestia’s insteek is om aan collega corporaties te verkopen zal het niet voor de hand liggen dat huurders hun eigen woning kunnen kopen.

15. Als corporaties woningen verkopen, dienen die woningen dan niet eerst te worden aangeboden aan zittende huurders?
Als ze aan een woningcorporatie verkopen niet. Als ze aan een andere partij verkopen wel. .

16. Is er een consulent van de Woonbond actief voor de regio Maassluis?
De Woonbond heeft meerdere adviseurs/consulenten. Welke adviseur/consulent in uw gebied actief is, kunt u het beste navragen bij het secretariaat van het regiokantoor. Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland behoren tot regiokantoor West en zijn te bereiken via contactformulier Woonbond en via 020-5517766. Voor de andere regiokantoren zie de website: https://www.woonbond.nl/regiokantoren

17. Heeft u tips voor rekrutering van nieuwe leden voor bewonerscommissies?
Persoonlijk contact werkt voor werving altijd het beste. Zeker bij bewonerscommissies, waarbij het werkgebied vaak te overzien is, vaak sprake is van gemeenschappelijke ingangen en huurders elkaar tegenkomen of kennen.

18. Hoe gaat Vestia om met de overdracht van de dossiers van lastige buren?
Gaat het dossier van een overlastgevende buurman ook mee? Vestia draagt alle dossiers over aan de nieuwe woningcorporaties.

19. Hoe kom je erachter of er in jouw complex een bewonerscommissie is en wie dat zijn?
Als het goed is wordt dat nieuwe bewoners verteld door de wijkbeheerder en de bewonerscommissie zal dat kenbaar maken op het publicatiebord bijvoorbeeld. Kom je er zo niet achter? Bel met Vestia en vraag naar de sociaal beheerder. Die kan je ook gelijk tips geven over het oprichten van een bewonerscommissie als die er nog niet is.

20. Je vindt in dit bericht de vragen en antwoorden uit de bijeenkomst en in dit bericht vind je de presentatie terug. De uitkomsten van de poll vragen komen op een later moment.

21. Komt de presentatie van de huurdersraadplegingen ook online? We hebben een samenvatting hiervan online geplaatst.  [link toevoegen: samenvatting presentatie link ernaar]

22. Waarom heeft Vestia geen informatieavond over de splitsing voor de huurders georganiseerd? Gaat dit nog gebeuren?
We hebben dit wel gevraagd aan Vestia, ze heeft ervoor gekozen pas in een later stadium te communiceren. Ze werken nu aan een communicatieplan. Of en wanneer zoiets gaat gebeuren is nog niet bekend.

23. Worden de huurders ook schriftelijk geïnformeerd over de splitsing door Vestia?
We hebben begrepen dat er in elk geval een brief komt met hierin uitleg en informatie over de nieuwe naam, nieuwe website, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

 • Wat is het plan van aanpak voor de splitsing?
  • Vestia maakt een plan voor de splitsing en de gemeenten en de Huurdersraad worden hierin betrokken. Daarin worden verdere dingen uitgewerkt die nu nog niet bekend zijn. Dat zal ergens in de eerste helft van 2022 klaar zijn.
 • Blijven we voor een ander huis te zoeken bij Woonnet-Rijnmond (als je in Rotterdam woont) of bij de lokale website die huurwoningen aanbiedt?
  • Er verandert niets aan de manier waarop de nieuwe woningcorporaties hun woningen gaan aanbieden ten opzichte van hoe Vestia dat nu doet.
 • Kan ik in mijn woning blijven wonen?
  • Ja, er verandert niets aan je woning, je huurcontract blijft hetzelfde.
 • Komt er goed beleid voor complexen waar zowel sociale huur als vrije sector huur zit? Dat er duidelijkheid komt voor alle huurders wat dat betekent?
  • Naar verwachting starten de nieuwe woningcorporaties met het beleid dat er nu bij Vestia is en de nieuwe woningcorporaties zullen op sommige onderwerpen nieuw beleid maken. Of dat voor dit onderwerp zo zal zijn is niet te zeggen.
 • Wat gebeurt er met de woningen in maatwerkgemeenten (Bergeijk, Brielle, Zuidplas) en overig Nederland?
  • Vestia probeert de woningen buiten de kerngemeenten Delft, Den Haag, Rotterdam & Zoetermeer te verkopen aan andere woningcorporaties.
 •  Wat gebeurt er met de vrije sectorwoningen in de maatwerkgemeenten en overig Nederland? Worden deze op dezelfde manier behandeld als de sociale huurwoningen in die gebieden: zoveel mogelijk verkocht aan andere woningcorporaties?
  • Ja, deze worden net als de sociale huurwoningen verkocht aan een lokale corporatie.
 • Naar welke woningcorporaties gaan de huizen die niet meer bij Vestia blijven? Wie bepaalt dat?
  •  Dat gaat in overleg met de woningcorporaties, dat is heel intensief en langdurig proces. Het uitgangspunt (en de praktijk tot nu toe) is dat het een corporatie moet zijn die al lokaal actief en bekend is.

Staat jouw vraag er niet bij? Stel je vraag dan alsnog via onze Facebookpagina of via de e-mail. Lees hier meer over de splitsing op onze website.

Tags: , , , ,

Onze brief aan de volkshuisvesting ‘Steun het plan en red ons: huurders van Vestia!’

Vestia heeft een plan gemaakt om definitief uit de financiële crisis te komen. Ze heeft alle woningcorporaties in Nederland gevraagd om mee te helpen en dat kost geld. Vestia moet volgens het plan splitsen in drie woningcorporaties. Een corporatie Delft/Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam. Die gaan dan ook anders heten. Hoe dat er allemaal uit gaat zien, dat is nog niet bekend. Ook duurt het nog een aantal jaren voordat dat allemaal is geregeld.

De eerste stap is dat alle woningcorporaties het plan bespreken op hun Aedes-congres op 9 februari 2021 en zullen besluiten of ze akkoord gaan met dat plan. In de brief Steun het plan en red ons: huurders van Vestia vragen wij alle woningcorporaties hun steun uit te spreken voor het plan. We denken dat de huurders van Vestia daarmee een stuk beter af zijn in de toekomst.

De drie nieuwe corporaties moeten in staat zijn om als een gewone corporatie voor de huurders te werken. Ze worden niet rijk maar gaan sober en doelmatig werken. De Huurdersraad en de uiteindelijke drie huurdersorganisaties zullen zich er voor inzetten dat dat ook lukt en dat de huurders goed wonen en plezierig huren. We gaan daarom een onafhankelijke commissie opzetten die hiervoor een monitor gaat maken. We spraken met Vestia af dat huurders, bewonerscommissies en Huurdersraad nog beter geïnformeerd en betrokken worden in de plannen voor de nieuwe corporaties.

We vragen ook de huurders van alle andere corporaties om het plan van Vestia te omarmen om zo de huurders van Vestia een kans te geven op goed wonen, al begrijpen we dat we heel wat van ze vragen. Het is nu nodig!

Tenslotte vragen we ook de politiek, overheden en andere organisaties om alle hulp en inzet die nodig is om de nieuwe Vestia’s tot een succes te maken.

Verder lezen:


Wil je als huurder van Vestia meedenken en doen met de Huurdersraad in deze interessante periode? Geef je vrijblijvend op om meer te weten te komen over ons vrijwilligerswerk.


foto ter illustratie – geen Vestia-gebouwen

Tags: , , , , , , , , , , ,

Overzichten van planmatig onderhoud door Vestia in 2021

De Huurdersraad zet zich in voor betere informatie voor de bewonerscommissies en de huurders over wat je aan onderhoud aan je huis en woongebouw kunt verwachten. Dan weet je beter waar je aan toe bent! Daarom vind je in dit bericht meer informatie over het onderhoud in 2021.

Vestia heeft ons een conceptlijst gestuurd met wat er in 2021 aan planmatig onderhoud gaat gebeuren in de kerngemeenten Delft, Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. We willen een completer overzicht van de werkzaamheden in 2021 en ook dat Vestia een lange termijn (minimaal 5 jaar) doorkijk geeft, maar die hebben we nog niet gezien.

Om allerlei redenen kan onderhoud worden uitgesteld en een planning veranderen. Opeens kan er ergens anders een probleem zijn dat vóór moet gaan, of het kan zijn dat er in jouw gebouw nog ander onderhoud moet worden gepleegd en dat dat dan later in een keer gebeurt, in plaats van steeds een klein beetje. En zo zijn er nog veel meer redenen. Ook kan er komend jaar nog ander onderhoud aan je huis gebeuren dat niet op deze lijst staat. Verder kan de gemeente natuurlijk ook nog in je straat aan de slag gaan met bijvoorbeeld wegen- of rioleringsonderhoud.

De Huurdersraad vindt: liever informatie krijgen die misschien nog verandert, dan helemaal geen informatie krijgen.

Update zomer 2021: inmiddels heeft Vestia de onderhoudsplannen in 2021 voor jouw complex online gezet. Als je inlogt bij Vestia krijg je die plannen te zien. We dringen nog steeds aan bij Vestia om ook de langere termijnplannen te publiceren en alle plannen gewoon openbaar te maken.

Voor sommige gemeenten staan onderhoudsplannen in de prestatieafspraken/-biedingen opgenomen.

illustratie

foto ter illustratie

Tags: ,

Prestatieafspraken 2021

Ook voor 2021 zijn voor veel gemeenten prestatieafspraken gemaakt in het afgelopen jaar. De Huurdersraad tekende voor drie van Vestia’s ‘kerngemeenten’: Delft, Den Haag en Zoetermeer gedeeltelijk de afspraken voor 2021. Voor Rotterdam zijn aanvullende afspraken gemaakt op de tweejarige afspraken die vorig jaar al waren afgesproken voor 2020 én 2021.

Je vindt de afspraken van 2021 en 2020 hier.

Lees hier het met de Huurdersraad afgestemde bericht over prestatieafspraken Delft 2021.

Gedeeltelijk ondertekend door de Huurdersraad
In die afspraken staat helaas aangegeven dat Huurdersraad Vestia opnieuw niet tekent voor de afspraken over kwaliteit en duurzaamheid, omdat ze de prijs-kwaliteitsverhouding van de huurwoningen van Vestia nog steeds ondermaats vindt. De Huurdersraad gaat net als vorig jaar niet akkoord met een onderhouds- en investeringsbedrag en een verduurzamingsbudget dat in haar ogen te laag is om hier verandering in te brengen.

Geen extra huurverhoging
Vestia had in haar Herijkt Verbeterplan opgenomen dat in Delft, Den Haag en Rotterdam de huren in 2021 en 2022 met nog eens 0,5% extra zouden worden verhoogd bovenop de reguliere jaarlijkse huurverhoging. Dat zou dan door de gemeentes en Huurdersraad in de prestatieafspraken moeten worden afgesproken. De Huurdersraad heeft direct aangegeven hier niet mee akkoord te zullen gaan. Daarom heeft Vestia deze extra huurverhoging niet opgenomen in haar biedingen voor de afspraken en gaat die extra verhoging niet door. Ook niet voor 2022.

We blijven in contact met gemeentes en Vestia over de uitvoering van de afspraken en het opstellen van de afspraken voor 2022 in het komende jaar.

Tags: , , , , , , , , ,

APK voor elke huurwoning van Vestia

Een APK voor elke huurwoning van Vestia

Een APK voor elke woning, die moet er komen stelt ons AR-lid Henk van der Sluis. “In de praktijk lopen huurders van Vestia er tegenaan dat ze tekortkomingen ervaren in hun woning”, begint Henk van der Sluis, lid van de Algemene Raad voor de Huurdersraad van Vestia. Zo kan een slordig verfwerk van de buitendeur, of een keuken met niet overal dezelfde tegels of een ventilatiesysteem, dat niet goed is schoongehouden van directe negatieve invloed zijn op het gevoel van woongenot bij de huurder.

Waar gaat Vestia van uit ?

En dan ontstaat de discussie, want er is natuurlijk geen sprake van dat een dergelijk huis in de zin van de woningwet onbewoonbaar is, vervolgt Henk. En toch is er onvrede.

Meten is weten. Maak het duidelijk.

Dat komt naar mijn overtuiging door het ontbreken van een duidelijke en meetbare controlelijst van waar een woning aan moet voldoen.
Ik vergelijk het met de jaarlijkse keuring van mijn auto. Een auto ondergaat een groot aantal controles, van verlichting tot bandendikte, van ruitenwisssers tot goede spiegels.

Henk van der Sluis, lid van de Algemene Raad wil een APK

Waarom gaan we dat niet doen voor woningen ?!.

Een aantal meetpunten

Henk denkt daarbij alvast aan de volgende meetpunten :

1. Metselwerk is in orde.
2. Geen asbest in de woning.
3. Isolatie van daken, vloeren en muren.
4. Dubbelglas.
5. Sluitend hangwerk van deuren en ramen.
6. Goede staat van de muren, geen scheuren.
7. Rechte en sluitende kastjes in de keuken.
8. Goed onderhoud CV.
9. Goede geaarde stopcontacten en deugdelijke electrische installatie.
10. Goede wc-installatie.
11. Goede trapopgang, ook de vlizotrap.
12. Schoon en onderhouden ventilatiesysteem.

 

Vaststelling van de huurprijs

“Nu is het zo, dat de huurprijs, die Vestia mag rekenen gebaseerd is op de volgende drie onderdelen :

– het aantal woonpunten, op grond van grootte, voorzieningen in de woning
– de waarde van de woning volgens de gemeente
– het energielabel van de woning.

Kijk je naar het eerste onderdeel, het aantal woonpunten, dan zie je dat een woning met scheuren in de muren, die slecht geschilderd is en beschikt over een matig ventilatiesysteem een even hoge huur heeft als een woning zonder de genoemde tekortkomingen. En dat is niet eerlijk. Dat wil ik voorkomen” ,  besluit Henk.

Doe mee, want vind jij ?

Doe mee aan deze discussie. We willen graag weten hoe jij er als huurder van Vestia over denkt. Geef je reactie weer onderaan dit bericht in de rubriek Reageren ?

 

Tags: ,

Met de directeur onderhoud op stap

Dit jaar is het speerpunt van de Huurdersraad “dienstverlening”. Ons motto is: dat de huurder (weer) blij is met Vestia. Het is heel belangrijk dat het onderhoud en het aanzien van de woonomgeving weer een hoger cijfer krijgt.

Onze gesprekken met Vestia én prestatieafspraken kunnen hier een zetje toe geven. Zo streven wij naar een basiskwaliteit voor woningen. Ter ondersteuning van onze gesprekken nodigden we diverse mensen die binnen Vestia bepalen hoe onderhoud vorm krijgt uit om met ons op stap te gaan. Hierbij een kort verslag van wat we hebben gedaan en welke gesprekken we onderweg voerden.

Zuidwijk: Kwaliteit van beheer en onderhoud

Bij de eerste schouw waren de directeur Onderhoud en manager Planmatig Onderhoud aanwezig samen met Jeannette Philips van de Bewonersorganisatie Zuidwijk, John la Gordt Dillié die namens het Huurdersraad-bestuur prestatieafspraken in Rotterdam maakt en tevens in het gebied woont en een bewonerscommissie voorzit. We kennen deze omgeving goed omdat er veel Vestia-bezit dicht op elkaar staat.

We startten bij het complex aan de Keyenburg met vragen over een aantal reparaties. Dit diende als voorbeeld om een gesprek te voeren over de frequentie van schilderwerk. De schilders doen de buitenboel minder vaak dan voorheen en huurders ervaren dit als een achteruitgang in de kwaliteit van het onderhoud, het schilderen wordt nu pas gedaan als het technisch nodig is. Dit gesprek is zinvol omdat we vaststellen dat technisch onderhoud niet per definitie bijdraagt aan de huurderstevredenheid en het aanzicht van het pand.

Adres 2 was de Bewonersorganisatie Zuidwijk om ook de directie Onderhoud bekend te maken met de sociale inzet van huurders voor huurders.

Adres 3 waren 4 complexen aan de Langenhorst parallel aan Oldegaarde: deze complexen zijn in hetzelfde jaar opgeleverd, maar 2 zijn volledig verkocht en 2 van de panden zijn nog in de verhuur door Vestia. De onderlinge grote verschillen in onderhoudskwaliteit en aanzicht waren het onderwerp van het gesprek. Ook binnen hebben we gekeken naar wat er binnen aan de hand is, variërend van slechts gedeeltelijk uitgevoerde reparaties tot oplossingen van huurders zelf om hun scootmobiel te stallen, tot de wijze waarop de ventilatie functioneerde. Dit gesprek is zinvol omdat we vaststellen dat Vestia zeer weinig aan esthetisch onderhoud doet zoals het verwijderen van duidelijke algenaanslag. Huurders worden hier niet zo blij van. Vijf jaar na de reorganisatie en allerlei besparingen leidt dit tot zichtbare achteruitgang. We vinden dat Vestia hier een antwoord op moet formuleren. Ook belangrijk is dat zelfbeheer in zo’n geval vaak een oplossing kan zijn, maar dit wordt regelmatig afgehouden door Vestia. Deze schouw helpt om het gesprek op te starten.

Tot slot bezochten we het Schammenkamp, een pand waar zeer ernstige overlast en ongewenst gedrag voorkomt. In overleg met Vestia is hier een pilot gestart om asociaal gedrag door huurders aan te pakken. Het draait ons uiteraard om de normale huurders die helemaal geen overlast veroorzaken en hier wel hinder van ondervinden. Hier moet Vestia intern enorm goed samenwerken om de situatie onder controle te houden, een situatie die wellicht niet enorm bekend is bij het management van Onderhoud en wat wel een onderdeel is van het werk van de woningcorporaties.

Scheveningen: Woningkwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid
Er staan in Scheveningen vooral heel veel verschillende woningen van Vestia, oude en nieuwe. Een goede basis om te praten over betaalbaarheid, woningkwaliteit en duurzaamheid. De onderhoudsd

irectie was dan ook aanwezig met: de directeur, de expert onderhoud en de expert duurzaamheid/verduurzaming. Vanuit het Huurdersraad-bestuur waren Karin Bakker en Cees van der Harst aanwezig en er is een huisbezoek bij vier woningen geweest. Op alle adressen in deze wijk die we aandeden was iets bijzonders aan de hand:

We startten op de Jacob Pronkstraat, waar kleine huisjes staan. De huur is laag, maar de energierekening hoog. De mogelijkheden om de energierekening (samen) aan te pakken bij dit soort punten werden besproken, waarbij de belangen van de huurder met een smalle beurs uiteraard centraal stonden.

Ter referentie liepen we langs De Olieberg: een voorbeeld van wat een huurder voor een hoge huur krijgt.

Op de zeekant is het qua locatie prachtig wonen, maar de temperatuur binnen is een aanslag op het woongenot en vraagt om een hele specifieke omgang met de woningen binnen. Een en ander bleek te maken te hebben met een aanbouw van na de opleveringsdatum. De weeromstandigheden buiten maken ook dat dit soort panden en hun onderhoud goed moeten worden besproken. Ook de Reepstraat gaf een goed voorbeeld van hoe weeromstandigheden (zout en wind) inwerken op de buitenkant van de woningen. In Scheveningen zijn veel douches in voormalige kasten gebouwd. We zijn in diverse woningen geweest waar milde schimmel- en vochtproblemen waren. Ook hebben we diverse onderhoudsdiensten opgezocht en met hen gesproken over hun werk in de wijk en constateringen. Zo was er sprake van een kleine instorting van een portiek in de Reepstraat.

Ook bezochten we Hoog Lindoduin (van Vestia) én vergeleken we het aanzicht en onderhoud met Laag Lindoduin (van Staedion). We vinden het belangrijk dat wij onze constateringen niet alleen bespreken, maar ook laten zien. Het voorbeeld sprak voor zich.
Niet op de kaart zichtbaar maar wel bezocht was het Vissershof. Dit is een kleinschalig wooncomplex dat perfect geschikt is voor alleenstaande huurders van alle leeftijden, belangrijk woonaanbod om te houden dus. De hoogte van de huur echter en de verschillen tussen huren (tussen 250 EUR en 560 EUR voor een hele kleine woning) waren onderwerp van gesprek.

Tot slot bezochten we de straat Kolenwagenslag, waar sprake is van twee woningen met ernstige en langdurige schimmelproblematiek. De heren van onderhoud zijn hier lang binnen geweest en hebben naast gesprekken met de bewoners ook mogelijke oplossingen doorgenomen.

Daarom is een schouw belangrijk

We vinden het belangrijk dat Vestia-directie en bestuur ook goed weten voor welke woningen en huurders zij werken en hoe het leven er in wijken uit kan zien. Uit de gesprekken met huurders en eigen onderhoudsdiensten op de vloer, maar ook uit de door ons aangedragen thema’s, zijn actie- en bespreekpunten geformuleerd door de directie Onderhoud. Met dit gesprek stoppen we nooit, maar we hebben ons gesprek over woonkwaliteit nu verkleind tot 3 belangrijke vraagstukken waar we mee verder gaan:

 • Duurzaamheid, wooncomfort en betaalbaarheid
 • Basiskwaliteit en betaalbaarheid
 • Aanzicht en onderhoud

In samenwerking met andere Delftse huurdersorganisaties organiseren wij dit jaar ook nog een schouw door Delft waarbij gemeente en Vestia uitgenodigd zijn.

 

Tags: , , , , , , ,