Vacature: LHV zoekt 2 geschillencommissieleden

 

Wij zijn op zoek naar twee leden voor de interne geschillencommissie van Vestia per 1 januari 2016.

Update 1-12-2015: de reactietermijn is gesloten, de sollicitatiecommissie (een deel van het bestuur van de LHV) neemt de verdere procedure op zich (selectie, gesprekken en voordracht). Natuurlijk rapporteren we de uitkomsten.

 

Inleiding geschillencommissie

De commissie heeft tot doel:

 • bewoners in de gelegenheid te stellen klachten in te dienen over zaken waarbij zij belang hebben,
 • bij te dragen aan een goede behandeling van geschillen met bewoners ten behoeve van een goede relatie tussen partijen
 • bij te dragen aan een gelijke wijze van behandelen van huurders en kopers
 • bij te dragen aan de verbetering c.q. optimalisering van het functioneren van de corporatie

 

De geschillencommissie adviseert het bestuur van Vestia bindend, schriftelijk en gemotiveerd, over klachten van huurders, woningzoekenden en/of kopers van verhuurbare eenheden en daarnaast adviseert zij gevraagd en ongevraagd, op grond van een of meer ontvangen klachten, omtrent het door de corporatie gevoerde of te voeren beleid.

 

Ondersteuning en roulatie geschillencommissie

De geschillencommissie bestaat per 1 januari 2015 en opereert zelfstandig. Vestia en de LHV dragen beiden twee leden aan. Een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden voorgedragen door de leden zelf en toegevoegd aan de geschillencommissie.

De leden van de commissie treden drie jaar na hun benoeming af volgens een door de commissie op te stellen rooster van aftreden. Het termijn kan ten hoogste twee maal worden verlengd.

De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris (uit de organisatie van Vestia) en er wordt een intern contactpersoon bij Vestia aangesteld.

 

Functie-profiel geschillencommissielid 

De leden van de geschillencommissie behandelen gezamenlijk inkomende geschillen en doen verslag uit per geschil aan Vestia. Daarnaast kan de geschillencommissie Vestia, naar aanleiding van constateringen uit de geschillen, gevraagd en ongevraagd adviseren over (te voeren of gevoerde) beleid. Besluiten worden genomen op basis van consensus.

De geschillencommissie stelt teams aan. Er dient bij stemming een gelijk aantal door LHV als door Vestia aangestelde leden aanwezig te zijn én de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter. De formatie kan dus bestaan uit 3 tot en met 6.

 

Werkzaamheden lid geschillencommissie:

 • Maandelijkse hoorzittingen op dinsdagavond;
 • Procedure en inhoudelijke afhandeling en beoordeling van geschillen;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van Vestia omtrent geschillen en het door haar gevoerde beleid;
 • Gezamenlijk kiezen de leden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter die worden toegevoegd aan de commissie;

De geschillencommissielid werkt op basis van het geschillenreglement dat door Vestia en de LHV gezamenlijk is vastgesteld.

 

Wij vragen 

De LHV is op zoek naar inhoudelijke kwaliteit, intrinsieke motivatie en een sociaal gezicht.

Formele vereisten:

 • Kennis van het beleidsveld wonen of ander specifiek en relevant sociaal-maatschappelijk veld;
 • Twee van de vier leden dienen deskundigheid op een van de drie terreinen te bezitten: juridisch, bouwkundig, met betrekking tot de bedrijfsvoering van een corporatie;
 • Onafhankelijk van Vestia of de huurdersorganisatie tot zover dat er geen persoonlijk of zakelijke band met Vestia of de huurdersorganisatie of personeel van Vestia of de huurdersorganisatie, bestaat;
 • Positief-kritische houding die zich uit in de mogelijkheid tot abstraheren en de mogelijkheid om in consensus tot een weloverwogen en welbeargumenteerd oordeel op schrift te komen.

 

Persoonlijkheidseisen:

 • Tolerant ten opzichte van verschillende rollen en achtergronden (klanten en corporatiemedewerkers met verschillende socio-economische achtergrond);
 • Beoordelingsvermogen gebaseerd op affiniteit voor zowel de menselijke als zakelijke kant van de corporatie(bedrijfsvoering).

 

Wij bieden

Een inhoudelijk-interessante en belangrijke functie bij een een spannende organisatie, de mogelijkheid om invloed uit te oefenen en bij te dragen aan verbetering.

Geschillencommissieleden ontvangen een vergoeding (€54,29 exclusief BTW per geschil met hoorzitting, €27,15 exclusief BTW per geschil met schriftelijke afhandeling en €108,07 exclusief BTW per overleg).

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich inlezen in het geschillenreglement en ook hier treft u meer informatie over de Vestia geschillencommissie, waaronder enkele adviezen. U kunt zich voor meer informatie wenden tot Laurette Vermeulen via info@huurdersraadvestia.nl of door te bellen naar 085 – 016 01 05.

 

Solliciteren

U kunt uw sollicitatie richten aan het bestuur van de LHV. De sluitingsdatum van de vacature is 15 november 2015, uitnodigingen worden verstuurd in week 47 en de gesprekken zullen plaatsvinden in week 48.

Tags: , ,

LHV in Nieuws van Vestia

Vandaag verscheen de Vestianieuws op de deurmat van alle Vestia huurders, met daarin een interview met Cees van der Harst, voorzitter van de LHV.

Vestianieuws

Klik op het artikel om het groter te maken. Klik hier voor de vacature.

Tags: , ,

Vacature: Voor het bestuur van de LHV zoeken wij nieuwe leden

Houd jij Vestia de spiegel voor?

De Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) is de vertegenwoordiger van alle huurders van Vestia en zorgt ervoor dat de belangen van huurders worden meegenomen in het beleid van Vestia. Met een kritische houding gaan we het gesprek aan over onder andere de strategie van Vestia, met het management en bestuur van Vestia. Daarin denken we mee, maar trekken we ook een grens als dat nodig is.

Jij als bestuurslid

Je zit met maximaal 4 anderen in het bestuur van de LHV. Je bent een gesprekspartner voor Vestia. Dit houdt in dat je tijd in je functie steekt. Reken er op dat je één keer per week een vergadering bijwoont of plaatsneemt in een panel. Daarnaast zal er ook wat leeswerk zijn vooraf. Je adviseert Vestia over het beleid dat ze op dat moment aan het maken is en hebt dus daadwerkelijk invloed op het resultaat. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere dienstverlening, doorstroming op de woningmarkt, servicekostenbeleid, veiligheid en leefbaarheid.

Verder lezen…

Tags: ,

Vacature: leden geschillencommissie Vestia

De Geschillencommissie Vestia start haar werkzaamheden per 1 januari 2015. De Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) is op zoek naar leden om aan te dragen voor deze onafhankelijke geschillencommissie.

In het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is vastgelegd dat elke corporatie een onafhankelijke geschillencommissie dient te hebben. Vestia werkte voorheen met een externe geschillencommissie. De LHV heeft met Vestia een geschillenreglement opgesteld. Het reglement is vastgesteld en de geschillencommissie dient op 1 januari 2015 te starten met haar werkzaamheden. Daartoe zullen de LHV en Vestia elk twee geschillencommissieleden aandragen.

Verder lezen…

Tags: , , , ,

Vacature huurderscommissaris

De LHV zoekt kandidaten die belangstelling hebben om, op bindende voordracht van de LHV en de huurdersorganisaties Haaglanden, voorgedragen te worden als huurderscommissaris.

 

Landelijke Huurdersraad Vestia

De huurders van Vestia hebben zich georganiseerd in de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV). De LHV vertegenwoordigt alle huurders van Vestia. In de LHV zitten vertegenwoordigers van de door Vestia erkende huurdersorganisaties.

Vestia Groep

Vestia biedt woonservice aan de bewoners van ruim 80.000 woningen in Haaglanden, Rotterdam en in diverse plaatsen in het midden van het land. De woningen zijn verdeeld over de lokale corporaties, die werken in hun eigen wijken en buurten. Zij kennen de situatie ter plekke goed en hebben rechtstreeks contact met het lokale bestuur, plaatselijke organisaties en vooral met de bewoners. Naast de lokale corporaties heeft Vestia de beschikking over vier vakbedrijven. Er werken in totaal circa 1.000 mensen bij Vestia.

Profiel

De LHV is op zoek naar een kandidaat die voldoet aan het kwaliteitsprofiel sociaal-maatschappelijk, politiek geïnteresseerd. Dit houdt in dat kandidaten moeten beschikken over:

 • kennis en inzicht in sociale processen;
 • communicatieve en sociale vaardigheden;
 • onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht;
 • een brede maatschappelijke belangstelling en netwerk; en
 • politieke affiniteit en ervaring.

Daarnaast wordt van kandidaten verwacht dat zij:

 • affiniteit met de doelgroep (bewoners en woningzoekenden) hebben;
 • beschikken over grote mate van invoelingsvermogen voor het huurdersbelang en huurderswerk;
 • sociaal en maatschappelijk en politiek geïnteresseerd zijn (m.n. op lokaal niveau op gebied van WWI);
 • beschikken over aantoonbare brede kennis van volkshuisvesting of de bereidheid zich daarin te verdiepen;
 • beschikken over grote mate van (mentale) onafhankelijkheid;
 • tactvol en toegankelijk zijn;
 • beschikken over goede communicatieve vaardigheden; en
 • binding voelen met de regio Haaglanden.

De Raad van Commissarissen van Vestia heeft een profielschets opgesteld. Kandidaten dienen aan deze profielschets te voldoen. Van kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over:

 • een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken; een RvC lid beperkt zich tot hoofdzaken en kan afstand houden;
 • het vanuit een min of meer proactieve, toezichthoudende rol kunnen oordelen over het functioneren van de corporatie op grond van de beschikbare doorgaans schriftelijke informatie;
 • inzicht hebben in het functioneren van organisaties;
 • inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen;
 • het hebben van affiniteit met de sociale huisvesting, woningmarkt en ontwikkelingen ter zake;
 • het kunnen samenwerken in een team gegeven de eigen toegevoegde waarde;
 • een beeld van de positie van de Vestia Groep in de regio’s of is bereid om dat beeld zich snel eigen te maken;
 • daarnaast zullen de leden binding moeten voelen met de samenleving en wonen in de zuidvleugel van de Randstad in het bijzonder; en
 • van ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar aandachtsgebied(en) volgt, deze weet te vertalen naar de sociale huisvesting en naar de woningcorporatie in het bijzonder.

En bij voorkeur:

 • in staat is toezichthoudend te kunnen optreden (afstand, zonodig daadkracht); en
 • vernieuwingsgezind en stimulerend is.

De RvC onderscheid voorts zeven specifieke profielen te weten:

 • algemeen management, vooral gericht op het besturen;
 • financieel-economisch met kennis van beleggingen;
 • sociaal-maatschappelijk, politiek geïnteresseerd;
 • juridisch procedureel op het gebied van de volkshuisvesting;
 • marketing/projectontwikkeling/vastgoed;
 • personeel en organisatie, inclusief PR en ICT; en
 • productontwikkeling (wonen met zorg).

Onverenigbaarheden

Kandidaten die:

 • lid zijn van een college van B&W, gemeenteraad, deelraad, dagelijks bestuur van een deelraad, provinciale staten, college van gedeputeerde staten of een belangenorganisatie voor provincies en gemeenten;
 • in dienst zijn van Vestia; en/of
 • bestuursleden zijn van een huurdersorganisatie;

komen niet in aanmerking voor een voordracht.

Vergoeding

Vestia verstrekt een passende vergoeding voor de werkzaamheden.

Procedure en reacties

De selectieprocedure wordt door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum uitgevoerd. Zij begeleiden de selectie van de kandidaten. De eerste ronde selectiegesprekken zullen plaats vinden bij de Stedelijke Huurdersraad Den Haag op 25 mei 2012.

Kandidaten die belangstelling hebben voor deze functie wordt gevraagd hun sollicitatie per brief of e-mail, voorzien van CV, vóór 7 mei 2012 te richten aan:

Woonbond Kennis- en Adviescentrum, t.a.v. de heer H. Weevers, Nieuwe Achtergracht 17, 1018 XV Amsterdam, e-mail: hweevers [at] wka-centrum.nl, telefoon: 020 – 551 7774 (tijdens kantooruren).  Nadere informatie over deze functie kan eveneens worden ingewonnen bij de heer H. Weevers. 

Tags: , , , ,